Ελληνική: Ζημιές 13 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο λόγω αύξησης των προβλέψεων

Αύξηση των προβλέψεων της για μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 51 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα.

Η αύξηση των προβλέψεων αναμένεται να επιφέρει ζημιές ύψους 13 εκατ. ευρώ περίπου για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Από την άλλη θωρακίζει την Τράπεζα ακόμη περισσότερο, αφού η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις ανεβαίνει στο 60%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο ότι στην Ευρώπη.

Παρά τις αυξημένες προβλέψεις ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου (περίπου 13,3% και 17,0% αντίστοιχα), παραμένουν άνετα πάνω από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις ύψους 9,25% και 12,75%.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Τράπεζα» ή «Όμιλος») έχει προχωρήσει σε ορισμένες τροποποιήσεις των παραμέτρων και παραδοχών για την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού των ενυπόθηκων ακινήτων που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία της Τράπεζας για υπολογισμό των ζημιών απομείωσης χορηγήσεων, που σχετίζονται κυρίως με την εξάλειψη μελλοντικών αναπροσαρμογών του δείκτη τιμών ακινήτων και τη χρήση μεγαλύτερης απομείωσης ακινήτων κατά τη ρευστοποίηση τους.

Οι τροποποιήσεις έγιναν στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και λαμβάνουν υπόψη τα επιταχυνόμενα πλάνα της Τράπεζας για τη μείωση των προβληματικών δανείων, τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά, καθώς και το συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ»), στα πλαίσια της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης («ΔΕΕΑ»)γιατο20Ί7.

Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων, ο Όμιλος αναμένει να παρουσιάσει ζημίες μετά τη φορολογία ύψους περίπου €13 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, λόγω αυξημένων προβλέψεων για την απομείωση χορηγήσεων ύψους περίπου €51 εκατ. Ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων, η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων1 («ΜΕΧ») στις 30 Ιουνίου 2017 αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 60%2, σε σύγκριση με 57% στις 31 Μαρτίου 2017.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με μεταβατικές διατάξεις, αναμένεται να μειωθούν σε περίπου 13,3%2 και 17,0%2, αντιστοίχως, στις 30 Ιουνίου 2017, οι οποίοι δείκτες παραμένουν πάνω από τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις ύψους 9,25% και 12,75%, αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΔΕΕΑ 2016.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 θα συμπεριλαμβάνουν καθαρό λογιστικό κέρδος ύψους περίπου €19 εκατ., που αφορά την πώληση της επιχείρησης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και των ακινήτων της Τράπεζας στην APS Debt Servicing Cyprus Ltd.Αυτές οι αλλαγές ενισχύουν περαιτέρω την ικανότητα του Ομίλου να επιταχύνει τα σχέδια του για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό του και για απομόχλευση, συνεχίζοντας να επικεντρώνει τους πόρους του στη διαχείριση και την ανάπτυξη του υγειούς δανειακού του χαρτοφυλακίου, παρέχοντας χρηματοδότηση σε αξιόχρεα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στηρίζοντας την Κυπριακή οικονομία.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.