Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας δεν είναι υπόθεση προσωπική

Πρωτιά ατυχημάτων στον ξενοδοχειακό τομέα καταδεικνύει ο δείκτης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Της Γιώργιας Ερωτοκρίτου

Την πρωτιά στο δείκτη συχνότητας εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν ανά 100.000 εργαζομένους κατέκτησε την προηγούμενη χρονιά ο ξενοδοχειακός τομέας. Παρ’ όλο που παραδοσιακά, την αρνητική αυτή πρωτιά τα τελευταία χρόνια είχε ο κατασκευαστικός τομέας, εντούτοις τα δεδομένα άλλαξαν κατά το 2016 σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης, τα εργατικά ατυχήματα στον ξενοδοχειακό τομέα αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τον μέσο όρο συχνότητας των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε όλους τους άλλους τομείς που καλύπτουν οικονομικές δραστηριότητες.

Με βάση τα στοιχεία, τα ατυχήματα από αιχμηρά αντικείμενα είναι η πρώτη αιτία εργατικών ατυχημάτων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών. Άλλες κύριες αιτίες είναι η πτώση λόγω κυρίως ολισθηρού δαπέδου, η πτώση από ύψος, οι θερμές επιφάνειες και τα ατυχήματα κατά τη διάρκεια της διακίνησης με μοτοσικλέτες για τους διανομείς έτοιμων φαγητών.

Εκστρατεία σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
Στο πλαίσιο ειδικής εκστρατείας που θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών, οι επιθεωρητές του τμήματος θα βρίσκονται επί ποδός από τις αρχές Μαΐου μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς αυτούς, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά, αλλά και να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που διακινούνται/διαμένουν στους χώρους αυτούς. Επίσης, στόχος είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων των μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα αιχμηρά αντικείμενα, από πτώση στο ίδιο επίπεδο, πτώση από ύψος, από τις θερμές επιφάνειες και από τη διακίνηση με μοτοσικλέτες.

Κατά τις επιθεωρήσεις θα ελέγχεται εάν το υποστατικό εμπίπτει στην κατηγορία των ξενοδοχειακών μονάδων, εάν το υποστατικό εμπίπτει στην κατηγορία των χώρων εστίασης και εάν παρέχονται υπηρεσίες διανομής έτοιμων φαγητών. Επίσης, οι επιθεωρητές θα εξετάζουν κατά πόσον υπάρχουν στα υποστατικά διαθέσιμα έγγραφα που καθορίζουν διαδικασίες, την οργανωτική δομή και λειτουργία της επιχείρησης, αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία των προσώπων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης, τις γραπτές διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και τη Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ), ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων (ΣΔΚ). Παράλληλα, θα ζητούν την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που καθορίζονται στα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων. Ο εργοδότης οφείλει να εφαρμόζει το σύστημα, ούτως ώστε να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των κινδύνων με την εφαρμογή των προληπτικών και προστατευτικών οργανωτικών ή και τεχνικών μέτρων που απορρέουν από τη ΓΕΚ.

Τα εργατικά ατυχήματα στον ξενοδοχειακό τομέα αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τον μέσο όρο συχνότητας των ατυχημάτων που συμβαίνουν στους τομείς που καλύπτουν οικονομικές δραστηριότητες

 

Επίσης, θα δοθεί έμφαση κατά πόσον τηρείται το μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, στο οποίο να αναφέρονται μεταξύ άλλων ο τίτλος, το περιεχόμενο, η ημέρα διεξαγωγής και η διάρκεια της εκπαίδευσης, το όνομα του εκπαιδευτή, καθώς και τα ονόματα των προσώπων που εκπαιδεύτηκαν.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας θα αξιολογηθούν υποστατικά τα οποία δεν έχουν περάσει από το μικροσκόπιο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο παρελθόν, αλλά και υποστατικά που παρουσιάζουν προβλήματα και μέχρι στιγμής δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νόμου.

Μέτρα προστασίας και πρόληψης
Την ίδια ώρα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας επικεντρώνεται στα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων περιστατικών. Συγκεκριμένα, για τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, αιχμηρές επιφάνειες τα απαιτούμενα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή και χρήση κατάλληλων θηκών, προσαρτημάτων και μέσων ατομικής προστασίας όπως γάντια, ποδιές, παπούτσια. Για τα γλιστρήματα, παραπατήματα ή πτώσεις στο ίδιο επίπεδο, τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τακτικό έλεγχο των δαπέδων των χώρων εργασίας και διακίνησης ώστε αυτά να διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα εμποδίων και ανωμαλιών, κατάλληλα συστήματα αποστράγγισης των νερών ή άλλων υγρών αποβλήτων, παροχή και χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων από τους εργαζομένους όπου αυτό απαιτείται, σήμανση του ολισθηρού χώρου με κατάλληλη πινακίδα και επαρκή φωτισμό των χώρων εργασίας και διακίνησης.

Για την πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή καθαρισμού τζαμιών, μπάνιων, αλλαγής λαμπτήρων και μπογιατισμάτων, το τμήμα τονίζει ότι στην περίπτωση που οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από το προσωπικό του εργοδότη (κατόχου του υποστατικού), πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ανάλογα με τη φύση και διάρκεια της εργασίας όπως φορητών κλιμάκων, μηχανικών εξοπλισμών ανύψωσης προσώπων, να υπάρχουν κατάλληλα κιγκλιδώματα σε θέσεις εργασίας σε ύψος καθώς και επαρκής φωτισμός.

Τα ατυχήματα από αιχμηρά αντικείμενα είναι η πρώτη αιτία εργατικών ατυχημάτων σε ξενοδοχεία

Σε περίπτωση όμως που οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται σε εξωτερικά πρόσωπα/εκτελούνται μέσω της αγοράς υπηρεσιών, θα πρέπει να διασφαλίζεται από τον εργοδότη ότι τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται οι εργασίες λαμβάνουν τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα και συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Π.χ. έχουν κατάλληλη ΓΕΚ, τον αναγκαίο εξοπλισμό εργασίας, τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά με εγκαύματα λόγω επαφής με ανοικτή φλόγα ή θερμές επιφάνειες, τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους είναι η παροχή και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας όπως κατάλληλα γάντια και ποδιές, η κατάλληλη σήμανση των θερμών επιφανειών, τοποθέτηση κατάλληλων εμποδίων για την αποφυγή επαφής με θερμές επιφάνειες, καθώς και κατάλληλη ενημέρωση/εκπαίδευση.

Για τη διακίνηση με μοτοσικλέτες των διανομέων έτοιμου φαγητού, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κάνει λόγο για παροχή και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας όπως κράνη ασφαλείας, κατάλληλη εκπαίδευση και κατοχή άδειας οδηγού και τακτικό έλεγχο και επαρκή συντήρηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την ειδική εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζει η φετινή εκστρατεία.

Βαριά η καμπάνα για τους παρανομούντες
Στο μεταξύ, βαρύ είναι το τίμημα για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίων και υποστατικών διανομής έτοιμου φαγητού που δεν πληρούν τις πρόνοιες του νόμου. Εκτός του ότι θεωρείται ποινικό αδίκημα η παρανομία, η νομοθεσία προβλέπει ότι αν κάποιος καταδικαστεί από το Δικαστήριο ως ένοχος αδικήματος υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €80.000 ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή και τις δύο ποινές μαζί. Η επιβολή ποινής εξαρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού και της παράβασης, αλλά και την απόφαση του δικαστή.

Κανένας εφησυχασμός
Μεγάλες επιχειρήσεις τα ξενοδοχεία. Εξειδικευμένα τα εργαλεία, βαριά τα μηχανήματα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της η κάθε επιχείρηση. Απαιτήσεις που αυξάνονται αναλόγως του μεγέθους της και του προϊόντος που θέλει να πουλήσει.

Ανάλογης εξειδίκευσης, ωστόσο, πρέπει να τυγχάνει και το προσωπικό που χειρίζεται τα εργαλεία και μηχανήματα, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, της κάθε επιχείρησης. Λόγο και ρόλο έχει και σε αυτόν τον τομέα και το συνδικαλιστικό κίνημα. Όπως μας εξηγεί ο Λευτέρης Γεωργιάδης, γραμματέας της συντεχνίας ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, αυτός ο ρόλος πρέπει να αναβαθμιστεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας. Κι αυτή η αναβαθμισμένη παρέμβαση πρέπει να είναι και θεσμοθετημένη.

Η προσοχή του συνδικαλιστικού κινήματος στα θέματα ασφαλείας, πρωτίστως των εργαζομένων αλλά και των πελατών της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας, είναι δεδομένη. Ποτέ, ωστόσο, δεν υπάρχει εφησυχασμός, εξ ου και το Εκτελεστικό Γραφείο της ΠΕΟ συζήτησε, μόλις πρόσφατα, και προχωρεί σε ανάλυση των ευρημάτων εσωτερικής έρευνας που αφορά τη βελτίωση του ρόλου της στα ζητήματα ασφάλειας στην εργασία.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.