Ρύθμιση λειτουργίας του επαγγέλματος των Ελεγκτών απο τη βουλή

Νομοσχέδιο για πού ρυθμίζει την λειτουργία του επαγγέλματος των Ελεγκτών ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής με 47 ψήφους υπέρ και δύο κατά. Το νομοσχέδιο όπως αναφέρθηκε στην Ολομέλεια επιλύει σημαντικά ζητήματα στο επάγγελμα των επαγγελματιών ελεγκτών. Το νομοσχέδιο αντικαθιστά τη βασική νομοθεσία για τους ελεγκτές και τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών με νέα νομοθεσία.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο:
1. όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να προβλέπεται ο διορισμός οποιωνδήποτε μελών ως εκ της θέσης τους (ex officio),
2. να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ κατά την άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ με οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντά τους ή καθήκοντα και αρμοδιότητές τους που πηγάζουν από οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα ενδεχομένως να κατέχουν,
3. να διασαφηνιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, της πειθαρχικής επιτροπής, του προσωπικού της ΑΔΕΕλΕπ, καθώς και οποιοιδήποτε επιθεωρητές, εμπειρογνώμονες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν ως σύμβουλοι ή κατ’ εντολήν του διοικητικού συμβουλίου ή της πειθαρχικής επιτροπής δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν καλή τη πίστει,
4. να μειωθεί η χρηματοδότηση της ΑΔΕΕλΕπ από το κράτος από το 40% στο 20% των ετήσιων προβλεπόμενων εξόδων της.
5. να καταστεί επιτακτική η επαγγελματική ασφαλιστική κάλυψη για τα ελεγκτικά γραφεία και τους ελεγκτές που κατέχουν επαγγελματική άδεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ικανοποιούν απαιτήσεις για αποζημιώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διενέργεια ελεγκτικής εργασίας λόγω αμέλειας,
6. να καθοριστεί ότι, σε περίπτωση που οντότητα δημόσιου συμφέροντος είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα (ΑΠΙ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δε θα εγκρίνει το διορισμό ελεγκτή για σκοπούς διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων σε αυτό για περίοδο που υπερβαίνει τα εννέα έτη και τον επαναδιορισμό του ίδιου προσώπου ως ελεγκτή για το ίδιο ΑΠΙ, προτού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο αυτό ασκούσε ελεγκτική εργασία στο εν λόγω ΑΠΙ.

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.