Τερματισμός Απασχόλησης & Μητρότητα

2118

Η μητρότητα και η προστασία της απασχόλησης της εργαζόμενης μητέρας, έχει πρόσφατα λάβει μια σειρά τροποποιήσεων σε μια νομοθετική προσπάθεια να προσφερθούν στην εγκυμονούσα αυξημένα μετρά προστασίας κατά και μετά την περίοδο εγκυμοσύνης, αποφεύγοντας μέσω αυτών την έμμεση θυματοποίηση και διάκριση στην βάση του φύλου.

Τα θέματα τερματισμού απασχόλησης θεσμοθετούνται στα πλαίσια του Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, Ν.24/67 για τα οποία αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφόρων.

Όπως είναι εμφανές από τον τίτλο, το άρθρο πραγματεύεται τις δυνατότητες του εργοδότη να προβεί σε τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτούμενης, η οποία είτε βρίσκεται σε εγκυμοσύνη, είτε διάγει την μετά-εγκυμοσύνη περίοδο.

Είναι ορθώς και καλά νομολογημένο ότι απόλυση εργαζόμενης λόγω εγκυμοσύνης συνιστά άμεση διάκριση στην βάση του φύλου και ως τέτοια είναι παράνομη. Σχετική είναι η απόφαση της 8ης Νοεμβρίου 1990, C-179/88, Handels-og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (Συλλογή 1990, σ. 1-3979, σκέψη 13, στο εξής: απόφαση Hertz), και επιβεβαίωσε με απόφαση της 5ης Μαΐου 1994, C-421/92, Habermann-Beltermann (Συλλογή 1994, σ. Ι-1657, σκέψη 15).

Στην βάση της Κυπριακής Νομοθεσίας, η έγκυος εργοδοτούμενη απολαμβάνει συγκεκριμένης προστασίας από το Άρθρο 4 του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου 1997, υπό τον τίτλο: Απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης φυσικής μητέρας:

Η προστασία η οποία παρέχετε από την πιο πάνω νομοθεσία παρέχεται στην έγκυο εργοδοτούμενη σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης, ξεκινώντας από την πριν τον τοκετό περίοδο, κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας, την μετά τον τοκετό περίοδο και ολοκληρώνεται με την επάνοδο στην εργασία.

Η εν λόγω προστασία παρέχεται στην έγκυο εργοδοτούμενη με την γνωστοποίηση γραπτώς στον εργοδότη της για την εγκυμοσύνη της οπόταν και γίνεται η έναρξη της προστασίας από τον τερματισμό της απασχόλησης. Ο όρος γραπτώς είναι ευρύς και καλύπτει και προσωπική επιστολή, αποστολή με τηλεομοιότυπο καθώς και τη διαδικτυακή αλληλογραφία (email). (βλ. Ανδριανή Φωκά άλλως Λοϊζίδου vM. I. MotokinisiLtd (2004) 1ΑΑΔ 789)

Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, το Άρθρο 4.1.3 του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου του 1997 αναφέρει ότι εγκυμονούσα εργαζόμενη, η οποία λαμβάνει γνώση περί πρόθεσης τερματισμού της απασχόλησης ή/και κατ’ ουσία τερματισμός της απασχόλησης της, δύναται εντός 5 ημερών από τέτοια γνώση να προβεί σε προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να αποδεικνύει την εγκυμοσύνη οπόταν και υποχρεώνεται ο εργοδότης να ανακαλέσει την πρόθεση και τον τερματισμό απασχόλησης της εργαζόμενης.

Σχετική είναι και η ευρωπαϊκή οδηγία 92/85/ΕΟΚ, που αναφέρεται στην προστασία της εργαζόμενης μητέρας και εγκύου στην εργασία της και δυνάμει αυτής η εργαζόμενη μητέρα τυγχάνει προστασίας τόσο σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αλλά και διασφαλίζεται η θέση εργασίας της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γαλουχίας και της άδειας τοκετού.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι υπάρχουν οι δικλείδες, οι οποίες κερδήθηκαν μέσω αγώνων, οι οποίες λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας στην θυματοποίησης της γυναίκας ως εργαζόμενης λόγω εγκυμοσύνης οι οποίες και θα ισοδυναμούσαν με διάκριση στην βάση φύλου. 

Μάριος Κουκουμά, Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος

Σχολιάστε

Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.