Κίνδυνος να τεθούν στον αέρα οι σχεδιασμοί για το ΓεΣΥ

197

•Επιστολή Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον Υπουργό Οικονομικών

•Στους όρους εντολής της μελέτης του Υπουργείου Οικονομικών για το ΓεΣΥ περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου νομικού πλαισίου που θα διέπει την αυτονόμηση των νοσοκομείων!

Σχεδιασμοί που έχουν αναπτυχθεί διά μόχθων και κόπων για την περιβόητη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας κινδυνεύουν να τεθούν στο αέρα.

Τα όσα περιλαμβάνονται στους όρους εντολής της μελέτης του Υπουργείου Οικονομικών (διορισμός συμβούλων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποδοτική και επιτυχημένη αυτονόμηση των παρόχων υπηρεσιών υγείας και οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από την εφαρμογή του ΓεΣΥ) με κόστος 495.000 ευρώ + ΦΠΑ, δεν δημιουργούν μόνο εύλογα ερωτήματα, αλλά και γεννούν αμφιβολίες για το ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της Υγείας.

Οι σχετικές νομοθεσίες (του ΓεΣΥ και της αυτονόμησης των νοσοκομείων) μπορεί να έλαβαν πανηγυρικά το πράσινο φως από την Ολομέλεια της Βουλής, στους όρους ωστόσο της μελέτης του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται η δημιουργία νέου νομικού πλαισίου που θα διέπει την αυτονόμηση των νοσοκομείων! Την ίδια ώρα εξακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών να «εκποιεί» αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο Υπουργείο Υγείας, όπως για παράδειγμα τους όρους εργοδότησης του προσωπικού των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, ζητά από τους ανάδοχους που θα κερδίσουν το διαγωνισμό υπηρεσίες για την προετοιμασία μεταφοράς -υπό το νέο καθεστώς- των περιουσιακών στοιχείων των νοσοκομείων και του προσωπικού καθώς για τους όρους εργοδότησής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Υγείας έχει συμφωνήσει, ύστερα από ένα εντατικό -ομολογουμένως δύσκολο- διάλογο με τους εμπλεκομένους, τους όρους εργοδότησης του υφιστάμενου αλλά και του νέου προσωπικού των αυτονομημένων νοσοκομείων.

«Χέρι» βάζει το Υπουργείο Οικονομικών και στις εισφορές του ΓεΣΥ, οι οποίες επίσης έχουν συμφωνηθεί και έχουν ενσωματωθεί στο νόμο.

Ζητά από τους ανάδοχους που θα αναλάβουν το έργο όπως σχολιάσουν/αξιολογήσουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών με βάση τους οποίους καθορίστηκαν οι εισφορές/από κοινού πληρωμές για το ΓεΣΥ και να ετοιμάσουν έκθεση, η οποία να διασαφηνίζει τα στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας κατά την εφαρμογή.

«Θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με την οποία προβαίνει σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και ταυτόχρονα ζητά διευκρινίσεις για όρους που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Ανάμεσα σε άλλα, όπως η «Χ» πληροφορείται, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατηρεί ότι στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του διαγωνισμού περιλαμβάνονται/απαιτούνται:

•Υπηρεσίες όπως η δημιουργία νέου νομικού πλαισίου, που θα διέπει την αυτονόμηση των νοσοκομείων

•Καθοδήγηση για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν και το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να προηγηθεί πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ

•Βοήθεια προς τον Υπουργό Οικονομικών για να θέσει τους οικονομικούς στόχους της κυβέρνησης για την αυτονόμηση νοσοκομείων και την κατάρτιση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράμματος

•Προετοιμασία για τη μεταφορά -υπό το νέο καθεστώς- των περιουσιακών στοιχείων των νοσοκομείων και του προσωπικού, καθώς και οι όροι εργοδότησης του

•Λεπτομερής επεξήγηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τον υπολογισμό των δαπανών για την Υγεία στην Κύπρο

•Σχολιασμός και αξιολόγηση της εγκυρότητας και ακρίβειας των υπολογισμών, με βάση τους οποίους καθορίστηκαν οι εισφορές/από κοινού πληρωμές για ΓεΣΥ και έκθεση η οποία να διασαφηνίσει τα στοιχεία σχετικά με χρηματοδότηση του ΓεΣΥ κατά την εφαρμογή του.

Υπάρχει συντονισμός και συνεννόηση;

Στη βάση των πιο πάνω η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι το σημαντικότερο μέρος του αντικειμένου του διαγωνισμού περιλαμβάνει μελέτες/υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί του σταδίου που σήμερα βρίσκεται το ΓεΣΥ και ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, όπως την πληροφορήσει για τους λόγους που έχουν αυτοί οι όροι περιληφθεί στο διαγωνισμό και κατά πόσο υπάρχει συντονισμός/συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας.

Υπενθυμίζει ,δε, στο Υπουργείο Οικονομικών ότι καμία ανάθεση νομικών υπηρεσιών μπορεί να γίνει χωρίς έγκριση από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Λάθη και παραλείψεις

Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού η εκτίμηση του κόστους για τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν ανέρχεται στις 495.000 ευρώ +ΦΠΑ.

Ποσό, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής δημοσίων συμβάσεων και «ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ανάλογες πρόνοιες του νόμου όσον αφορά τις ελάχιστες προθεσμίες, διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης κ.τ.λ.».

Η Υπηρεσία παρατηρεί όμως ότι «ο εν λόγω διαγωνισμός έχει χαρακτηριστεί με βάση την προκήρυξη ως κάτω από τα κατώτατα όρια (below Threshold) και η προθεσμία υποβολής των προσφορών έχει καθοριστεί σε 21 μέρες κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 24 του νόμου -το οποίο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια- σύμφωνα με τις οποίες η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των προσφορών θα έπρεπε να είναι 35 μέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης».

Αφού η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι στο άρθρο 24 του Νόμου καθορίζονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται μείωση της πιο πάνω προθεσμίας, καλεί τον Υπουργό Οικονομικών, όπως σε περίπτωση που εφαρμόστηκε κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, να της αποστείλει την ανάλογη αιτιολογία/τεκμηρίωση.

Στην επιστολή της προς τον Χάρη Γεωργιάδη η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται και στο μέρος του διαγωνισμού που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, όπου γίνεται αναφορά σε σε πλεονεκτήματα που θα δοθούν ανάλογα με την εμπειρία των μελών της ομάδας έργου, τα οποία θα δηλωθούν στην προσφορά.

Οι αναφορές αυτές είναι ασαφείς και αόριστες ως προς τον τρόπο εφαρμογής/αξιολόγησης των εν λόγω πλεονεκτημάτων, παρατηρεί η Ελεγκτική Υπηρεσία και επί τούτου αναφέρει στην επιστολή της ότι τα εν λόγω πλεονεκτήματα θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς στο διαγωνισμό.

Χόρτασαν από υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις Στο νοσοκομείο Αμμοχώστου σήμερα ο ΠτΔ. Εκδήλωση διαμαρτυρίας από νεφροπαθείς Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα οι νεφροπαθείς της επαρχίας Αμμοχώστου, διαμαρτυρόμενοι για το μη διορισμό μόνιμου νεφρολόγου στο νοσηλευτήριο της περιοχής τους.

Ανήμερα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νοσοκομείο Αμμοχώστου, οι νεφροπαθείς της επαρχίας διαμαρτύρονται για τις υποσχέσεις που έλαβαν και ποτέ δεν πήραν σάρκα και οστά.

Όπως η «Χ» πληροφορείται οι νεφροπαθείς της Αμμοχώστου είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι μέχρι και τον περασμένο Μάιο θα διορίζετο μόνιμος ιατρός νεφρολόγος στο νοσηλευτήριο. Αντ’ αυτού όμως είχε αποφασιστεί όπως αντί δύο φορές τη βδομάδα, το νοσηλευτήριο να επισκέπτεται τέσσερις φορές ιατρός από το νοσοκομείο της Λάρνακας.

Η λύση που δόθηκε δεν άφησε ικανοποιημένους τους ασθενείς, οι οποίοι με τρεις επιστολές του προς τη Διεύθυνση του νοσηλευτηρίου ζητούσαν τον διορισμό μόνιμου νεφρολόγου. Στις επιστολές υπογράμμιζαν τα προβλήματα που δημιουργεί η όλη κατάσταση στη μονάδα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Αμμοχώστου.

«Η απουσία μόνιμου γιατρού νεφρολόγου είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εναλλαγή των γιατρών. Υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχει κανένας γιατρός και υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των αιμοκαθαρόμενων.

Η συνεχής εναλλαγή νεφρολόγων στη μονάδα αιμοκάθαρσης δημιουργεί άγχος και προβληματισμό στους ασθενείς», υπογράμμιζαν χαρακτηριστικά. Σημείωναν, επιπρόσθετα, ότι «οι αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς της Αμμοχώστου απαιτούν ίσα δικαιώματα με τους αιμοκαθαρόμενους της Λάρνακας και των άλλων επαρχιών».

Στο πλευρό των ασθενών, σύμφωνα με τους ίδιους, βρίσκονται και οι βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου Αμμοχώστου, με ιατρικό κυρίως προσωπικό, έχει πολλάκις καταγγελθεί στο Υπουργείο Υγείας από τους βουλευτές της επαρχίας.

Την Πέμπτη, όπως έγραψε η «Χ», οι ασθενείς με πνευμονολογικά προβλήματα, οι οποίοι είχαν καθορισμένο ραντεβού με τον ειδικό ιατρό, ενημερώθηκαν ότι… πνευμονολόγος δεν υπάρχει πλέον στο νοσηλευτήριο και παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Κάποιοι από αυτούς ανέμεναν στις λίστες για περισσότερο από έξι μήνες…

Μαρίνα Κουμάστα