Στο 1,45 δις οι σωρευτικές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ, επανεξετάζεται το έργο «Λήδρα»

Στα €115,2 εκατομμύρια ανήλθαν οι ταμειακές εισροές της κρατικής Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) το β’ τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Με βάση τα αποτελέσματα της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας μέχρι 30/06/2022 ανήλθαν σε €1,45 δισ., ενώ έγινε νέα αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά €60 εκατ. τον Σεπτέμβριο, με την συνολική αποπληρωμή για το 2022 να ανέρχεται σε €230 εκατ. και στα €800 εκατ. από την έναρξη εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018.

Πλέον, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ έχουν υποχωρήσει στα €7 δις (€5,57 δις εξαιρουμένων των τόκων) από €8,25 δις την 1η Σεπτεμβρίου του 2018.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε ότι επανεξετάζεται το σχέδιο πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων με την ονομασία «Λήδρα» για μειωμένη περίμετρο η οποία δεν θα περιλαμβάνει τα δάνεια Δήμων και Κοινοτήτων, αφού τέτοια πώληση θα είχε επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος της Δημοκρατίας.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος τόνισε πως «συμπληρώνοντας τέσσερα χρόνια λειτουργίας ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, αναφέρουμε ότι ο στόχος για την πλήρη αποπληρωμή της Κρατικής Βοήθειας παραμένει εφικτός, παρά τις αυξανόμενες προκλήσεις».

«Βρισκόμαστε σήμερα σε μία θετική πορεία με απομόχλευση δανειακού χαρτοφυλακίου πριν τους τόκους κατά €2,6 δισ. ή 34%, με τακτικές αποπληρωμές της Κρατικής Βοήθειας σε μετρητά και σε συμμόρφωση με τις Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και των ευρωπαϊκών αρχών με διαφανή και συνεχή ενημέρωση», είπε.

Τόνισε πως υπάρχουν αρκετοί εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το έργο της ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες από τις πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις επιτοκίων που έχουν επηρεάσει τόσο την οικονομία του τόπου, την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τα νοικοκυριά ευρύτερα ενώ αρνητικός παράγοντας είναι επίσης και οι συνεχείς παρεμβάσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων.

Αναφορικά με την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως μέχρι στιγμής η ΚΕΔΙΠΕΣ από την έναρξη των εργασιών της έχει αποπληρώσει το συνολικό ποσό των €800 εκ. σε μετρητά και επιπρόσθετο ποσό €143 εκ. με την επικείμενη μεταφορά ακινήτων και άλλων διαφόρων περιουσιακών στοιχείων προς το Κράτος, ενώ έχει επίσης αποπληρώσει €245 εκ. σε υποχρεώσεις της πρώην ΣΚΤ και καταβάλει €82 εκ. προς το Κράτος σε φορολογίες.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ποσό που ανέρχεται συνολικά σε €1.270 εκ. παρόλες τις προκλήσεις, το δύσκολο περιβάλλον και τα σημαντικά θέματα που κληρονόμησε η εταιρεία από το παρελθόν», τόνισε.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι με την υπογραφή της νέας Συμφωνίας Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου (Service Level Agreement) με τη διαχειρίστρια εταιρεία Altamira «θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια και στον τρίτο πυλώνα που αφορά εξοικονομήσεις στις οργανικές ταμειακές εκροές και στα έξοδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, όπου οι υπολειπόμενες σχετικές ταμειακές εκροές στο επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ θα ανέλθουν στα €480 εκ. καταγράφοντας ήδη μειώσεις στις σχετικές εκροές κατά 25% ετησίως».

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Β’ Τριμήνου 2022

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ταμειακές εισροές του Β’ Τριμήνου 2022 παρέμειναν σε ψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα €115,2 εκατ. παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,9% έναντι €116,3 εκ. για το Ά Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 20,9% έναντι €95,3 εκ. του Β’ Τριμήνου 2021. Οι εισπράξεις Β’ τριμήνου από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €101,9 εκατ. ή 1,5% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.967 εκατ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2022.

Εξάλλου, κατά το Β’ Τρίμηνο 2022 ολοκληρώθηκε η αποξένωση των συμμετοχών σε εμπορικές Συνεργατικές Εταιρείες με συνεισφορά €12,3 εκ. στις ταμειακές εισροές έναντι €6,7 εκ. το Α’ Τρίμηνο 2022.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 30/06/2022 ανήλθαν σε €1.456 εκατ, με τις εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων να ανέρχονται στα €1.385,1 εκατ. ή 17,2% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκατ. κατά την 1/9/2018, όπως αναφέρεται.

Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €27,1 εκατ., μειωμένες κατά 3,9% από €28,2 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο του 2022 και μειωμένες κατά 3,2% από €28,0 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο του 2021.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τον Νοέμβριο 2021 μετά την ολοκλήρωση Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) προσωπικού και τον τερματισμό του δικαιώματος επιστροφής του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ που μεταφέρθηκε στην Altamira, το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθε σε 360 άτομα. Τέθηκε νέο ΣΕΑ σε εφαρμογή τον Μάρτιο 2022, με τους ίδιους όρους που ίσχυσαν και στο ΣΕΑ του 2021, το οποίο αποδέχθηκαν επιπρόσθετα 19 άτομα, που αποχώρησαν σταδιακά μέσα στο Β’ Τρίμηνο 2022. Σήμερα ο αριθμός του προσωπικού ανέρχεται σε 336 άτομα.

Εξάλλου, οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.296 εκατ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2022 από €6.374 εκατ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2022 και €6.581 εκατ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου του 2021.

Όπως αναφέρεται, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε στο 14,6% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 34,2%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €177 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο 2022 έναντι €147 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Β’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα €3.120 εκατ. ή 42% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ.

Το ενεργητικό της ΚΕΔΙΠΕΣ στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2022 διαμορφώθηκε σε €7.026 εκατ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €114 εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €594 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €625 εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε στο 14,9% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 32,4%.

Επίσης, στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν σε 557 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο €119 εκατ., ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εφέσεων από το Υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα βάσει του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) απαιτήσεις συνολικού ύψους €106,5 εκατ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2022, με τις δύο τελευταίες Απαιτήσεις για το Δ’ Τρίμηνο 2021 και Α’ Τρίμηνο 2022 να αφορούν μείωση των απαιτήσεων ύψους €5,1 εκατ. και €0,6 εκατ. αντίστοιχα, κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων απομειώσεων από την ΕΤ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους €78,2 εκατ. ή 73% των Απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. H ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των Απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/03/2022 ανέρχεται σε €1.700 εκατ. σε σχέση με €2.608 εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου.

Τέλος, οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Β’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €79,0 εκατ., σημειώνοντας μείωση 10% έναντι €87,8 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 38,1% έναντι €57,2 εκατ. για το Β’ Τρίμηνο του 2021.

Σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €772,8 εκατ, αναφέρεται.

Μικρότερη περίμετρος για το «Λήδρα» εκτός τα δάνεια Δήμων και Κοινοτήτων

Παράλληλα, εταιρεία ανακοίνωσε πως σε συνέχεια της ενημέρωσης από το Υπουργείο Οικονομικών, το έργο Λήδρα που αφορά σε πώληση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, επανεξετάζεται για μειωμένη περίμετρο που δεν θα περιλαμβάνει δάνεια Δήμων και Κοινοτήτων «λόγω αρνητικών επιπτώσεων στους δημοσιονομικούς δείκτες δεδομένων των αρνητικών μακροοικονομικών συγκυριών».

Έχει επίσης ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αναθεωρημένης συμφωνίας με τη διαχειρίστρια εταιρεία Altamira όσον αφορά τη Δέσμευση 18 και τον όρο ότι η συμφωνία πρέπει να συνάδει με όρους αγοράς. Στα πλαίσια της διαδικασίας έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι η αναθεωρημένη συμφωνία συνάδει με όρους αγοράς. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει εντός του Δ’ Τριμήνου 2022.

Εξάλλου, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των συμφωνιών από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εγκριθεί οι συμφωνίες μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ προς την ΚΕΔΙΠΕΣ από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δ’ Τρίμηνο 2022.

Με απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2022, η ΣΕΔΙΠΕΣ προχώρησε στην αποξένωση ολόκληρου του μεριδίου συμμετοχής που κατείχε σε αριθμό Συνεργατικών Εταιρειών και τη Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών (ΣΥΚΕΣΥ) με αντάλλαγμα μετρητά, ακίνητα και τις μετοχές μειοψηφίας που κατείχαν τόσο η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών όσο και οι Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών (ΣΕΣ) στη ΣΕΔΙΠΕΣ. Η ΚΕΔΙΠΕΣ σημείωσε πως η τελική μορφή της αποξένωσης ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών, τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών.

«Με την υλοποίηση των πιο πάνω η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταστεί πλέον ο μόνος μέτοχος της ΣΕΔΙΠΕΣ μέσω της απόκτησης από τη ΣΕΔΙΠΕΣ των μετοχών μειοψηφίας που κατέχουν στο κεφάλαιο της ΣΕΔΙΠΕΣ οι ΣΕΣ και η ΣΥΚΕΣΥ», αναφέρει η ΣΕΔΙΠΕΣ.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.