ΥΠΕΡΓ: Θα καταβληθούν κατά προτεραιότητά υποβολής – Οκτώ αλλαγές

 

Βροχή είναι οι αιτήσεις για τα ειδικά επιδόματα λόγω του κορονοϊού, αφού χιλιάδες επιχειρήσεις είτε ανέστειλαν τις εργασίες τους είτε έχουν υποστεί τεράστια μείωση στον κύκλο εργασιών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, μέχρι στιγμής υποβλήθηκαν 132.341 ηλεκτρονικές δηλώσεις στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού για τα ειδικά σχέδια. Επίσης, υποβλήθηκαν 9.688 ηλεκτρονικές αιτήσεις για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, 10.954 για το Ειδικό Επίδομα Φροντίδας Παιδιών, 15.063 για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων και 10.574 για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης και παροχής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος.

Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι τα επιδόματα θα καταβληθούν «κατά προτεραιότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού και ότι οι αιτήσεις είναι ορθά συμπληρωμένες». Ανακοινώθηκαν επίσης οι εξής οκτώ αλλαγές και διευκρινίσεις:

• Στα σχέδια πλήρους και μερικής αναστολής εργασιών η έννοια του όρου «επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τη νομοθεσία είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο ΤΚΑ για τους εργοδοτουμένους τους.

• Στα σχέδια μερικής αναστολής και των αυτοτελώς εργαζόμενων, στον υπολογισμό της μείωσης πέραν του 25% του κύκλου εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψιν οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 16η Μαρτίου 2020, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής έστω και μεταγενέστερα της 16ης Μαρτίου 2020.

• Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών οι αιτήσεις για τα σχέδια πλήρους και μερικής αναστολής εργασιών θα θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου και οι όροι και οι προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται ως να είχαν έναν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

• Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο του ΤΚΑ, όλες οι αιτήσεις θα θεωρούνται ως μία και οι όροι και οι προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται ως να είχαν έναν αριθμό μητρώου Εργοδότη.

• Στο σχέδιο πλήρους αναστολής δύναται να περιληφθούν και επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη αναστολή, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80%.

• Το ελάχιστο ποσό που δύναται να καταβληθεί για επίδομα ασθενείας σε αυτοτελώς εργαζομένους καθορίζεται στα 100 ευρώ για τέσσερις εβδομάδες.

• Στα σχέδια πλήρους και μερικής αναστολής για τους μισθωτούς που δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, το ύψος του επιδόματος που δύναται να καταβάλλεται ανέρχεται στο 40% των ασφαλιστέων αποδοχών Ιανουαρίου 2020 ή του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Στο σχέδιο Ειδικής Άδειας Φροντίδας Παιδιών διευρύνεται η έννοια του όρου «Παιδιά με αναπηρίες» ώστε να καλύψει πρόσωπα με μέτρια νοητική αναπηρία, οροθετικά άτομα και άτομα με αναπηρίες τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη.