16,8 δισ. ευρώ αφορούν τις τράπεζες και 9,4 δισ. ευρώ τον Συνεργατισμό.

Το σύνολο των εγγυημένων καταθέσεων (μέχρι 100 χιλ. ευρώ) στις κυπριακές τράπεζες ανέρχεται στα 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,8 δισ. ευρώ αφορούν τις τράπεζες και 9,4 δισ. ευρώ το Συνεργατισμό, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) συστάθηκε το 2000, με σκοπό αφενός την καταβολή αποζημιώσεων προς καταθέτες, σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και αφετέρου για χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

Με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας του ΣΕΚ, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης το οποίο δύναται να καταβληθεί ανά καταθέτη είναι 100 χιλ. ευρώ, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των καταθέσεων ενός καταθέτη με το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Για σκοπούς καθορισμού του συνολικού ύψους της αποζημίωσης, τα ποσά των καταθέσεων συμψηφίζονται με υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που ενδεχομένως έχουν παραχωρηθεί στον καταθέτη, καθώς και με ποσά που αντιπροσωπεύουν ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος, σε σχέση με τις οποίες υφίσταται δικαίωμα συμψηφισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΤ, το 2017 οι εγγυημένες καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες ανέρχονται στα 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,8 δισ. ευρώ αφορούν τις τράπεζες και 9,4 δισ. ευρώ τον Συνεργατισμό.

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τον Δεκέμβριο του 2017 το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στα 49,4 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 37,8 δισ. ευρώ αφορούσαν κατοίκους εσωτερικού, 3,2 δισ. ευρώ κατοίκους άλλων κρατών μελών της ευρωζώνης και 8,4 δισ. ευρώ κατοίκους τρίτων χωρών). Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το 53% περίπου των καταθέσεων στην Κύπρο καλύπτονται από Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Στο Ταμείο €88,3 εκατ. Εν τω μεταξύ, στο Ταμείο του ΣΕΚ υπάρχουν 88,3 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν συνεισφορές των τραπεζών.

Ο στόχος που θέτει η ΕΑΤ είναι για αύξηση των πόρων του Ταμείου στο 0,8%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να εισφέρουν στο Ταμείο και τα επόμενα χρόνια. Με τα υφιστάμενα δεδομένα το 0,8% αντιστοιχεί σε 209,7 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ποσό ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί τα επόμενα χρόνια ανάλογα με τη διακύμανση των καταθέσεων.

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με το 2016 οι εγγυημένες καταθέσεις στις τράπεζες αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ (από 15,8 δισ. ευρώ σε 16,8 δισ. ευρώ), ενώ αντίθετα οι εγγυημένες καταθέσεις στο Συνεργατισμό μειώθηκαν κατά 488 εκατ. ευρώ (από 9,9 δισ. ευρώ σε 9,4 δισ. ευρώ), κάτι που φαίνεται να συνδέεται με τις εκροές που υπήρξαν κατά το 2017. Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων καλύπτει συνολικά 28 πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και RCB.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου