40% πιο χαμηλοί οι μισθοί στην Κύπρο, παρά το τσουνάμι ακρίβειας

Πώς συγκρίνονται οι μισθοί σε 16 τομείς της οικονομίας με τους αντίστοιχους σε ΕΕ και ευρωζώνη

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Η ακρίβεια είναι η μία πτυχή του προβλή­ματος που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η άλλη πτυχή –η οποία είναι πιο δύσκολη αφού συνδέεται κυρίως με τις παθογένειες της οικονομίας και όχι τόσο με την παροδική κρίση του κορονοϊού και του πολέμου– είναι οι χαμηλοί μισθοί.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατι­στικής Υπηρεσίας, το μέσο ωριαίο κόστος εργα­σίας στην Κύπρο είναι περίπου 40% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο φτάνει μόλις στα 18,3 ευρώ και είναι 37% πιο χαμηλό από την ΕΕ (29,1 ευρώ) και 44% πιο χαμηλό από την ευ­ρωζώνη (32,8 ευρώ). Σε πολλούς τομείς μάλιστα η διαφορά μεταξύ του μέσου ωριαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και της ευρωζώνης ξεπερνά το 50%.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας είναι επικαιροποιημένα μέχρι και το τέλος του 2021. Δηλαδή περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τις μέχρι στιγμής επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού, όχι όμως και από την κρίση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εφημερίδα μας ανέλυσε τα στοιχεία για 16 τομείς της οικονομίας, τα οποία δείχνουν τα ακό­λουθα:

Ορυχεία και λατομεία: Το μέσο ωριαίο κό­στος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 18,7 ευρώ και είναι 34% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (28,5 ευρώ) και 55% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (41,9 ευρώ).

Μεταποίηση: Το μέσο ωριαίο κόστος εργα­σίας στην Κύπρο φτάνει στα 13,7 ευρώ και είναι 53% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (29 ευρώ) και 60,5% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (34,7 ευρώ).

Παροχή ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού: Το μέσο ωριαίο κό­στος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 34,4 ευρώ και είναι 14% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (40 ευρώ) και 31% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (50 ευρώ).

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 14,7 ευρώ και είναι 37% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (23,3 ευρώ) και 50% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρω­ζώνης (29,1 ευρώ).

Κατασκευές: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασί­ας στην Κύπρο φτάνει στα 16,3 ευρώ και είναι 37% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (26 ευρώ) και 44% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (29,3 ευρώ).

Χοντρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσι­κλετών: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 12,5 ευρώ και είναι 51% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,3 ευρώ) και 56% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώ­νης (28,1 ευρώ).

Μεταφορά και αποθήκευση: Το μέσο ωρι­αίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 20,6 ευρώ και είναι 19% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (25,4 ευρώ) και 28% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (28,5 ευρώ).

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτά­νει μόλις στα 7,9 ευρώ και είναι 53% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (16,7 ευρώ) και 56% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (17,9 ευρώ).

Ενημέρωση και επικοινωνία: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 22,4 ευρώ και είναι 45% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (40,8 ευρώ) και 49% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (44,1 ευρώ).

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες: Το μέσο ωριαίο κόστος εργα­σίας στην Κύπρο φτάνει στα 34,3 ευρώ και είναι 24% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (44,9 ευρώ) και 38% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (55,2 ευρώ).

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τε­χνικές δραστηριότητες: Το μέσο ωριαίο κό­στος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 21,7 ευρώ και είναι 46% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (40,2 ευρώ) και 50% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (43,2 ευρώ).

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστη­ριότητες: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 11,1 ευρώ και είναι 47% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (20,9 ευρώ) και 51% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώ­νης (22,6 ευρώ).

Εκπαίδευση: Είναι ο μόνος τομέας στον οποίο το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύ­προ (38,8 ευρώ) είναι πιο υψηλό από την ΕΕ (32 ευρώ) και την ευρωζώνη (37,5 ευρώ). Σημειώ­νεται ωστόσο ότι αυτό δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Αντίθετα, εκατοντάδες εκπαιδευ­τικοί μετατράπηκαν από την κυβέρνηση σε αυ­τοεργοδοτούμενους με πολύ χαμηλούς μισθούς και σχεδόν κανένα άλλο ωφέλημα.

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώ­πινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 24,3 ευρώ και είναι 18% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (29,5 ευρώ) και 23% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (31,7 ευρώ).

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 18,8 ευρώ και είναι 28% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (26,2 ευρώ) και 40% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (31,2 ευρώ).

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπη­ρεσιών: Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο φτάνει στα 16,8 ευρώ και είναι 43% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ΕΕ (29,4 ευρώ) και 46% πιο χαμηλό από τον μέσο όρο της ευρωζώ­νης (31 ευρώ).

Θερίζει η ακρίβεια

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κα­θώς επίσης οι οργανώσεις των εργαζο­μένων, συνταξιούχων και καταναλωτών, ζητούν επιτακτικά τη λήψη μέτρων για την ακρίβεια η οποία θερίζει. Παρά ταύτα η κυβέρνηση περιορίζεται σε διαβεβαιώ­σεις και αποσπασματικά μέτρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Φεβρουάριο (πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία) ο πληθωρισμός έφτασε στο 6,6%, με τους δείκτες στον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα να αυξάνονται κατά 22,4% και 28,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Επίσης ο Δείκτης Τιμών Κατα­σκευαστικών Υλικών αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 17,4%.

Προτάσεις για στήριξη των εργαζομένων

Τα στοιχεία δείχνουν ότι απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για στήριξη των εργα­ζόμενων και αποκατάσταση της αγοραστι­κής τους δύναμης.

Σημειώνεται ότι το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει σειρά προτάσεων προς αυτή την κατεύθυν­ση, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αντα­πόκριση από την κυβέρνηση.

Ενδεικτικά, το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει προτάσεις για τα ακόλουθα θέματα:

  • Διά νόμου εισαγωγή ρυθμίσεων ώστε οι βασικοί όροι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων (περιλαμβανομένου των κα­τώτατων μισθών) να καθίστανται υποχρε­ωτικοί για τις επιχειρήσεις ολόκληρου του κλάδου.
  • Δημιουργία μηχανισμού συλλογικής διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό κα­τώτατου μισθού και βασικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν καλύ­πτονται από συλλογικές συμβάσεις.
  • Πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ με σκο­πό την αποκατάσταση της διάβρωσης που δέχονται οι μισθοί από την ακρίβεια και επέκταση του θεσμού ώστε να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων.
  • Τερματισμό της καταχρηστικής χρησι­μοποίησης της αγοράς υπηρεσιών για κά­λυψη μόνιμων αναγκών.
  • Μείωση των φόρων σε ηλεκτρικό ρεύ­μα, πετρελαιοειδή και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.
  • Αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να μπο­ρεί να επιβληθεί πλαφόν στα πετρελαιο­ειδή σε περιόδους ακρίβειας προς όφελος των καταναλωτών.
  • Αύξηση των χαμηλών συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων ώστε τα εισοδήματα των δικαιούχων να ανταπο­κρίνονται στο αυξημένο κύμα ακρίβειας. Επανεξέταση επίσης του πέναλτι 12% στις συντάξεις με στόχο την κατάργησή του.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.