Ειδική Έκθεση για τα κόκκινα δάνεια των ΠΕΠ: Διαγραφές ποσών και ανταλλαγή φτηνών περιουσιακών στοιχείων

Στη δημοσιότητα έδωσε το πρωί η Ελεγκτική Υπηρεσία, την Ειδική ΄Εκθεση με θέμα “Έλεγχος μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων από πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα”.

Όπως καταγράφεται στην Έκθεση εντοπίστηκαν περιπτώσεις χορηγήσεων σε ΠΕΠ που, λόγω αθέτησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, σε σχέση με την έγκαιρη καταβολή των δόσεων των χορηγήσεών τους, χαρακτηρίστηκαν ως ΜΕΧ.

 Ο χειρισμός ορισμένων από αυτών των ΜΕΧ, από την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, οδήγησε ή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων για την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και κατ’ επέκταση για τη Δημοκρατία. Οι περιπτώσεις αυτές, για τις οποίες έχουν γίνει και λογιστικές προβλέψεις στις οικονομικές καταστάσεις της ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική της, αφορούν σε: 

  • ΠΕΠ που τηρούν ΜΕΧ με την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ, για τα οποία δεν έχουν εξευρεθεί/συμφωνηθεί λύσεις αναδιάρθρωσης. Όπως πληροφόρησε η ΚΕΔΙΠΕΣ, για τις περιπτώσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη νομικά μέτρα, αφού δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις, λόγω μη συνεργασίας των δανειοληπτών. 
  • ΠΕΠ που προέβησαν σε λύσεις αναδιάρθρωσης των ΜΕΧ που τηρούσαν και που, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλάμβαναν τη διαγραφή σημαντικών ποσών ή υπόλοιπα προς διαγραφή υπό προϋποθέσεις (ΥΔΥΠ), νοουμένου, δηλαδή, ότι ο οφειλέτης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του προς την ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ. 
  • Ανταλλαγή χρέους με περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με την προτεινόμενη δημοσιευμένη τιμή πώλησής τους, από την Altamira, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονταν στο ύψος της υποχρέωσης που διαγράφηκε κατά την απόκτησή τους. 
  • Περιπτώσεις όπου εγκρίθηκαν χορηγήσεις σε ΠΕΠ με ανεπαρκείς εξασφαλίσεις ή παρά την εισήγηση για απόρριψη του αιτήματος από τους αρμόδιους λειτουργούς που εξέτασαν τις αιτήσεις ή σε περιπτώσεις που διαφαινόταν ότι δεν προέκυπταν ικανοποιητικά εισοδήματα για εξυπηρέτηση των χορηγήσεων. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ελεγχόμενος φορέας της Υπηρεσίας είναι η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και σε καμία περίπτωση τα ΠΕΠ ή τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τονίζεται ότι η αναφορά σε ΠΕΠ, και η παράθεση των δεδομένων ως προς τις λύσεις αναδιάρθρωσης ή της ύπαρξης ΜΕΧ, «ουδόλως εξυπακούει ότι το ίδιο το ΠΕΠ έχει προβεί κατ΄ ανάγκη σε μεμπτή συμπεριφορά, ούτε και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, με την αναφορά αυτή, αποδίδεται στο ΠΕΠ ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσια θέση, αφού δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν από την Υπηρεσία οι προσωπικές συνθήκες κάθε ΠΕΠ που ενδεχομένως να το εμπόδιζαν να συμμορφωθεί με τις δανειακές του υποχρεώσεις. Ούτε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι λύσεις αναδιάρθρωσης δεικνύουν ευνοϊκή μεταχείριση του ΠΕΠ, αφού για να καταλήξει κάποιος σε ασφαλές συμπέρασμα, ως προς τέτοιο χαρακτηρισμό περί ευνοϊκής μεταχείρισης ενός ΠΕΠ, θα πρέπει να εξετάσει ικανοποιητικό αριθμό άλλων παρόμοιων υποθέσεων τρίτων προσώπων, ώστε να προβεί σε αξιόπιστη σύγκριση του χειρισμού που έτυχε το ΠΕΠ με τα πρόσωπα αυτά». 

Διαβάστε εδώ αυτούσια την Έκθεση

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.