ΠΑΣΥΝΟ για απεργία: Οι προσπάθειες επικοινωνίας με ΟΚΥΠΥ δεν είχαν ανταπόκριση

Äßùñç óôÜóç åñãáóßáò ðñáãìáôïðïßçóå óÞìåñá ôï ùñïìßóèéï ðñïóùðéêü, ðïõ óôåëå÷þíåé ôïí Ïñãáíéóìü Êñáôéêþí Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÏÊÕÐÕ), Ëåõêùóßá 07 Áðñéëßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον ΟΚΥΠΥ για να επιλυθούν τα προβλήματα που υφίστανται δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης και δεν επέτρεψε τη μη λήψη μέτρων, δηλώνει ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών Θεόδωρος Πετέλης, σχολιάζοντας την απόφαση για 48ωρη απεργία από τις 19 μέχρι τις 21 του μήνα.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν όσοι νοσηλευτές αιτούνται μεταθέσεις βάσει του καταλόγου προτεραιότητας για τις νέες προσλήψεις στα νοσοκομεία των επαρχιών τους που αριθμούν γύρω στα 40 άτομα.

Ο κ. Πετέλης είπε ότι το ένα από τα προβλήματα που ο ΟΚΥΠΥ δεν έχει επιλύσει είναι η μη σωστή τοποθέτηση νοσηλευτικού προσωπικού στα πόστα που έχουν ανάγκη, με αποτέλεσμα να γίνονται μετακινήσεις προσωπικού με τρόπο που να προκαλούν υποστελέχωση τμημάτων.

Ο κ. Πετέλης σημείωσε ότι μετά την πρόσληψη των τριακοσίων και πλέον νοσηλευτών πέρσι, η κατανομή τους δεν έγινε με σωστό τρόπο που αφήνει τμήματα που να μην έχουν τους νοσηλευτές που χρειάζονται, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο προσωπικό να μην μπορεί να καν να λάβει την εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης που δικαιούνται.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.