Εκνευρισμός των μαγαζατόρων για το Safepass

Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Πέραν πάσης λογικής, χαρακτήρισε τους ελέγχους με ραπιτ τεστ ανά 72 ώρες για όσους πολίτες θέλουν να πάνε σε κέντρα εστίασης ο γραμματέας της ΠΑΣΙΚΑ Θάνος Λεβέντης.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΑυτό, είπε αποτελεί μια έμμεση υποχρέωση προς τον κόσμο να προβεί σε εμβολιασμό κάτι με το οποίο τασσόμαστε εναντίον, παρά το γεγονός ότι ο σύνδεσμος δεν τάσσεται εναντίον του εμβολιασμού. Ωστόσο, τόνισε ο εμβολιασμός δεν πρέπει να γίνεται με εκβιασμό.

Ο κύριος Λεβέντης επανέλαβε ότι τα μέλη του κλάδου δεν θα διστάσουν να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις και να κλείσουν ακόμα και τα αεροδρόμια.

Εξέφρασε την ευχή στην αυριανή του συνεδρία το υπουργικό συμβούλιο να αναιρέσει την πρόνοια για τη διεξαγωγή ράπιτ τεστ ανα 72 ώρες και να τη μετατρέψει την υποχρέωση σε εβδομαδιαία, όπως γίνεται και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων. 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.