765 μεγάλοι με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ στο φόρο

Έλα στο Google News

• Το 40% των οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας αφορά μεγάλους με χρέη πέραν των 100 χιλ. ευρώ ο καθένας

Μεγάλους με οφειλές πέραν των 100 χιλ. ευρώ ο καθένας αφορά το 40% περίπου των οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή, οι οφειλές προς το φόρο ανέρχονται συνολικά στα 1,554 εκατ. ευρώ. Το ποσό αφορά 177.291 πρόσωπα. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στα πάνω δώματα, αφού το 40% περίπου (617 εκατ. ευρώ) αφορά 3.652 πρόσωπα με οφειλές πέραν των 100 χιλ. ευρώ ο καθένας.

Στην πιο υψηλή κλίμακα υπάρχουν 765 πρόσωπα, οι οποίοι οφείλουν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Οι συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχονται στα 245 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά οφειλές προς το φόρο εισοδήματος (156 εκατ. ευρώ), αφού 493 πρόσωπα οφείλουν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Επίσης 62 πρόσωπα οφείλουν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας στο φόρο ακινήτων (5,5 εκατ. ευρώ), ενώ 52 πρόσωπα οφείλουν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας στο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών (9,5 εκατ. ευρώ).

Στην αμέσως επόμενη κλίμακα υπάρχουν 260 πρόσωπα, τα οποία οφείλουν από 0,5 – 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Οι συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχονται στα 182 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά οφειλές προς το φόρο εισοδήματος (75 εκατ. ευρώ), αφού 109 πρόσωπα οφείλουν από 0,5 – 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Επίσης 55 πρόσωπα οφείλουν από 0,5 – 1 εκατ. ευρώ ο καθένας στο ΦΠΑ (42 εκατ. ευρώ), ενώ 15 πρόσωπα οφείλουν από 0,5 – 1 εκατ. ευρώ ο καθένας στο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών (10 εκατ. ευρώ). Ακόμη 12 πρόσωπα οφείλουν από 0,5 – 1 εκατ. ευρώ ο καθένας στο φόρο άμυνα (9 εκα. ευρώ), ενώ 11 πρόσωπα οφείλουν από 0,5 – 1 εκατ. ευρώ ο καθένας στο φόρο ακινήτων (7 εκατ. ευρώ).

Στην αμέσως επόμενη κλίμακα υπάρχουν 2.627 πρόσωπα τα οποία οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας. Οι συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχονται στα 189 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά οφειλές προς το φόρο εισοδήματος (70 εκατ. ευρώ) αφού 1.002 πρόσωπα οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας. Επίσης 715 πρόσωπα οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας στο ΦΠΑ (56 εκατ. ευρώ), ενώ 194 πρόσωπα οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας για ΕΑΕ λογιζόμενης διανομής μερίσματος (14 εκατ. ευρώ). Ακόμη 132 πρόσωπα οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας στο φόρο ακινήτων (9 εκατ. ευρώ), ενώ 146 πρόσωπα οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας για το φόρο άμυνας (10 εκατ. ευρώ). Επίσης, 119 πρόσωπα οφείλουν από 100 – 500 χιλ. ευρώ ο καθένας για το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών (8 εκατ. ευρώ).

Στα πιο κάτω δώματα υπάρχουν 9.979 πρόσωπα τα οποία οφείλουν από 50 – 100 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχονται στα 72 εκατ. ευρώ. Επίσης, υπάρχουν 8.879 πρόσωπα τα οποία οφείλουν από 10 – 50 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχονται στα 35,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη, υπάρχουν 2.216 πρόσωπα τα οποία οφείλουν από 5 – 10 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχονται στα 447 εκατ. ευρώ. Ακόμη, υπάρχουν 13.758 πρόσωπα τα οποία οφείλουν από 3 – 5 χιλ. ευρώ (306,5 εκατ. ευρώ), ενώ 24.457 πρόσωπα οφείλουν από 1 – 3 χιλ. ευρώ (44 εκατ. ευρώ) και 114.560 πρόσωπα τα οποία οφείλουν λιγότερα από 1 χιλ. ευρώ (31 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, από τα 1,554 εκατ. ευρώ που είναι οι οφειλές προς το φόρο τα 661 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς το φόρο εισοδήματος (70.621 πρόσωπα), ενώ 350 εκατ. ευρώ αφορούν προς τον ΦΠΑ (236.287 πρόσωπα).

Τα στοιχεία αφορούν δεδομένα μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές της εκκλησίας. Επίσης, το Τμήμα Φορολογίας διευκρινίζει ότι το ποσό του ΦΠΑ περιλαμβάνει ενστάσεις και προσφυγές, ενώ τα ποσά του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) δεν περιλαμβάνουν ενστάσεις για τους φόρους εισοδήματος και άμυνας. Ακόμη, το Τμήμα διευκρινίζει ότι στα ποσά του ΦΠΑ δεν περιλαμβάνονται κατ’ εκτίμηση βεβαιώσεις, αλλά ούτε και οι εκκλησίες.


Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Φωτογραφία: Φίλιππος Χρίστου
Φωτογραφία: φίλιππος χρίστου

Η πρόταση νόμου για αποπληρωμή με δόσεις των καθυστερημένων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας, αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με σκοπό να προωθηθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλή την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Η πρόταση αφορά συνολικά οκτώ φορολογίες (ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος, Εκτακτη Εισφορά για την Αμυνα, Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών, Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Φόρο Κληρονομιάς, Εκτακτη Εισφορά των εργαζομένων και τέλη χαρτοσήμων) και δίνει τη δυνατότητα για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μέχρι 48 δόσεις. Ωστόσο η πλειοψηφία των κομμάτων φαίνεται να συναινεί για αύξηση των δόσεων στις 54 (για οφειλές μέχρι 100 χιλ. ευρώ) και στις 60 (για οφειλές άνω των 100 χιλ. ευρώ). Επίσης η πρόταση προβλέπει ότι «ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των πρόσθετων επιβαρύνσεων […] ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγούν για εξόφληση της φορολογικής οφειλής» (δεν καθορίζεται το ποσοστό).

Η πρόταση, η οποία έχει τη σύμφωνο γνώμη της κυβέρνησης, σκοπό έχει τη ρύθμιση των καθυστερημένων οφειλών ώστε να τερματιστούν οι διώξεις και οι φυλακίσεις για μικροποσά, ενώ εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο ξεκαθάρισμα του μητρώου του Τμήματος Φορολογίας.

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Φορολογίας οι καθυστερημένες οφειλές ανέρχονται συνολικά στα 2,233 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο τρίτα (1,474 εκατ. ευρώ) θεωρούνται ως επισφαλή, αφού ενδεχομένως να μην εισπραχθούν ποτέ. Το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων οφειλών αφορά άμεση φορολογία, δηλαδή οφειλές προς το φόρο εισοδήματος, την άμυνα και την ακίνητη ιδιοκτησία που ανέρχονται συνολικά στα 1,778 εκατ. ευρώ. Επίσης οι οφειλές προς τον ΦΠΑ ανέρχονται στα 552 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία υπάρχουν 114 μεγάλοι οι οποίοι οφείλουν 528 εκατ. ευρώ σε άμεσους φόρους, ενώ 187 οφείλουν 30 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ. Μάλιστα τα υπό αναφορά ποσά θεωρούνται ως επισφαλή αφού οι οφειλέτες έχουν υποβάλει προσφυγή ή ένσταση και ως εκ τούτου ενδεχομένως να μην εισπραχθούν ποτέ. Επίσης, οφειλές ύψους 418 εκατ. ευρώ αφορούν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που έχουν κηρύξει πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή πτώχευσης. Ακόμη, οφειλές ύψους 121 εκατ. ευρώ αφορούν πρόσωπα τα οποία έχουν αποβιώσει, ή δεν μπορούν να εντοπιστούν από το Τμήμα Φορολογίας ή βρίσκονται στο εξωτερικό. Επίσης, οφειλές ύψους 50 εκατ. ευρώ αφορούν εταιρείες, οι οποίες έχουν διαγραφεί από το μητρώο του ΦΠΑ και ως εκ τούτου πολύ πιθανόν να μην εισπραχθούν ποτέ.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.