8 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση 800 κατοικιών

Με το Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω

Της Γιώργιας Ερωτοκρίτου

Η δυνατότητα να «εκμεταλλευτούν» τη δεύτερη προκήρυξη του σχεδίου «Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», δίνεται στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του στη «Χ», ο Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, Ανδρέας Λιζίδης, ανέφερε ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ. 3 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου προτάσεις/αιτήσεις που αφορούν τέτοιες κατοικίες θα απορρίπτονται. Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών Οικοδομικές Εργασίες και Αγορά Εξοπλισμού) με εξαίρεση αιτήσεις που θα υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών. Στις ευάλωτες ομάδες ανήκουν οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, δικαιούχοι ΕΕΕ, πολύτεκνοι, μονογονιοί και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα. Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται δύναται να ανέλθει μέχρι και τις 25.000 ευρώ για κάθε κατοικία ή μέχρι 20.000 ευρώ για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Για υφιστάμενες κατοικίες, με άδεια πριν τον Δεκέμβριο του 2007, το Σχέδιο αφορά υφιστάμενες κατοικίες με αίτηση για πολεοδομική άδεια πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007. Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να βεβαιωθούν ότι η άδεια οικοδομής της οικίας τους εκδόθηκε πριν τις 21/12/2007. Επόμενο βήμα είναι η επικοινωνία με Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα (ΕΕ) και να συμφωνήσουν σε συνεργασία μαζί του (το μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων υπάρχει στον σύνδεσμο: http://epc.mcit. gov.cy/QE.html). Ακολούθως ο ΕΕ, θα εκδώσει το υφιστάμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της κατοικίας και θα υποβάλει τις συστάσεις του για τα μέτρα που θα χρειαστεί να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Αφού συμφωνηθούν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, θα ετοιμαστεί από τον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα το προτεινόμενο Πιστοποιητικό της κατοικίας και θα λάβει προσφορές για κάθε είδος εργασίας που θα εφαρμοστεί και θα περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες. Τέλος, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης και να υποβληθεί, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατοικίας και συστάσεων. Βάσει των υπολογισμών του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα οριστικοποιούνται οι εργασίες που θα γίνουν και από την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορεί να διεκδικήσει χορηγία ένας καταναλωτής στο πλαίσιο του Σχεδίου περιλαμβάνουν τη θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου (τοιχοποιία/δοκοί, οροφή, εκτεθειμένο πάτωμα), εγκατάσταση θερμομονωτικών παραθύρων και θυρών, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αυτόνομα κλιματιστικά, αντικατάσταση λέβητα, εγκατάσταση αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου, εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου καθώς επίσης και το κόστος έκδοσης των απαραίτητων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για την κατοικία και των επιπρόσθετων υπηρεσιών του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα.

Τέσσερις τύποι επενδύσεων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας υπάρχουν τέσσερις τύποι επενδύσεων στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Α’ τύπος: Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για να γίνουν Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Δίνεται 50% χορηγία και το ποσό της χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τις 25.000 ευρώ για κάθε κατοικία ή μέχρι 20.000 ευρώ για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Β’ τύπος: Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών για εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 50% και υποχρεωτική επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Δίνεται 50% χορηγία (ή 75% για ευάλωτους καταναλωτές) και το ποσό της χορηγίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις €15.000 ανά κατοικία (ή €10.000 ανά διαμέρισμα).

Γ’ τύπος: Μεμονωμένα Μέτρα σε Κατοικίες Ευάλωτων Καταναλωτών (Θερμομόνωση Οροφής), με τη χορηγία να ανέρχεται στο 75% και το ποσό να μην ξεπερνά τις €2.500 ανά κατοικία.

Δ’ τύπος: Ενεργειακή Αναβάθμιση Πολυκατοικιών ΚΣΜΚΕ ή ΠΕΑ κατηγορίας Β & Εξοικονόμηση 50%. Η χορηγία που δίνεται είναι της τάξης του 50% και το ποσό της χορηγίας δεν ξεπερνά τις €10.000, μέγιστο ποσό ανά διαμέρισμα (ή €20.000 για ΚΣΜΚΕ).

Στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών δύναται να υποβληθεί μία ενιαία αίτηση για ολόκληρη την οικοδομή. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα πρέπει να ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, η πολυκατοικία θα πρέπει να αποτελείται από πέντε ή περισσότερες κτιριακές μονάδες και πέραν του 75% του ωφέλιμου εμβαδού της μετά την αναβάθμιση να έχει οικιστική χρήση. Επίσης, οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.

Όποιοι προλάβουν…

Το ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου «Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». Υπολογίζεται, σύμφωνα με τον Ανδρέα Λιζίδη, ότι περίπου 800 αιτήσεις θα τύχουν έγκρισης για υλοποίηση του Σχεδίου. Πρόσθεσε ότι ήδη από τις 16 Απριλίου 2018, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου άρχισε να δέχεται αιτήσεις και μέχρι στιγμής εκδήλωσαν ενδιαφέρον 50 φυσικά πρόσωπα. Ο κ. Λιζίδης ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο θα σταματήσει να δέχεται αιτήσεις όταν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την κάλυψη του συγκεκριμένου σχεδίου, ενώ η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit. gov.cy/sit. Μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από το Υπουργείο Ενέργειας στη Λευκωσία και όλα τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.mcit.gov.cy). Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία, με την ένδειξη «Αίτηση για το Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». Θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφο του Εντύπου Υποβολής της Πρότασής τους. Το Έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας πρότασης ή η υποβολή νέων/πρόσθετων στοιχείων. Μετά την παραλαβή της αίτησης από το Υπουργείο Ενέργειας, οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται και αποστέλλεται γραπτώς στον αιτητή ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη παραλαβής.

Εάν κατά τον καταρχήν έλεγχο πληρότητας ή την αξιολόγηση των αιτήσεων εντοπιστούν ασάφειες σε σχέση με δικαιολογητικά που ήδη υποβλήθηκαν, για τις οποίες δικαιολογείται η παροχή διευκρινίσεων, το Υπουργείο δύναται να απαιτήσει την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων από τους αιτητές. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «ασάφειες» δεν περιλαμβάνει την υποβολή πρόσθετων ή και συμπληρωματικών πληροφοριών, στοιχείων ή/και παραστατικών αλλά τη διευκρίνιση στοιχείων ή/και πληροφοριών που ήδη έχουν περιληφθεί στην αίτηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αιτήσεις θα μπαίνουν σε κατάσταση αναστολής, οι αιτητές θα ενημερώνονται με γραπτή επιστολή και θα υποχρεούνται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία. Το χρονικό περιθώριο των 20 ημερών δύναται να επεκταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Ομάδα Αξιολόγησης ή την Επιτροπή Ένταξης.

Η Πρόταση θα αξιολογείται αμέσως μετά την υποβολή, ενώ για να εγκριθεί θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλομένων αιτήσεων που διενεργούνται από την Ομάδα Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς/επιθεωρητές του Υπουργείου. Στις περιπτώσεις απόρριψης της Αίτησης/Πρότασης κατά το στάδιο της Αξιολόγησης ή σε περιπτώσεις καταβολής μειωμένου ποσού χορηγίας κατά το στάδιο εξέτασης του αιτήματος, οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση με γραπτή επιστολή. Σε όλους τους αιτητές που θα τύχουν έγκρισης και θα υπογράψουν σχετική Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα δίνεται μέγιστος χρόνος 12 μηνών για την υλοποίηση της επένδυσής τους. Το Υπουργείο δύναται να παρατείνει την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι και 6 πρόσθετους μήνες, νοουμένου ότι οι αιτητές θα υποβάλουν σχετικό αίτημα πριν την ημερομηνία λήξης της Συμφωνίας και οπωσδήποτε πριν την υποβολή του αιτήματος καταβολής χορηγίας και θα προσκομίσουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύουν ότι η υλοποίηση της επένδυσης καθυστέρησε για λόγους μη υπαιτιότητας των ιδίων. Σε αντίθετη περίπτωση η δέσμευση για παραχώρηση χορηγίας θα ανακαλείται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.