9 προϋποθέσεις & 7 απαγορεύσεις για μεμονωμένη κατοικίαΕννέα προϋποθέσεις, αλλά και επτά απαγορεύσεις σε σχέση με την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας περιλαμβάνει η νέα «Δήλωση Πολιτικής» για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ανάπτυξης στην ύπαιθρο και στα χωριά, την οποία υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος. Η νέα «Δήλωση Πολιτικής» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ ήδη άρχισαν να υποβάλλονται βροχή ενστάσεις από Κοινοτικά Συμβούλια και μεμονωμένους ιδιώτες. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι τις 4 Μαρτίου 2017.

Ο Σ. Χάσικος σε γραπτή ανακοίνωσή του χθες -με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας μας με τίτλο: «Μπλόκο Χάσικου σε αναπτύξεις στην ύπαιθρο»- είπε ότι επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με τη «Δήλωση Πολιτικής» υπάρχουν εννέα προϋποθέσεις για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην ύπαιθρο. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι ο αιτητής να μην έχει ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε άλλο μέλος της οργανικής του οικογένειας οποιοδήποτε ακίνητο εντός της οικιστικής ζώνης και η κατοικία να αφορά μόνιμη διαμονή. Μάλιστα ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως αποδεικτικό στοιχείο πιστοποιητικό έρευνας από το Κτηματολόγιο. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από το εξωτερικό όριο της οικιστικής ζώνης, η τρίτη να διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση, η τέταρτη ο ιδιοκτήτης να παραχωρήσει ποσοστό 20% του καθαρού εμβαδού για σκοπούς δημιουργίας ανοικτού δημοσίου χώρου πρασίνου. Η πέμπτη προϋπόθεση είναι η οικοδομή να απέχει τουλάχιστον 10 μέτρα από όλα τα σύνορα του τεμαχίου (υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης σε μεμονωμένες περιπτώσεις μικρών τεμαχίων), η έκτη το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας να είναι μικρότερο από 240 τ.μ. (για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 15 τ.μ. για κάθε τέκνο από τα τρία και πάνω), η έβδομη οι σφραγισμένες επιφάνειες να μην ξεπερνούν το 20% του συνολικού εμβαδού (επιτρέπονται κολυμβητικές δεξαμενές και επιστρωμένα γήπεδα), η όγδοη να υπάρχει επαρκής, κατάλληλη και συνεχής υδατοπρομήθεια και η ένατη στις περιοχές Natura 2000 να ισχύουν οι όροι του σχετικού διατάγματος προστασίας της φύσης.

Απαγορεύσεις
Η «Δήλωση Πολιτικής» καθορίζει ωστόσο εννέα περιοχές στις οποίες απαγορεύεται ρητά η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι οι περιοχές όπου έχει εφαρμοστεί σχέδιο αναδασμού, καθώς και οι αρδευόμενες περιοχές από Αρδευτικό Κυβερνητικό Εργο. Επίσης, απαγορεύεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε ακτές και περιοχές προστασίας της φύσης, σε περιοχές με προστατευόμενο τοπίο, σε περιοχές υδατορεμάτων, καθώς και σε κορυφογραμμές και περιοχές με απότομη τοπογραφία. Επίσης υπάρχει απαγόρευση για τις Ζώνες Προστασίας Ζ2, Ζ3 και Ζ4, τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, κτηνοτροφικές και λατομικές ζώνες, καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων από το όριο Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Ζωνών Κατηγορίας Α’ και το όριο καθορισμένων λατομικών ζωνών.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν κοινότητες όπου πέραν του 80% της γης γύρω από τις κατοικημένες περιοχές είναι από αναδασμό. Το θέμα αναμένεται να οδηγηθεί για συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, αφού υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου