Α’ ∆ηµοτικού: Από τα αστεράκια στις ενιαίες εξετάσεις Ελληνικών!

Του
Απόστολου Σκουρουπάτη*

 

Με εγκύκλιο, ηµεροµηνίας 29/03/2022, το ΥΠΠΑΝ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενηµερώνουν τους διευθυντές/ριες των δηµοτικών σχολείων ότι έχουν αποφασίσει τη χορήγηση δοκιµίου σε ολόκληρο τον µαθητικό πληθυσµό της Α’ ∆ηµοτικού των δηµοσίων δηµοτικών σχολείων, µε στόχο να εξετάσουν, σε παγκύπρια κλίµακα, το βαθµό επίτευξης των βασικών στόχων κατανόησης και παραγωγής λόγου στο µάθηµα των Ελληνικών.

Μετά την υιοθέτηση και εφαρµογή της Σχολικής Έκθεσης Προόδου Μαθητή/ριας στο νηπιαγωγείο και δηµοτικό σχολείο µε συγκεκριµένη µορφή (αστεράκια) σε προκαθορισµένο χρόνο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης µαθητή/ριας, έρχεται το συγκεκριµένο δοκίµιο να εξετάσει σε παγκύπρια κλίµακα το βαθµό επίτευξης στόχων στα Ελληνικά στην Α’ ∆ηµοτικού, χωρίς εξαιρέσεις µαθητών/τριών.

Σηµειώνω και υπενθυµίζω εµφατικά ότι η Προοδευτική Κίνηση ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών ήταν η µοναδική εκπαιδευτική παράταξη που διαφώνησε τόσο µε τη µορφή που έχει η Σχολική Έκθεση Προόδου (συµπλήρωση µε αστεράκια ή/και γράµµατα αλφαβήτου ή/και αριθµητικές βαθµολογίες) όσο και µε το γεγονός ότι αυτή συµπληρώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, δύο φορές το χρόνο, γεγονός που δηµιουργεί τετράµηνα από το νηπιαγωγείο.

Η χορήγηση του συγκεκριµένου δοκιµίου σε όλους τους/τις µαθητές/τριες της Α’ ∆ηµοτικού σε παγκύπρια κλίµακα αποτελεί µια ενιαία εξέταση στα πρωτάκια, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει συγκρίσεις, κατατάξεις, ταµπελώµατα κ.λπ. τόσο σε επίπεδο µαθητή/ριας όσο και σε επίπεδο τάξεων και σχολικών µονάδων.

Αναµένεται να ακολουθήσει και η χορήγηση παρόµοιου δοκιµιού σε όλα τα παιδιά προδηµοτικής εκπαίδευσης. Οι κυβερνώντες χτίζουν το εξετασιοκεντρικό τους σχολείο από το νηπιαγωγείο, προσθέτοντας συνεχώς εξετάσεις.

Σε τι θα εξυπηρετήσει το συγκεκριµένο δοκίµιο, ποιοι είναι οι στόχοι χορήγησής του; Ακόµα και αν στόχος είναι να εντοπιστούν τα κενά και οι αδυναµίες, γιατί δε γίνεται µε τον τρόπο που εφαρµόζονται τα δοκίµια αλφαβητισµού;

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές πολιτικές που θα ακολουθηθούν για να καλυφθούν τα κενά που θα εντοπιστούν;

Γιατί δεν εξαιρούνται οι µαθητικές οµάδες του πληθυσµού που εξαιρούνται στα δοκίµια αλφαβητισµού;

Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης γνωρίζει πολύ καλά τις αδυναµίες, τα κενά, τις ελλείψεις των µαθητών/ριων του. Γνωρίζει επίσης και το «βαθµό επίτευξης των στόχων για κάθε γνωστικό αντικείµενο».

Αυτό που απουσιάζει είναι η εφαρµογή συγκεκριµένων εκπαιδευτικών πολιτικών, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να καλύψουν κενά και αδυναµίες των παιδιών, όπως π.χ. έγινε µε το διορισµό 62 εκπαιδευτικών µε σύµβαση στις σχολικές µονάδες ∆ΡΑΣΕ+ ή µε την επαναφορά των ωρών ενίσχυσης για αντιµετώπιση του λειτουργικού αναλφαβητισµού.

Αν αυτός είναι ο στόχος της χορήγησης των δοκιµίων, τότε πρέπει να ξεκαθαρίσει, να ανακοινωθούν οι πολιτικές και στη συνέχεια να συµφωνηθεί και ο τρόπος χορήγησης των δοκιµίων αλλά και η ανάγνωση και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων.

Τα ενιαία εξεταστικά δοκίµια παραπέµπουν σε συγκρίσεις και κατατάξεις και αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, ειδικά για παιδιά νηπιαγωγείου και δηµοτικού.

* Αντιπρόεδρος ΠΟΕ∆ – Μέλος Κεντρικής Γραµµατείας Προοδευτικής Κίνησης ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.