Α. Κυπριανού στη «Χ»: «Συστράτευση με το ΑΚΕΛ για προοδευτική αλλαγή με επίκεντρο τον άνθρωπο»

Ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης την επόμενη Κυριακή, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σε συνέντευξή του στη «Χαραυγή» δίνει ξεκάθαρες και πειστικές απαντήσεις προς τους ψηφοφόρους τόσο για το Κυπριακό όσο και για τα ζητήματα της οικονομίας, της διαπλοκής και της διαφθοράς, αλλά και της κατάργησης του πέναλτι του 12%.

Επίσης, απογυμνώνει την κυβέρνηση από τα ψέματα με τα οποία επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και καλεί όλους να συστρατευθούν με το ΑΚΕΛ, πρώτον «για να εξέλθει ισχυρό από την αναμέτρηση και να είναι η δυνατή φωνή του λαού που διεκδικεί τα δίκαια και δικαιώματα του και δεύτερον, για να πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή του 2023, όντας ο πόλος γύρω από τον οποίο θα συσπειρωθούν και κοινωνικά κινήματα και πολιτικές δυνάμεις».

Συνέντευξη στους Νίκη Κουλέρμου και Γιάννη Κακαρή

Δεν είναι ώρα για αλλαγή, λέει ο Πρό­εδρος και ο ΔΗΣΥ, ενώ οι ίδιοι επαγ­γέλλονται την αλλαγή με τελευταίο παράδειγμα το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Ποια είναι η αλλαγή που επιζητά το ΑΚΕΛ;

Το αστείο είναι ότι ακούμε υποψηφίους του ΔΗΣΥ να ζητούν ψήφο «για να πετύ­χουμε την αλλαγή». Την αλλαγή σε τι; Θα απομακρύνουν το ΔΗΣΥ από την εξουσία;

Εμείς στοχεύουμε σε προοδευτική αλ­λαγή και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού και σε ό,τι αφορά την αντιμε­τώπιση όλων των υπόλοιπων ζητημάτων -διαφθορά και διαπλοκή, εργασιακά, κοι­νωνικά ζητήματα κ.ο.κ. Όλα αυτά πρέπει να τύχουν διαφορετικής αντιμετώπισης, η οποία στο κέντρο της προσοχής της θα έχει τον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο με βάση την οικονομική του κατάσταση, όπως κάνει η κυβέρνηση ΔΗΣΥ. Η κυβέρνηση ενδια­φέρεται για τους πλούσιους και αδιαφορεί παντελώς για τους πολλούς και τους φτω­χούς. Εμείς θέλουμε να ασκηθεί μια πολι­τική που θα έχει στο κέντρο της προσοχής της τους πολλούς και όχι τους λίγους και τους εκλεκτούς. Θέλουμε το ΑΚΕΛ να εξέλ­θει ισχυρό από την αναμέτρηση για να εί­ναι η δυνατή φωνή του λαού που διεκδι­κεί τα δίκαια και δικαιώματά του και κατά δεύτερον, για να πετύχουμε τη μεγάλη αλ­λαγή του 2023, όντας ο πόλος γύρω από τον οποίο θα συσπειρωθούν και κοινωνικά κινήματα και πολιτικές δυνάμεις.

Η πλειονότητα των πολιτών σήμερα θεωρεί ότι όλα τα παραδοσιακά κόμ­ματα είναι διεφθαρμένα καταλογίζο­ντάς τους ίσες ευθύνες. Πώς απαντάτε;

Να πω ότι το ΑΚΕΛ μπορεί να περηφα­νεύεται ότι διαχρονικά στεκόταν απέναντι από αυτά τα φαινόμενα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Είναι γεγονός ότι κάποιες ενέργειες οι οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια, είτε για σωστούς είτε για λανθα­σμένους λόγους, έδωσαν την εντύπωση σε μια μερίδα του κόσμου ότι και ΑΚΕΛικοί μετέχουν σε τέτοια φαινόμενα. Εγώ θα πω ότι όντως η κοινωνία έχει επηρεάσει και έχει επιδράσει και στο ΑΚΕΛ. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά του ΑΚΕΛ από όλους τους υπόλοιπους; Ότι το ΑΚΕΛ αναγνω­ρίζει την ύπαρξη αυτών των φαινομένων και αγωνίζεται για να τα εξαλείψει. Έχου­με αναλάβει πρωτοβουλίες -και εντός και εκτός της Βουλής- με σχετικές νομοθεσίες να περιορίσουμε νομοθετικά τη δυνατότη­τα κάποιος να μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και την ίδια στιγμή σε ό,τι αφορά εμάς, ως κόμμα, εκεί που δια­πιστώνουμε τέτοια φαινόμενα παίρνουμε αποφάσεις δραστικές και έχουμε κατα­στήσει ξεκάθαρο σε όλα τα στελέχη του κόμματος ότι όποιος εμπλέκεται σε τέτοια φαινόμενα δεν έχει θέση στο κόμμα. Θεω­ρώ, λοιπόν, ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί από εκείνους οι οποίοι, ενώ εμπλέκονται σε σωρεία σκανδάλων, δηλώνουν άμωμοι και αμόλυντοι.

Tι κάνει όμως το ΑΚΕΛ για να διασφα­λίσει ότι δεν θα προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις;

Το ΑΚΕΛ δεν έχει τη δυνατότητα να ξέ­ρει ποιες δραστηριότητες αναπτύσσει στην επαγγελματική ή την ιδιωτική του ζωή το κάθε στέλεχος ή μέλος. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να συζητά αυτά τα ζητήματα στα σώματα. Να στέλνει ξεκάθα­ρα μηνύματα ότι οι θέσεις του κόμματος εί­ναι κρυστάλλινες και ότι δεν μπορεί η Αρι­στερά και η διαφθορά να συμβαδίζουν και εκεί και όπου διαπιστώνει ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα να παίρνει μέτρα. Και βέ­βαια, κατά την άποψή μου, το προσωπικό παράδειγμα των ηγετικών στελεχών είναι εκείνο που θα εκπέμψει τα σωστά μηνύ­ματα.

Μόλις 12 μέρες πριν τις Βουλευτικές η κυβέρνηση εξήγγειλε πρόγραμμα ανά­καμψης της οικονομίας. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις στις επερχόμενες προκλήσεις και στα προ­βλήματα των πολιτών;

Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι σημερινό. Είναι κάτι που έχει εξαγγελθεί πριν αρκε­τούς μήνες από την ΕΕ, η οποία έχει ζητή­σει από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν προ­τάσεις για έργα τα οποία είναι ώριμα και μπορούν να ξεκινήσουν το 2023 και να ολοκληρωθούν το 2025. Έχει συσταθεί μια διακομματική επιτροπή στην οποία συμμε­τέχουμε ανελλιπώς και έχουμε καταθέσει σωρεία προτάσεων, αλλά η κυβέρνηση δεν αποδέχεται τίποτα από όσα προτείνουμε και επιμένει στις δικές της απόψεις που είχε καταθέσει από την πρώτη στιγμή.

Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτι­κότητας αφορά 1,2 δισ. και όχι 4,4 δισ. Το άλλο 1,8 δισ. αφορά το ταμείο συνοχής της ΕΕ και το τρίτο είναι μια πρόβλεψη που κάνει η κυβέρνηση, ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθουν επενδύσεις στην Κύπρο ύψους 1,4 δισ. Αυτά είναι λόγια, αφού κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν θα έρθουν αυτά τα λε­φτά.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ δεν έχει αυτά τα λε­φτά για το πρόγραμμα ανάκαμψης, αλλά θα τα αποκτήσει από την αυξημένη συνει­σφορά των κρατών-μελών. Δηλαδή εμείς θα δώσουμε τα λεφτά. Θα τα επιστρέψουμε πίσω στην πάροδο κάποιων χρόνων. Να μη θεωρούμε ότι είναι δανεικά και αγύριστα.

Μπορούμε να πούμε ότι το ταμείο ανάκαμψης είναι ένα μνημόνιο άλλης μορφής;

Με κάποια έννοια ναι. Υπό την έννοια ότι η ΕΕ απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις. Αν κάποιος συμφωνεί με αυτές τις δράσεις καλώς, εάν διαφωνεί ξεκινούν τα προβλή­ματα. Για παράδειγμα, ο Υπουργός Εσωτε­ρικών λέει ότι «αν δεν κάνουμε τη μεταρ­ρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τότε θα χάσουμε το €1,2 δις». Αυτό είναι ένα ψέμα. Το ποσό που αφορά τη μεταρρύθμι­ση είναι €135 εκ. Το δεύτερο που απαιτεί η ΕΕ είναι η σύσταση των Επαρχιακών Συμβουλίων. Εμείς είπαμε στην κυβέρνη­ση, «αφού υπάρχουν διαφωνίες για τη με­ταρρύθμιση στην Τ.Α. φέρτε τα Επαρχιακά Συμβούλια, στα οποία συμφωνούμε όλοι, να τα περάσουμε, να πάρουμε τα λεφτά από την ΕΕ για να μην εκκρεμούν και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στη συνέχεια». Δεν το κάνει η κυβέρνηση για να ασκεί πίεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέτοιοι εκβιασμοί δεν θα περάσουν σε μας.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτή­ρισε την αντιπολίτευση ως «αρνητές της προκοπής του τόπου». Ποια είναι η πρόταση του ΑΚΕΛ για την κατεύ­θυνση που πρέπει να ακολουθηθεί σε ό,τι αφορά την οικονομία;

Το μόνο πολιτικό κόμμα που κατά τη δι­άρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έχει καταθέσει προτάσεις για όλα τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τον κυπριακό λαό είναι το ΑΚΕΛ. Καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις με ημερίδες και δημόσιες τοπο­θετήσεις.

Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με τις προτάσεις και τις απόψεις μας, αλλά έχουμε προτάσεις.

Σχετικά με το περί αρνητών της προκοπής του τόπου, νομίζω ότι ο κ. Αναστασιάδης πρέπει πρώτα να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη και να διερωτηθεί: Ένας άνθρωπος που προσποιείται – ειρωνεύεται ότι ξέχασε το όνομα του πολιτικού που του άσκησε κριτική, είναι σοβαρός πολιτικός; Λέω το πιο ήπιο για να μην πω πολλά άλλα, όπως η εμπλοκή του Προέδρου στα σκάνδαλα των «χρυσών» διαβατηρίων, στα δωρεάν ταξίδια, στη φυγάδευση λεφτών από το οικογενειακό του περιβάλλον στο εξωτερικό, στο Συνεργατισμό, που τη μια μέρα μάς έλεγε ότι όλα βαίνουν ρόδινα και την επομένη κατάρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Σε ό,τι αφορά την αναφορά του ότι σκέφτεται την προκοπή του κόσμου, θα δώσω ένα παράδειγμα: Υπάρχουν 5 χιλιάδες εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στα μουσικά τα αθλητικά και τα ολοήμερα σχολεία, στα ΚΙΕ και τα ΜΙΕΚ. Όταν ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, από τη μια στιγμή στην άλλη τούς μετέτρεψαν από μισθωτούς σε αυτοεργοδοτούμενους. Πήγαν στο Δικαστήριο και κέρδισαν, με το Δικαστήριο να λέει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να επαναφερθούν στο καθεστώς του μισθωτού. Η κυβέρνηση δεν τους επαναφέρει, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται οι άνθρωποι, να απεργούν. Είναι αυτή η ευημερία που θέλει να προσφέρει σε αυτές τις 5 χιλιάδες άτομα;

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τη σημασία των κρατικών δομών υγείας. Ωστόσο η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει υποβαθμισμένη τη δημόσια υγεία. Τι πρέπει να γίνει μέχρι την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων;

Η πανδημία και οι χειρισμοί που έγιναν από την κυβέρνηση αύξησαν τα προβλήματα στα δημόσια νοσηλευτήρια. Χρειάζεται, λοιπόν, πρώτα και κύρια να διεκδικήσουμε παράταση της περιόδου στήριξής τους εντός ΓεΣΥ.

Επίσης, χρειάζεται να γίνει ένας ευρύτερος σχεδιασμός και προγραμματισμός. Πρέπει να γίνει δομή του Υπουργείου Υγείας συνολικότερα και του ΟΚΥπΥ και των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Ο ΟΚΥπΥ προχωρεί με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη στελέχωσή του. Εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση και οι κατάλληλες δομές, δεν μπορούμε να προσδοκούμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να δημιουργηθούν οι απαραίτητες κλινικές και να υπάρξει η κατάλληλη στελέχωση με ιατρικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Το ΑΚΕΛ έθεσε υψηλά στις προτεραιότητές του την κατάργηση του πέναλτι 12% σε όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο η κυβέρνηση λέει ότι θα απειληθεί το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γιατί επιμένει το ΑΚΕΛ;

Τον ένα μήνα η κυβέρνηση μάς έλεγε ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντέχει μέχρι το 2080. Όταν τέθηκε αυτό το αίτημα, μας είπε ότι θα κινδυνεύσει το ΤΚΑ. Είτε το ένα ισχύει είτε το άλλο. Δεύτερον, η νομοθεσία προνοούσε ότι όταν κάποιος συμπληρώσει 33,5 χρόνια εργασίας δικαιούται να παίρνει πλήρη σύνταξη. Η Τρόικα το 2012 για να μας αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης, με επιχείρημα ότι αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής μας, επέβαλε αυτή την πρόνοια. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την πρόνοια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα σε βαριά επαγγέλματα, όπως είναι οι οικοδόμοι, σιδεράδες, υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, με κάποιους να συμπληρώνουν 45 χρόνια δουλειάς.

Και τους λένε ότι αν φύγουν στα 63, θα πληρώνουν πέναλτι. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Έχουν συνεισφέρει και δικαιούνται να τα πάρουν πίσω αυτά τα λεφτά.

Πώς απαντάτε στον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι το ΑΚΕΛ έφερε και ψήφισε το μνημονιακό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις, ώστε από το 2023 να αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης για να φτάσει σταδιακά στο 67ο έτος;

Ξεχνά ο ΔΗΣΥ ότι τότε ήταν πιο φανατικός υπέρμαχος όλων αυτών των απαιτήσεων, παρά η ίδια η Τρόικα. Η κυβέρνηση Χριστόφια αντιστάθηκε στην Τρόικα και ο ΔΗΣΥ κατηγορούσε την κυβέρνηση. Είναι θέμα διαφορετικής φιλοσοφίας. Είχαμε πάντα την ίδια φιλοσοφία. Τότε επειδή δεν είχαμε εναλλακτική επιλογή, υποχρεωθήκαμε να δεχτούμε κάποια πράγματα. Τώρα που τα πράγματα είναι διαφορετικά και δεν υπάρχει Τρόικα να μας επιβάλλει πολιτικές, νομίζω ότι μπορούμε να ασκήσουμε τη δική μας πολιτική.

Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βάλουμε σε κίνδυνο την οικονομική δυνατότητα του κράτους να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, αλλά πρέπει να γίνει μια ανακατανομή του εθνικού πλούτου. Δεν γίνεται οι πλούσιοι να αυξάνουν τα χρήματά τους και οι φτωχότεροι να τα μειώνουν. Έχει αυξηθεί το χάσμα μεταξύ των λίγων πλουσίων και όλων των υπολοίπων. Για παράδειγμα, είχαμε το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ως φορολογία πλούτου και δυστυχώς αυτή καταργήθηκε μόλις ανέλαβε την εξουσία ο ΔΗΣΥ. Οπόταν πρέπει να επαναφέρουμε τέτοιες φορολογίες για να στηρίξουμε τον κόσμο που έχει ανάγκη.

Β’ ΜΕΡΟΣ: Διαβάστε αύριο στη «Χαραυγή» τι λέει ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ότι οι Βρετανοί επιμένουν στις ιδέες τους για κυριαρχία (bottom up) και ότι το ΑΚΕΛ δεν θα αποδεχτεί καμία υποχώρηση πέραν αυτού που δέχθηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τον Φεβρουάριο του 2014.

Ο κόσμος της Αριστεράς να αφήσει κατά μέρος την απογοήτευση και να συστρατευθεί μαζί μας

Πολλοί αριστεροί απέχουν εδώ και χρόνια από τις εκλογές. Γιατί σήμερα πρέπει να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν ΑΚΕΛ;

Καταλαβαίνω τα αισθήματα απογοήτευσης που μπορεί να νιώθει πάρα πολύς κόσμος. Πήραμε την εξουσία για πρώτη φορά ως Αριστερά και λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε αυτούσιο το πρόγραμμα το οποίο είχαμε υποσχεθεί, παρόλο που σε πάρα πολλούς τομείς το είχαμε υλοποιήσει. Η παγκόσμια οικονομική κρίση όμως, η οποία επηρέασε και την Κύπρο και ιδιαίτερα η τραπεζική κρίση, η οποία έχει επιδράσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην κυπριακή οικονομία και στη δυνατότητα της κυβέρνησης Χριστόφια να υλοποιήσει όλα όσα είχε υποσχεθεί, άφησαν τα σημάδια τους. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είναι η ώρα όλος αυτός ο κόσμος να αφήσει κατά μέρος την απογοήτευση, τα όποια συναισθήματα μπορεί να έχει και να συστρατευθεί μαζί μας στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις απομάκρυνσης της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ από την εξουσία. Τώρα είναι η ώρα να ενισχυθεί το ΑΚΕΛ, για να μπορέσει πιο αποτελεσματικά να στηρίξει τα αιτήματά τους, να τους βοηθήσει να έχουν μια καλύτερη ζωή. Εκείνο το οποίο εμείς θα υποσχεθούμε στον κόσμο είναι ότι όση δύναμη μας δώσει θα του την επιστρέψουμε πίσω στο πολλαπλάσιο. Ας μας εμπιστευθεί και θα δει ότι θα δικαιωθεί.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.