Α. Μαυρογιάννης: Η κυβέρνηση αρνείται να συνεργαστεί µε την Ε.Ε. για µείωση της τιµής των καυσίµων

Ποιες οι θέσεις τους για καίρια ζητήματα της οικονομίας

Έµµεση υποστήριξη προς την κυβέρνηση για τη µη µείωση της διπλής φορολογίας στα καύσιµα από Αβέρωφ και Χριστοδουλίδη

Του Μιχάλη Μιχαήλ

Το ευρωπαϊκό κεκτηµένο επικαλούνται Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση µε τη διπλή φορολογία στα καύσιµα. Σε αντίθεση µε τους δύο υποψηφίους, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί τι έκαναν άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ και σηµειώνει ότι η κυβέρνηση αρνείται να συνεργαστεί µε την Ε.Ε. για µια διευθέτηση του θέµατος.

Άλλωστε, η ίδια η Ε.Ε. έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να πάρουν εξαιρέσεις για να αντιµετωπίσουν την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και σε πρώτες ύλες. Και ήδη µια σειρά από κράτη-µέλη έχουν πάρει σηµαντικές εξαιρέσεις ή εφαρµόζουν συγκεκριµένα µέτρα. Γίνεται, δηλαδή, κατανοητό ότι σε µια περίοδο που σηµαντικό µέρος του πληθυσµού έχει χάσει µεγάλο µέρος της αγοραστικής του δύναµης, είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη µέτρων για στήριξη των εργαζοµένων.

Από τους τρεις υποψήφιους η «Χαραυγή» ζήτησε τις θέσεις τους για την αύξηση των επιτοκίων, τον κατώτατο µισθό και την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιµα. Αν κάτι αναδεικνύεται εµφανώς από τις απαντήσεις, είναι τη διαφορετική αντίληψη των δύο υποψηφίων που προέρχονται από τον ∆ΗΣΥ, σε σύγκριση µε τις αντιλήψεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

B B B Mavrogiannis Site 1

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Απορρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις οι αποφάσεις για τον κατώτατο

1) Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης συμμερίζεται τις ανησυχίες από την αύξηση των επιτοκίων και τις αρνητικές συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στο ήδη επιβαρυμένο διαθέσιμο εισόδημα των υπερχρεωμένων νοι­κοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η οικονομία και η πλειονότητα της κοινωνίας χρειάζεται, λοιπόν, να προστατευθούν με συγκε­κριμένα μέτρα, έναντι της δυσανάλογης μείω­σης της αγοραστικής τους δύναμης.

Άμεσος στόχος της διακυβέρνησής του, πρόσθεσε, θα είναι ο περιορισμός του κόστους ενέργειας και των καυσίμων. Παράλληλα, με στοχευμένες πολιτικές θα αξιοποιηθούν τα επι­πλέον έσοδα του κράτους σε μία προσπάθεια απάμβλυνσης της οικονομικής στασιμότητας, σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες.

2) Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της κυ­βέρνησης για τον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι συμφωνεί με την καθιέρωσή του. Όμως, σημεί­ωσε, πρέπει να διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε συνθήκες υγιούς απασχόλησης. Πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι οι συλλο­γικές συμβάσεις υπερισχύουν και λειτουργούν προσθετικά, τόσο για υφιστάμενους όσο και για νεοεισερχόμενους εργαζόμενους. Είπε ακόμα ότι τα όσα αποφασίστηκαν δεν τα διασφαλίζουν όλα αυτά, αντίθετα απορρυθμίζονται οι εργασι­ακές σχέσεις, αφού δεν κατοχυρώνονται αργίες, 13ος μισθός, ωράρια εργασίας και άλλα, επιβρα­βεύοντας κακές εργοδοτικές πρακτικές.

Σημείωσε επίσης ότι σε μια περίοδο που η ακρίβεια γονατίζει την κοινωνία, η καθιέρωση του κατώτατου μισθού αποκτά κοινωνική διά­σταση. Αυτά τα ζητήματα βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές του, προκειμένου να δοθεί ξανά προοπτική στον κόσμο που εργάζεται αδιάκοπα, αλλά δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες, ενισχύοντας με συγκεκριμένα μέ­τρα την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και την εργασιακή τους ασφάλεια.

3) Αναφορικά με την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η Βουλή έδωσε ένα σημαντικό όπλο στην κυβέρνηση με την πρόταση για μεί­ωση του ΦΠΑ από 19 σε 9% για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος οφείλει να εξετά­σει παρόμοιες πρακτικές που έχουν υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να την ακολουθήσει και αντί να βρει τρόπο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένω­ση γι’ αυτή τη διευθέτηση, έστειλε τη νομοθεσία στο Ανώτατο.

Τόνισε επίσης ότι αντί να παρακολουθούμε απαθείς και παροπλισμένοι, όπως συμβαίνει τώρα, ο ίδιος έχει πρόθεση να αξιοποιήσει τους σοβαρούς και ικανούς τεχνοκράτες που διαθέ­τουμε, οι οποίοι προτείνουν λύσεις ρεαλιστικές, προκειμένου να υλοποιήσουμε το σχεδιασμό μας που στοχεύει στην πράσινη και αειφόρο με­τάβαση με το λιγότερο δυνατό κόστος στους κα­ταναλωτές. Ως εκ τούτου, κατέληξε, τασσόμαστε υπέρ της κατάργησης της διπλής φορολογίας στις τιμές των καυσίμων.

B B B Averof45

Αβέρωφ Νεοφύτου: Σωστά έπραξε η κυβέρνηση με τον κατώτατο μισθό

1) Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι πα­ρακολουθεί το θέμα των επιτοκίων με προ­σοχή. Γνωρίζει όμως πως η διακύμανση των επιτοκίων δεν καθορίζεται από κυβερνήσεις, αλλά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των έντονων πληθωριστικών πιέσεων που κατα­γράφονται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, η Ευ­ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική, προχωρεί σε αύξηση των επιτοκίων ακριβώς για να ανακόψει τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

2) Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, θε­ωρεί ότι η κυβέρνηση έπραξε σωστά και ότι σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας πρέπει, σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας, να βοηθούμε τους νέους εργαζόμενους να στέκονται στα πόδια τους.

Αυτό που έγινε, πρόσθεσε, ήταν, πρώτον, αύξηση του καθορισμένου κατώτατου σε σχέ­ση με το ύψος που είχε καθορίσει η προη­γούμενη διακυβέρνηση και δεύτερο, επέκτα­ση της εφαρμογής του σε όλα τα επαγγέλματα σε όλη την οικονομία. Δυο σημαντικά βήματα που βελτιώνουν τα δεδομένα στην αγορά ερ­γασίας.

3) Σε σχέση με την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρα­νία έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες πιέσεις στο κόστος ενέργειας, που δεν θα μπορούσαν να αφήσουν τη χώρα μας ανεπηρέαστη. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις συνέπειες στα οικονομικά δεδομένα κάθε πολίτη και κάθε οικογένειας και έχουμε στο πρόγραμμά μας μέτρα ανακούφισης.

Η θέση του, τονίζει ο κ. Νεοφύτου, είναι γνωστή. Είμαστε υπέρ της χαμηλής φορολό­γησης, πάντα όμως εντός των ορίων του κοι­νοτικού κεκτημένου.

Xristodoulidis Scaled

Νίκος Χριστοδουλίδης: Σημαντικό βήμα το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης

1) Ο Ν. Χριστοδουλίδης αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά­πεζας να περιορίσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, με την αύξηση των επιτοκίων, επι­βαρύνει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοι­κοκυριά. Η ανησυχία των πολιτών δικαιολο­γείται, δεδομένης της αβεβαιότητας ως προς τη διάρκεια και την πορεία της αύξησης των επιτοκίων.

Σημειώνει επίσης ότι ο τραπεζικός τομέας καλείται να επιδείξει σύνεση και φειδώ ως προς τις αυξήσεις των δανειστικών επιτοκί­ων. Είναι εξάλλου και προς το συμφέρον και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμά­των να προστατεύσουν τους δανειολήπτες, αφού τα υψηλότερα επιτόκια οδηγούν στον κίνδυνο της αύξησης των μη εξυπηρετούμε­νων δανείων, σημείωσε. Θα πρέπει επίσης οι τράπεζες να αξιοποιήσουν γκάμα χρηματοοι­κονομικών εργαλείων για την προστασία των δανειοληπτών. Πέραν τούτου, ένεκα και των υψηλότερων αποδόσεων που απολαμβάνουν από τη χρήση των ρευστών τους διαθεσίμων, θα πρέπει να αναθεωρήσουν την τιμολόγηση των χορηγήσεων με στόχο τη συγκράτηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανόδου των δανει­στικών επιτοκίων και της επιβολής χαμηλότε­ρων χρεώσεων όπου είναι εφικτό.

2) Σε σχέση με τις αποφάσεις της κυβέρνη­σης για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Χριστοδουλί­δης θεωρεί ότι αποτελεί ένα πρώτο, σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης αξιοπρεπούς εισοδήματος για δεκάδες χιλιά­δες εργαζομένους. Εκτιμά, όμως, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο σε ό,τι αφορά στο ύψος του ποσού, αλλά πρωτίστως στον καθο­ρισμό ωριαίας απόδοσης, με στόχο από τη μια ο κατώτατος μισθός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας μεγάλης μερίδας εργαζομένων και να αποφεύγονται φαινόμενα εκμετάλ­λευσης και από την άλλη να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Θεω­ρεί επίσης ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να καταστεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του βιοτι­κού επιπέδου των εργαζομένων, αλλά και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, γι’ αυτό και πρέπει να ιεραρχείται υψηλά στις προτε­ραιότητες.

3) Αναφορικά με τη διπλή φορολογία στα καύσιμα, ανέφερε ότι συμφωνεί επί της αρχής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η οποία θα συνέβαλλε στη μείωση της τιμής των καυσίμων με συνεπακόλουθα οφέλη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η δυνατότητα όμως μη επιβολής ΦΠΑ επί του Ειδικού Φό­ρου Κατανάλωσης φαίνεται πως δεν παρέχεται από το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο καθορί­ζεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ ΕΚ, σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy