Α. Μαυρογιάννης: Τα εχέγγυα για βελτιώσεις στον τοµέα της Υγείας

Του
Δρος Ιωάννη Λεοντίου*

 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δήλωνε ενώπιον των επαγγελµατιών υγείας στις 23 Σεπτεµβρίου 2022: «Το επίπεδο της Υγείας αντανακλά το επίπεδο του πολιτισµού µας».

Βασική φιλοσοφία στο πρόγραµµα διακυβέρνησής του είναι: «Η Υγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό. Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να προστατεύει καθολικά και αποτελεσµατικά το δικαίωµα των πολιτών του στην Υγεία, ανεξάρτητα από την οικονοµική ή την κοινωνική τους κατάσταση». […]

Στην Κύπρο οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της Υγείας τα τελευταία χρόνια περιελαµβάναν την εφαρµογή του ΓεΣΥ και την αυτονόµηση των κρατικών νοσηλευτηρίων υπό τον Ο.Κ.Υπ.Υ.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισµα του ΓεΣΥ είναι η παροχή ίσων ευκαιριών για φροντίδα υγείας σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης και τόπου διαµονής. Αξίζει να τονίσουµε ότι επιβάλλεται η πολιτική υγείας της κυβέρνησης να διέπεται από τη θεµελιακή αρχή ότι η Υγεία, ως δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό, αποτελεί ευθύνη του κράτους. Αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία διαπιστώνουµε να διαθέτει ο υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης µέσα από τις προγραµµατικές του θέσεις για την Υγεία, σε αντίθεση µε τους δύο βασικούς ανθυποψηφίους του, οι οποίοι ως συνεχιστές της εφαρµοσµένης νεοφιλελεύθερης και αµφιταλαντευόµενης µέχρι σήµερα πολιτικής δεν εµπνέουν εµπιστοσύνη σε σχέση µε τις προθέσεις τους αναφορικά µε την προώθηση του ΓεΣΥ και τη στήριξη των κρατικών νοσηλευτηρίων. […]

Η βιωσιµότητα του συστήµατος, αν και φαινοµενικά διασφαλίζεται µέσω του σφαιρικού προϋπολογισµού, επιβάλλει συνεχή αξιολόγηση και λήψη µεταρρυθµιστικών µέτρων και συνεχούς ελέγχου για διασφάλιση της αποδοτικότητάς του µε παράλληλη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών για παροχή ποιοτικής φροντίδας. Καταγράφονται συγκεκριµένα στο πρόγραµµα διακυβέρνησης του Ανδρέα Μαυρογιάννη µεταξύ άλλων:

Θωράκιση και ενίσχυση του ΓεΣΥ

– ∆ηµιουργούµε αυστηρές δικλίδες συνεχούς αξιολόγησης και ελέγχου, µε στόχο την εξάλειψη των ατασθαλιών, της εκµετάλλευσης και των καταχρήσεων.

– ∆ηµιουργούµε µηχανισµούς ποιοτικού ελέγχου για το επίπεδο της παρεχόµενης φροντίδας υγείας µε µετρήσιµους δείκτες.

– ∆ιασφαλίζουµε ότι οι ασθενείς ειδικών κατηγοριών, π.χ. µε χρόνιες παθήσεις, στηρίζονται ουσιαστικά, µέσω ενός σταθερού κονδυλίου, το οποίο δεν εξαρτάται από τον σφαιρικό προϋπολογισµό του ΓεΣΥ.

Σε σχέση µε την αυτονόµηση των νοσηλευτηρίων, διαπιστώνεται ότι οι κρατικές υπηρεσίες υγείας και ο Ο.Κ.Υπ.Υ τυγχάνουν κριτικής από άτοµα και οργανωµένα σύνολα αρκετές φορές µε αντιπολιτευτική στάση προς την κυβερνητική πολιτική και αυτό ίσως να οφείλεται στο βαθµό αξιοποίησης και επάρκειας των διοικητικών στελεχών που δυνητικά θα µπορούσαν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς βελτίωση των υπηρεσιών. Η απουσία σύγχρονων µεθόδων αναγνώρισης και ιεράρχησης των προβληµάτων και ιδιαίτερα η απουσία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος σχεδιασµού, έρευνας και διάχυσης πληροφοριών για την υγεία και η απουσία διαχειριστικής κουλτούρας, σε µια εποχή που η ∆ιοίκηση θεωρείται προϋπόθεση αποδοτικότητας, ποιότητας και αποτελεσµατικότητας, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχία της αποστολής των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Στο πρόγραµµά του ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφει επίσης:

– Ουσιαστική ενίσχυση, αναβάθµιση και στήριξη των δηµοσίων νοσηλευτηρίων.

– Προώθηση συνεργειών µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων νοσηλευτηρίων, στο πλαίσιο αναγνώρισης των συνολικών αναγκών του τόπου, µε σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια.

Γενικότερα, η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να εστιάζει τις στρατηγικές της στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες, όχι µόνο σε αριθµό αλλά και σε επάρκεια των επαγγελµατιών υγείας. Ένα καλά υποκινούµενο, εκπαιδευµένο και επαρκές υγειονοµικό δυναµικό θα αποτελέσει το κλειδί στην επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου που βασίζεται στη δυνατότητα προσέγγισης και την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και στη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στη φροντίδα.

Στα πλαίσια των όποιων σχεδιασµών στην Υγεία θα πρέπει να εξετάζεται όχι µόνο η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών αλλά και το επίπεδο της σωµατικής και ψυχικής υγείας που επιτρέπει στο άτοµο να έχει κοινωνικά και οικονοµικά µια παραγωγική ζωή. Να επανεξετάζονται επίσης οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις, όπως για παράδειγµα η παράταση του βίου ηλικιωµένων και η αναγκαιότητα για µακροχρόνια φροντίδα, η υπογεννητικότητα και η δυνητική µείωση του ενεργού εργατικού δυναµικού.

Και σε αυτά το σηµεία ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναδεικνύει µε σοβαρότητα τις προθέσεις του:

– Εκπονούµε και υλοποιούµε εθνική στρατηγική για την προστασία της ψυχικής υγείας.

– Αυξάνουµε τις δαπάνες για την ψυχική υγεία.

– Βελτιώνουµε σηµαντικά και αυξάνουµε τις υποδοµές.

– Ενισχύουµε τη στελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

– Αναπτύσσουµε δοµές φιλοξενίας και αποκατάστασης ασθενών που δεν χρειάζονται πλέον νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκοµείο, αλλά αδυνατούν ακόµη να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της κοινότητας.

– Αναλαµβάνουµε δράση για την πρόληψη και καταπολέµηση στερεοτύπων, φαινοµένων στιγµατισµού και άλλων δυσµενών συµπεριφορών που οδηγούν σε διακρίσεις εις βάρος των ψυχικά ασθενών ΚΑΙ

– Αναδιαρθρώνουµε εκ βάθρων τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας για τις οµάδες πληθυσµού που λόγω ηλικίας, απόστασης ή κινητικών και άλλων προβληµάτων δεν µπορούν να προσέρχονται στα νοσηλευτήρια.

Συµπερασµατικά, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης πετυχαίνει να προσεγγίσει την Υγεία και τις σύγχρονες προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στην Κύπρο µε τρόπο πειστικό και τεκµηριωµένο.

* PhD, MA, BSc (Hons), CCN, RN

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.