Αδυναμίες αρμόδιων Υπουργείων στο θέμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου εντόπισε η ΕΥ

Έλλειψη κανονισμών για λειτουργία του ιδρύματος και όρων κανονισμού του προσωπικού, μη τήρηση ορθών πρακτικών, ενέργειες μελών του ΔΣ χωρίς έγκριση του Συμβουλίου, λάθη στον καταρτισμό συμβολαίου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, καθώς και παραχώρηση επιδομάτων σε υπαλλήλους με παράτυπο τρόπο, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έλεγχό της του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (ΙΔΟΚ).

Σύμφωνα με την έκθεση, παρόλο που το Ίδρυμα συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν αποκλειστικά, από την κρατική χορηγία, εντούτοις δεν τηρούνται πάντοτε οι ορθές πρακτικές και διαδικασίες, που επιτάσσουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, που ισχύουν στον Δημόσιο Τομέα και οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Όπως αναφέρεται, τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από κρατική χορηγία.  Κατά το έτος 2019 το Ίδρυμα έλαβε κρατική χορηγία ύψους €2.699.000 (€2.575.000 το 2018), που αντιστοιχεί στο 92,3% (93,8% το 2018) των συνολικών εσόδων, ενώ €226.005 (€169.972 το 2018) ή ποσοστό 7,8% (6,2% το 2018) προήλθε από άλλα έσοδα του Ιδρύματος.

«Επίσης, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ετοιμασία Κανονισμών, που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και τις αρμοδιότητες και όρους υπηρεσίας του προσωπικού, η ετοιμασία των οποίων θα έθετε κατευθυντήριες γραμμές και θα επίλυε σωρεία προβλημάτων», προσθέτει η ΕΥ σημειώνοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, το οποίο ήταν το αρμόδιο Υπουργείο μέχρι το 2019, δεν ασκούσε ικανοποιητική εποπτεία στο Ίδρυμα.

«Όπως φαίνεται, μέχρι σήμερα, 15 μήνες μετά την ανάληψη της εποπτείας από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε και η δική του δράση δεικνύει, κατά την άποψή μας, αποφασιστικότητα στην άσκηση ικανοποιητικού ελέγχου, σε ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα», σημειώνεται.

Στην έκθεση η ΕΥ αναφέρει ότι εντόπισε περιπτώσεις όπου μέλη του ΔΣ έλαβαν αποφάσεις ή προέβησαν σε συμφωνίες, με τις οποίες δέσμευσαν το Ίδρυμα, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ.

Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας η έγκριση των Οικονομικών Κανονισμών από το ΔΣ.  Επίσης, δεν προσκομίστηκαν Κανονισμοί που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς και τις αρμοδιότητες και τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του Ιδρύματος, σημειώνεται.

Συνεπώς η ΕΥ συστήνει όπως το Ίδρυμα προβεί στην ετοιμασία και έγκριση Κανονισμών λειτουργίας του Ιδρύματος, στη βάση των προνοιών της Ιδρυτικής Πράξης, το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα, η ΕΥ αναφέρεται συνεδρία του ΔΣ, ημερ. 10.10.2019, κατά την οποία αποφασίστηκε όπως σε τέσσερις υπαλλήλους του Ιδρύματος παραχωρηθεί μηνιαίο επίδομα ύψους €500 στον καθένα, λόγω αύξησης καθηκόντων, καθώς και €40 επίδομα τηλεφώνου.

«Παρατηρήσαμε ότι οι πιο πάνω αποφάσεις, οι οποίες είχαν άμεση ισχύ, λήφθηκαν σε συνεδρία του ΔΣ, στην οποία δεν κλήθηκαν να παραστούν τα ex officio Μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν το ΥΠΠΑΝ».

Η ΕΥ σημειώνει επιστολή του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ, προς το Ίδρυμα, στην οποία επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις λήφθηκαν σε συνεδρίες στις οποίες δεν κλήθηκαν να παρευρεθούν οι εκ της θέσης τους εκπρόσωποι του Υπουργείου, είναι παράτυπες.

Αναφορικά με το Συμβόλαιο Καλλιτεχνικού Διευθυντή (ΚΔ) Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (ΣΟΝΚ) σημειώνεται ότι στις 8.2.2013 υπογράφηκε σύμβαση εργασίας Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μαέστρου της ΣΟΝΚ, μεταξύ του Ιδρύματος και του ΚΔ ΣΟΝΚ. Η σύμβαση, η οποία ήταν ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της, κάλυπτε την περίοδο 1.1.2013–31.12.2015. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, όταν ζητήθηκε η ανανέωση του συμβολαίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής απάντησε ότι το συμβόλαιο τον κατέστησε αορίστου χρόνου και προσέφυγε στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας το οποίο τον δικαίωσε.

«Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι, από διαχρονικούς λανθασμένους χειρισμούς των διαδοχικών ΔΣ του Ιδρύματος, το καθεστώς εργοδότησης του ΚΔ μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου, καταπατώντας έτσι τους όρους του συμβολαίου που υπέγραψαν τα δύο μέρη», αναφέρεται στην έκθεση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.