Την εισήγηση όπως ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για ακύρωση της απόφασής του για δωρεάν παραχώρηση μετοχών του Συνεργατισμού, κατέθεσε η Ελεγκτική Υπηρεσία αφού, πέραν της παραβίασης αριθμού νομοθεσιών και ενδεχομένως του ίδιου του Συντάγματος, είναι προβληματική και βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση πρόταση του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο το σώμα αποφάσισε όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, σε πρώτο στάδιο, διαθέσει δωρεάν ποσοστό της τάξης του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στην ΣΚΤ σε αριθμό φυσικών προσώπων που είναι συνδεδεμένοι με τον ΣΠΤ.

Συγκεκριμένα, θα διατεθούν δωρεάν 1.509.030.228 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,28 στους δανειολήπτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις και στους καταθέτες πέραν ενός καθορισμένου ποσού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών ημερ. 9.6.2017, δεδομένης της αναφοράς στο άρθρο 54 του Συντάγματος ότι η παρά του Υπουργικού Συμβουλίου ασκούμενη εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία και τη διάθεση της ανηκούσης εις την Δημοκρατία περιουσίας συμφώνως προς τις διατάξεις του Συντάγματος και του Νόμου, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών ενημέρωση ως προς τη νομική βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και κατά πόσο έχει ληφθεί από τον Υπουργό η νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ως προς τη νομιμότητα.

Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε στην Υπηρεσία στις 26.6.2017 εκφράζοντας την άποψη ότι η νομική βάση για την απόφαση του Υπουργικού βρίσκεται στο άρθρο 54 του Συντάγματος στο οποίο καταγράφεται ότι η εποπτεία και διάθεση της περιουσίας της Δημοκρατίας ανήκει στην Εκτελεστική Εξουσία. Σημειώνεται ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών ημερ. 19.6.2017, εισηγήθηκε ανάκληση της υπό αναφορά Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεξηγώντας τους λόγους.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η Ε.Υ., με επιστολή της προς τη Νομική Υπηρεσία ημερ. 28.6.2017, ζήτησε σχετική γνωμάτευση. Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα δόθηκε στις 11 Ιουλίου και η Ε.Υ. τη διαβίβασε στον Υπουργό Οικονομικών στις 13 Ιουλίου ζητώντας του ενημέρωση ως προς τις ενέργειες του για συμμόρφωση με τη νομιμότητα. Ο Γενικός Εισαγγελέας στη εκτενή και εμπεριστατωμένη απάντηση του έχει εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους, θεωρεί ότι η απόφαση είναι παράνομη.

Σπύρος Σωτηρίου