Αλλαγές στις χορηγίες των κυνηγετικών οργανώσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής με 42 ψήφους υπέρ και την αρνητική ψήφο του Βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει η παραχώρηση χορηγίας στις κυνηγητικές οργανώσεις.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών προς την Ολομέλεια σκοπός του νόμου είναι να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες από το Ταμείο Θήρας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νόμου παρέχεται:

  1. Δυνατότητα παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται ετησίως μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, αντί κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της ανανέωσης των αδειών κυνηγίου, όπως ισχύει σήμερα.
  2. Δυνατότητα παραχώρησης χορηγίας σε κυνηγετική οργάνωση, μόνο στην περίπτωση που το ύψος της είναι τουλάχιστον πενήντα ευρώ (€50).
  3. Κατάργηση ισχύουσας ρύθμισης σύμφωνα με την οποία υποβάλλονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις και τις κυνηγετικές ομοσπονδίες για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας οι εξελεγμένοι λογαριασμοί του προηγούμενου έτους.
  4. Υποβολή σχετικής βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες, μόνο στην περίπτωση που αυτές εργοδοτούν προσωπικό.
  5. Παραχώρηση χορηγίας σε κυνηγετική ομοσπονδία, νοουμένου ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις που την απαρτίζουν έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον το δώδεκα τοις εκατό (12%) των κυνηγών ανά επαρχία, αντί από τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%), που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση των υφιστάμενων διαδικασιών, ώστε να γίνει το σύστημα παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες πιο ευέλικτο.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.