Ανακοίνωση Alpha Bank για Αιτητές ΔανείωνH Alpha Bank Cyprus Ltd, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το Διάταγμα Αναστολής Δόσεων Δανείων, κατά την οποία αναστέλλεται για όλους τους δικαιούχους η υποχρέωση καταβολής δόσεων για πιστωτικές διευκολύνσεις από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ενημερώνει τους Πελάτες της ότι οι αιτήσεις για αναστολή δόσεων μπορούν να υποβληθούν ως εξής:

 

  • Με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, covid@alphabank.com.cy
  • Μέσω τηλεομοιότυπου, στον αριθμό 22880595
  • Στη διεύθυνση: Alpha Bank Cyprus Ltd, Ταχυδρομική Θυρίδα 21661, 1596 Λευκωσία

 

Οι αιτήσεις αναστολής δόσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.alphabank.com.cy και πρέπει να συμπληρώνονται ως ακολούθως:

 

  • Αίτηση Α (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φυσικού Προσώπου)

Συμπληρώνεται και υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο που είναι ο πρωτοφειλέτης της πιστωτικής διευκόλυνσης. Στην περίπτωση πέραν του ενός πρωτοφειλέτη σε μία πιστωτική διευκόλυνση, επίσης χρησιμοποιείται η Αίτηση Α, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους πρωτοφειλέτες.

 

  • Αίτηση Β (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Νομικού Προσώπου)

Συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που η πιστωτική διευκόλυνση αφορά σε Εταιρία, από ένα τουλάχιστον Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας.

 

Οι Πελάτες θα λαμβάνουν σχετική ενημέρωση από την Τράπεζα με τη λήψη του αιτήματός τους καθώς και κατά τη διεκπεραίωση της αναστολής των δόσεων.

 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις οι Πελάτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Κατάστημα/ Μονάδα εξυπηρέτησής τους.

 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd παραμένει δίπλα στους Πελάτες της στη δύσκολη αυτή στιγμή μεριμνώντας για τη στήριξη και την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή τους.