Ανάγκη για περισσότερους ναυαγοσώστες και ολόχρονα

Βελτιωμένες φέτος οι συνθήκες εργασίας, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα

  • Πληθαίνουν οι χειμερινοί κολυμβητές, γι’ αυτό χρειάζονται ναυαγοσώστες ολόχρονα
  • Βελτιωμένες φέτος οι συνθήκες εργασίας, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα

Της Δάφνης Πολυκάρπου

Οι ανάγκες πλέον για κάλυψη των ναυαγοσωστικών σημείων δεν περιορίζονται κατά την καλοκαιρι­νή περίοδο. Αντίθετα, όλο και πε­ρισσότεροι πολίτες επιλέγουν να κολυμπούν και τους χειμερινούς μήνες, συνεπώς υπάρχει και τότε η ανάγκη για προστασία των λουομέ­νων με την κάλυψη των σημείων από έμπειρους ναυαγοσώστες.

Μεγαλύτερη ανάγκη για ναυαγοσώστες στη Λεμεσό

Ερωτηθείς για τα προβλήματα που απασχολούν τους ναυαγοσώ­στες και χρήζουν λύσης, ο τέως πρό­εδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ναυαγοσωστών, Πανίκος Αραβής, επισημαίνει πως ένα θέμα που εκκρεμεί είναι η πρό­σληψη περισσότερων 12μηνων ναυαγοσωστών. «Εκτός από τους ναυαγοσώστες που εργάζονται ήδη σε 8μηνη βάση είναι ανάγκη να προσληφθεί ένας αριθμός επι­πλέον από τους υφιστάμενους που υπάρχουν σε 12μηνη βάση για να μπορούμε να έχουμε κάλυψη όλο το χρόνο».

Σύμφωνα με τον κ. Αραβή, επι­πλέον ανάγκη υπάρχει ιδιαίτε­ρα για τη Λεμεσό, αφού είναι μια επαρχία με μεγάλο αριθμό χειμερι­νών κολυμβητών. «Υπάρχουν πολ­λοί μόνιμοι κάτοικοι από διάφορες χώρες στους οποίους αρέσει να κολυμπούν και το χειμώνα», σημεί­ωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πόλυ Παλ­λήκαρο, πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις ναυαγοσωστών, αλλά δεν υφίστα­ται το ανάλογο ενδιαφέρον. «Όταν ζητάς κάποιου, ο οποίος ήδη εργά­ζεται, να εργαστεί για δύο μήνες, δεν θα αφήσει τη δουλειά του για να έρθει κοντά σου, είτε για 3 ή 4 μήνες. Δεν είναι κάτι μόνιμο, οπό­τε προσανατολιζόμαστε περισσότε­ρο σε φοιτητές», πρόσθεσε. Ακόμη επεσήμανε πως έχει γίνει μία υπερ­προσπάθεια από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας για να βρουν ναυαγοσώστες για τον πύργο B9, οι οποίες μέχρις στιγμής δεν έχουν αποδώσει σε ικανοποιητικό βαθμό. «Υπάρχουν οι θέσεις, αλλά δεν βρέ­θηκαν ακόμη τα άτομα, τα οποία θα εργαστούν», πρόσθεσε.

Να προσεχτεί η ρύπανση της θάλασσας

Ένα άλλο πρόβλημα που προκύ­πτει στη Λεμεσό είναι με τα νερά της θάλασσας, τα οποία ανά περιόδους είναι πολύ λερωμένα, σύμφωνα με τον κ. Αραβή. Ακόμη, επεσήμανε πως «βγάζουν ακαθαρσίες οι οποί­ες έρχονται με το θαλάσσιο ρεύμα, έρχονται προς τα έξω και πολύ πιθανόν να είναι από τα πλοία, τα οποία δυστυχώς ελλιμενίζονται στο λιμάνι Λεμεσού. Παίρνουμε πολλές καταγγελίες για αυτό το θέμα, εμείς ειδοποιούμε τις Αρχές· το Τμήμα Αλιείας πρέπει να ασκεί περισσό­τερους ελέγχους στα πλοία ώστε να μην πετούν τις ακαθαρσίες τους μέσα στη θάλασσα».

Ο κ. Αραβής τόνισε πως οι παρα­λίες είναι ασφαλείς, εντούτοις πρό­σθεσε πως ο κόσμος θα ήταν καλό να ενημερωθεί πως δεν επιτρέπο­νται τα ζώα στην παραλία και επί­σης απαγορεύονται οι αθλοπαιδιές στην παραλία.

Οργανωμένες παραλίες χωρίς τουαλέτες…

Ο Πανίκος Αραβής δεν παρέ­λειψε να αναφερθεί σε παράπονα του κόσμου που αφορούν τις ορ­γανωμένες παραλίες. Τόνισε πως δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες και δημόσια ντους. «Σε οργανωμέ­νες παραλίες πρέπει οι εκάστοτε δημοτικές Αρχές να φροντίσουν ώστε να υπάρχουν δημόσιες τουα­λέτες, δημόσια ντους για να μπορεί ο κόσμος να πλένεται.

Σε οτιδήποτε άλλο είμαστε εντά­ξει διότι υπάρχουν οι επισημάνσεις, οι ταμπέλες που δείχνουν τι επιτρέ­πεται και τι απαγορεύεται, είμαστε και εμείς οι ναυαγοσώστες, οπό­τε τα άλλα όλα είναι υπό έλεγχο», συμπλήρωσε.

Τι σημαίνουν κόκκινες, κίτρινες και μοβ σημαίες

Οι συμβουλές του κ. Αραβή προς τους λουόμενους είναι «να μην κα­ταναλώνουν αλκοόλ, να μην εκτί­θενται για πολλή ώρα στον ήλιο, γιατί ο συνδυασμός αλκοόλ και ήλιου μπορεί να αποβεί μοιραίος. Επίσης, να μην κολυμπούν αμέ­σως μετά την κατανάλωση τροφής. Να αποφεύγουν τις βουτιές και το κολύμπι στα βαθιά πέρα από τις σημαδούρες».

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα παιδιά, τόνισε ο κ. Παλλήκαρoς. «Ένα παιδάκι που είναι 2 χρονών και άνω όταν κινδυνεύει το βλέπεις να αντιδρά, ένα παιδάκι μέχρι 2 χρονών όταν πνίγεται δεν αντιδρά καθόλου».

Επιπλέον, ο Πόλυς Παλλήκα­ρος συστήνει στους λουόμενους να προσέχουν τις σημαίες των ναυ­αγοσωστών. «Η σημαία η οποία υποδεικνύει ότι ο ναυαγοσώστης είναι παρών είναι σε χρώματα κόκ­κινο και κίτρινο μαζί. Όταν ο ναυ­αγοσώστης αναρτήσει μία κόκκινη σημαία αυτό σημαίνει ότι η θάλασ­σα είναι επικίνδυνη και ο κόσμος πρέπει να βγει έξω από το νερό. Όταν αναρτήσει μία κίτρινη σημαία αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα είναι ταραγμένη και οι λουόμενοι πρέ­πει να κολυμπούν προσεκτικά. Μία σημαία που ο κόσμος δεν την γνω­ρίζει είναι η σημαία η μοβ, η οποία υποδεικνύει ότι στη θάλασσα υπάρ­χουν για παράδειγμα μέδουσες», συμπλήρωσε ο κ. Παλλήκαρος.

zesti

Προσοχή από τον ήλιο και τη ζέστη

Η έναρξη του καλοκαιριού σηματοδοτεί αύξηση της θερμο­κρασίας με πλήθος πολιτών να επιλέγουν να βρεθούν σε κάποια παραλία. Η ποιότητα των θαλασ­σών, αλλά και η ύπαρξη ναυαγο­σωστών για την προστασία των πολιτών, αποτελούν χωρίς αμφι­βολία πολύ σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα για την περίοδο του κα­λοκαιριού.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής, Πόλυς Παλλήκαρος, ανέφερε πως οι συνθήκες εργασίας βελτιώνο­νται χρόνο με το χρόνο.

Από την πλευρά του ο τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Συν­δέσμου Επαγγελματιών Ναυαγο­σωστών, Πανίκος Αραβής, ανέφε­ρε πως το Υπουργείο Εσωτερικών φέτος προχώρησε στη δημιουργία καινούργιων πύργων και υλοποί­ησε την αγορά 150 απινιδωτών και σωστικών μέσων τζετ σκι. Επί­σης, τοποθέτησε τους ναυαγοσώ­στες στην Ε 7 8 κλίμακα αντί στην Ε 5 6 που ήταν.

zesti

Πώς να διακρίνετε το ηλιακό έγκαυμα και πώς θα προστατευθείτε

Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και η έκθεση χωρίς τη χρήση αντη­λιακού μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε έγκαυμα. Το ηλιακό έγκαυμα είναι το κοκκίνισμα που συνοδεύεται από φυσαλίδες ή υγρό.

Ο δερματολόγος Κωνσταντίνος Συμεωνίδης συμβουλεύει τους πο­λίτες σε τέτοια περίπτωση να χρη­σιμοποιούν χλιαρές κομπρέσες μαζί με κάποια κρέμα ενυδατική για τα εγκαύματα, να προστατεύονται από τον ήλιο και να αποφεύγουν άλλους ερεθιστικούς παράγοντες. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του εγκαύματος μπορεί να χορηγηθούν κορτιζόνη, κρέμα, αγωγή από το στόμα κ.τ.λ.

Βεβαίως, το καλύτερο είναι η πρό­ληψη. Ο κ. Συμεωνίδης συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν να εκτίθενται στον ήλιο τις ώρες μετα­ξύ 11:00 – 3:00, να χρησιμοποιούν αντηλιακό με δείκτη προστασίας πάνω από 50 -κυρίως τα παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες στη θάλασσα να επιλέγουν σκιερά μέρη, να αποφεύ­γουν κλειστούς χώρους, να πίνουν άφθονα υγρά, να μην καταναλώνουν αλκοόλ στον ήλιο και να αποφεύγουν οποιαδήποτε σωματική δραστηριότη­τα μέσα στον ήλιο χωρίς προστασία.

Παροτρύνει ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες -όσους έχουν λευκό δέρμα, αρκετές ελιές, παίρνουν φάρμακα τα οποία προκαλούν φωτοαλλεργίες ή έχουν άλλες παθήσεις που με τον ήλιο δημιουργούν αλλεργίες, να φο­ρούν αντηλιακό και να το ανανεώ­νουν κάθε δύο ώρες.

Σε ό,τι αφορά την προστασία του δέρματος των μικρών παιδιών, τόνι­σε πως τα μικρά παιδιά ή βρέφη, τα οποία δεν έχουν προστασία στο δέρμα τους από τον ήλιο, πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλα και να δέχονται αντηλιακή προστασία.

Ωστόσο, ο ήλιος προσφέρει και θετικά, αφού, σύμφωνα με τον δερματολόγο Κωνσταντίνο Συμεω­νίδη, ο ήλιος προφυλάσσει τους αν­θρώπους από το διαβήτη, βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, βοηθά­ει σε κάποιες παθήσεις του δέρμα­τος όπως η ψωρίαση και η τοπική δερματίτιδα, αυξάνει τα ύδατα μιας ορμόνης της σεροτονίνης, η οποία ρυθμίζει την όρεξη του ύπνου και της μνήμης, λειτουργεί θετικά στην καρδία καθώς οι UV ακτίνες οδη­γούν σε χαλάρωση των αγγείων και μείωση της αρτηριακής πίεσης και μειώνει τα επίπεδα μελατονίνης, η οποία είναι μία ορμόνη που ρυθμί­ζει τον ύπνο καταπολεμώντας την αϋπνία.

Ο δρ Συμεωνίδης τονίζει καταλη­κτικά πως οτιδήποτε κάνει καλό στην υγεία μας σε μικρή ποσότητα μπορεί να κάνει κακό σε μεγάλη ποσότητα.

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy