Ανάλυση: Χωρίς θεσμικό νόημα η κυβέρνηση ευρύτερη αποδοχής

Έλα στο Google News

«Η ιδέα για κυβέρνηση ευρύτερης απο­δοχής περιφέρεται στην πολιτική σκηνή της Κύπρου με διάφορα ονόματα, για πολλές δε­καετίες, ενώ στην ουσία κόμματα που κάποτε ήταν εναντίον τη στήριξαν στη συνέχεια και είδαμε επίσης το αντίθετο από πρώην υπο­στηρικτές», τονίζει στη «Χαραυγή» ο πολιτι­κός αναλυτής Χριστόφορος Χριστοφόρου.

Διαβάστε επίσης: Αρχίζει ο κύκλος επαφών του Προέδρου για κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής

Θεσμικά, είπε, η πρόταση δεν έχει νόημα δεδομένων των εξουσιών και της θέσης του Προέδρου που έχει υπόσταση μονάρχη, αλλά και της αδυναμίας της Βουλής και των κομμά­των απέναντι σε κάθε κυβέρνηση. Το Σύνταγ­μα στηρίζει την κυβέρνηση και την καθιστά αδιάβλητη σε κάθε έλεγχο. Τα μέλη του Υπουρ­γικού Συμβουλίου καθίστανται αυτόματα πρό­σωπα εκτός κομμάτων, με την έννοια πως ου­δεμία θέση των κομμάτων τους τα δεσμεύει με τρόπο ουσιαστικό. Μάλιστα, μερικοί επιλέγουν να εγκαταλείψουν το κόμμα για χάρη του αξι­ώματος. Η διαφωνία κομμάτων σε ουσιαστικά θέματα δεν επηρεάζει την κυβέρνηση, όπως θα ίσχυε σε κοινοβουλευτικό πολίτευμα, όπου καταρρέει. Επομένως, συμμετοχή κομμάτων σε κυβέρνηση δεν έχει ουσιαστική αξία και επίδραση στις πολιτικές της.

Προδιαγεγραμμένη η πορεία των σχεδίων στήριξης

Ο κ. Χριστοφόρου τοποθετήθηκε και στη θέση του Προέδρου Αναστασιάδη, ότι η συμμετοχή των κομμάτων ή εκπροσώπων τους στο κυβερνητικό σχήμα ευρείας απο­δοχής θα βοηθήσει την Κύπρο τού αύριο μέσω της αξιοποίησης των σχεδίων ανά­καμψης. Σχολιάζοντας αυτή την αναφορά, είπε ότι μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδο­χής δεν παραπέμπει απλώς σε συμπερίλη­ψη προσώπων που τυγχάνουν γενικότερης εκτίμησης στην κοινωνία. Η ουσία έγκειται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα πλαίσιο προτάσεων και πολιτικών με το οποίο να συμφωνήσουν όλοι και να συμμετάσχουν στην υλοποίησή του. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο να προτείνεται, είπε. Η γενικόλογη αναφο­ρά για σχέδια ανάκαμψης και μεταρρυθμί­σεις θα είχε νόημα αν διαβούλευση με τα κόμματα προηγείτο της αναγγελίας τους ή έστω τώρα ακολουθείτο. Προϋποθέτει να εί­ναι η κυβέρνηση διατεθειμένη να τα συζη­τήσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο και πιθανόν στόχους με βάση τις απόψεις όλων.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί κάποιος να πα­ραβλέψει πως οι μεταρρυθμίσεις παραγκωνί­σθηκαν για πολλά χρόνια και η κυβέρνηση εμφανίστηκε να επείγεται να τις περάσει σε μερικές μέρες, λόγω εκλογών, επιρρίπτοντας ευθύνες στους άλλους. «Είναι παράδοξο να περνάς σημαντικά έργα σε μερικές μέρες χω­ρίς χρόνο εξέτασης ουσιαστικών στοιχείων πριν την ψήφιση, ενώ αμέλησες να το κάνεις για χρόνια», σημείωσε.

Μεγάλες οι διαφορές μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Σημείωσε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να μη ληφθούν υπόψη λόγια και ενέργειες που υποδεικνύουν το πνεύμα και τις αρχές με τις οποίες πορεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε μάρτυρες λόγων και έργων, για πα­ράδειγμα στο μεταναστευτικό και στη μεταρ­ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και σε άλλα θέματα. Υιοθετούνται ρατσιστικές προσεγγίσεις στο πρώτο, που επισύρουν προ­ειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για παρα­βίαση διεθνών αρχών και για παραβίαση αν­θρωπίνων δικαιωμάτων. Για μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προωθήθηκαν προτάσεις με αυταρχική διάθεση και έγιναν ενέργειες που δεν συνάδουν με τους νόμους και το Σύνταγμα. Επομένως, πού είναι το πνεύμα και η διάθεση για συνεργασία με άλ­λες δυνάμεις;

Οι αντιφάσεις της κυβέρνησης

Ένα άλλο σημείο που επεσήμανε ο κ. Χριστοφόρου, είναι η αντίληψη περί κυ­βέρνησης και κράτους, η οποία έχει επίσης θεμελιώδη σημασία σαν κριτήριο για συ­νεργασία. Μέχρι πριν λίγες μέρες, ανέφε­ρε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ολό­κληρο το Υπουργικό Συμβούλιο δήλωναν πως «ανήκουν» στο κόμμα από το οποίο προέρχονται. Ακόμα πιο σοβαρό, με συγκε­κριμένες ενέργειες έθεσαν τα αξιώματα και το ίδιο το κράτος στην υπηρεσία του ΔΗΣΥ σε προεκλογική εκστρατεία. Και όμως, δι­εθνείς αρχές καθόρισαν πως οι εκλογές πρέπει να είναι δίκαιες και αμερόληπτες, με ευθύνη από το κράτος, το οποίο μάλι­στα σαφώς δεν μπορεί να συγχύζεται με τα κόμματα. Πώς συνάδει η κομματικοποίηση του κράτους και η διάθεση πόρων του προς όφελος ενός κόμματος με… κυβέρνηση ευ­ρύτερης αποδοχής;

Γιατί τώρα;

Το επόμενο ερώτημα που απαντά ο Χρι­στόφορος Χριστοφόρου είναι γιατί έκανε την πρόταση ο Πρόεδρος τώρα και όχι πριν με­ρικούς μήνες. Σημείωσε ότι η συγκυρία, με την κυβέρνηση να έχει εκθέσει την Κύπρο διεθνώς για διαφθορά, για πλήγματα στο κράτος δικαίου για κακή διακυβέρνηση, εγεί­ρει πρόσθετα ερωτήματα για τη… σύμπτωση της πρότασης με όλα αυτά. Σύμπτωση με το πόρισμα που τεκμηριώνει αμέτρητες παρα­βιάσεις των νόμων, σύμπτωση με μαρτυρίες από διάφορες πλευρές για εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου και της οικογένειάς του, όπως επίσης γραφείων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα, πλήρης άρνηση ευθύνης, παραπλάνηση με δηλώσεις πως επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το πρόγραμμα ή έγιναν λάθη. Μα η διαφθορά είναι έγκλημα, δεν είναι λάθος.

Ο Χρ. Χριστοφόρου κατέληξε λέγοντας ότι «με όσα έχουν αναφερθεί, δεν έχει κανένα νό­ημα ο σχηματισμός κυβέρνησης με ευρύτερη συμμετοχή. Σε τι θα συμμετάσχουν τα κόμμα­τα; Θα συμμεριστούν πολιτικές που κατεδα­φίζουν τους θεσμούς, ενέργειες και πράξεις που εκθέτουν την Κύπρο, πρακτικές αυθαιρε­σίας και εξυπηρέτηση μερικών ομάδων που θησαυρίζουν σε βάρος της αξιοπρέπειας και της ίδιας της επιβίωσης της κοινωνίας μας; Ναι έχουν και τα κόμματα τις δικές τους ευ­θύνες μα τίποτε δεν ισοψηφεί με τις ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης. Επομένως, ποιος μπορεί να δεχτεί την πρόταση;»

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.