Αρκετές αδυναμίες στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, τόσο σε σχέση με την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών, όσο και σε σχέση με την αδειοδότηση αναπτύξεων στην περιοχή, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της για την αλλαγή των Πολεοδομικών Ζωνών της Πέγειας.

Στο πλαίσιο ειδικού ελέγχου σε σχέση με τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε και την περιβαλλοντική πτυχή του θέματος.

Όσον αφορά το θέμα των παρανομιών στην προστατευόμενη περιοχή των θαλασσινών σπηλιών Πέγειας, στην έκθεση τονίζεται ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες στη διαδικασία εξέτασης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από αίτηση εταιρείας για ανέγερση έξι επαύλεων σε τεμάχιο που εντάχθηκε στην παραθεριστική ζώνη κατά την εξέταση των ενστάσεων.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η Περιβαλλοντική Αρχή προχώρησε στην έκδοση θετικής Γνωμάτευσης για τρεις αναπτύξεις στην περιοχή, χωρίς να έχει ενώπιόν της κατάλληλα αιτιολογημένη εισήγηση από την Επιτροπή Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον!

Παράλληλα, ενώ η εκπόνηση Δέουσας Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την περιοχή βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, επισημαίνεται ότι έχουν ήδη πλέον αδειοδοτηθεί πολύ σημαντικές αναπτύξεις στην περιοχή, που λόγω της πρόσφατης έκδοσης θετικών Γνωματεύσεων από την Περιβαλλοντική Αρχή, δημιουργούν τετελεσμένα.

Σχετικά με τις αναπτύξεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την Έκθεση, «οι δύο από τις τρεις εταιρείες ανάπτυξης γης που απέκτησαν τα τεμάχια λίγο πριν την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών επωφελήθηκαν σημαντικά από την πράξη αγοράς και την αλλαγή στην πολεοδομική ζώνη που ακολούθησε, αφού ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για το 2013 (περίοδος της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία σημειώθηκε σημαντική πτώση στις τιμές των ακινήτων σε σχέση με την περίοδο 2007/2008 που οι τιμές των ακινήτων βρίσκονταν στο μέγιστο σημείο), η αξία των τεμαχίων παρουσίασε μεγάλη αύξηση». Αναφέρει επίσης ότι για τις έξι επαύλεις κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο πωλητήρια έγγραφα (πέντε ημερ. 16.6.2016 και ένα ημερ. 30.6.2016) σύμφωνα με τα οποία οι επαύλεις πωλήθηκαν όλες έναντι του ποσού των €2,5 εκ. τη μία! «Συνεπώς, οι επαύλεις πωλήθηκαν αρκετούς μήνες πριν τη Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, η οποία εκδόθηκε την 1.3.2017, άρα αρκετά πριν την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας».

Σπύρος Σωτηρίου