Ανασκόπηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το έτος 2022

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) απαρτίζεται από 705 ευρωβουλευτές, προερχόµενους από τα 27 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αποκορύφωµα της δραστηριότητάς του είναι η σύνοδος ολοµέλειας που αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση του νοµοθετικού έργου που συντελείται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις πολιτικές οµάδες.

Η σύνοδος ολοµέλειας είναι επίσης ο χώρος όπου οι αντιπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ -οι ευρωβουλευτές- συµµετέχουν στην κοινοτική λήψη αποφάσεων. Το ΕΚ συναποφασίζει ισότιµα µε το Συµβούλιο για τα τρία τέταρτα περίπου της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια του 2022, το ΕΚ συζήτησε και υιοθέτησε µία µεγάλη σειρά από σηµαντικά θέµατα που αφορούν τόσο την Κύπρο, όσο και το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι πιο βαρυσήµαντες αποφάσεις του ΕΚ το 2022 προς όφελος των πολιτών συνοψίζονται σε 12 σηµεία ως εξής.

Ενίσχυση της νεολαίας στην Ευρώπη (Φεβρουάριος)

Σε ψήφισµά του, το ΕΚ καταδικάζει τη µη αµειβόµενη πρακτική άσκηση, ως «µορφή εκµετάλλευσης των νέων εργαζοµένων, καθώς και παραβίαση των δικαιωµάτων τους». Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-µέλη να προτείνουν ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη ανταµοιβή για περιόδους πρακτικής άσκησης.

Μπαταρίες: Κανόνες περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστασίας (Μάρτιος)

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας για να ληφθούν υπόψιν οι τεχνολογικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν αυστηρότερες προδιαγραφές για τη βιωσιµότητα, τις επιδόσεις και τη σήµανση των µπαταριών, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης επισήµανσης του αποτυπώµατος άνθρακα κάθε µπαταρίας.

Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη για ακόµη µία δεκαετία (Μάρτιος)

Το πρόγραµµα «Roam Like At Home» που θα έληγε στις 30/6/2022 ανανεώνεται για ακόµη δέκα χρόνια, σύµφωνα µε τα σχέδια που εγκρίνει το ΕΚ. Οι πολίτες θα απολαµβάνουν το ίδιο κόστος και την ίδια ποιότητα και ταχύτητα κινητής σύνδεσης στο εξωτερικό (εντός της ΕΕ), όπως και στη χώρα τους.

Σχέσεις ΕΕ-Ηνωµένου Βασιλείου: Διασφάλιση αδιάλειπτου εφοδιασµού µε φάρµακα (Απρίλιος)

Το ΕΚ υιοθετεί δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασφάλιση νοµικά βέβαιου και προβλέψιµου µακροπρόθεσµου εφοδιασµού φαρµάκων από το Ηνωµένο Βασίλειο στη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα. Οι παρεκκλίσεις αυτές τίθενται σε ισχύ κατεπειγόντως και θα ισχύουν επ’ αόριστον για τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ για την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα θα ισχύουν για περίοδο τριών ετών.

Τουρκία: Αποµάκρυνση από τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ (Ιούνιος)

Σε έκθεσή τους οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται συνεχής οπισθοδρόµηση της Τουρκίας όσον αφορά τις σχετικές δεσµεύσεις της. Χωρίς σαφή και σηµαντική πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις, το ΕΚ δεν µπορεί να εξετάσει το ενδεχόµενο επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων.

Οι ευρωβουλευτές επίσης εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το κυπριακό πρόβληµα παραµένει ανεπίλυτο και επαναλαµβάνουν ότι µια λύση σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εντός του διεθνούς νοµικού πλαισίου είναι η µόνη βιώσιµη λύση. Καλούν την Τουρκία να εγκαταλείψει την απαράδεκτη πρότασή της για µια «λύση δύο κρατών», να αποσύρει τα στρατεύµατά της από την Κύπρο και να απόσχει από τυχόν µονοµερείς ενέργειες που θα παγιώσουν τη µόνιµη διαίρεση της νήσου και από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δηµογραφική της ισορροπία.

Επαρκείς κατώτατοι µισθοί για όλους (Σεπτέµβριος)

Το ΕΚ εγκρίνει νέους νοµοθετικούς κανόνες µε στόχο τον καθορισµό επαρκών κατώτατων µισθών στην ΕΕ. Οι κατώτατοι µισθοί σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ενώ τα κράτη-µέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.

Κοινός φορτιστής από το 2024 (Οκτώβριος)

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν νόµο που προβλέπει ότι όλες οι νέες φορητές συσκευές που συµπεριλαµβάνονται στη λίστα µε τους νέους κανόνες θα πρέπει να διαθέτουν θύρα τύπου USB-C, ώστε να µπορούν οι καταναλωτές στην ΕΕ να χρησιµοποιούν ένα φορτιστή. Αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ για να µειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα και να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να κάνουν πιο βιώσιµες επιλογές.

Ένωση Υγείας: Καλύτερη θωράκιση της ΕΕ απέναντι σε υγειονοµικές κρίσεις (Οκτώβριος)

Το ΕΚ εγκρίνει νέους κανόνες για να διευρυνθούν οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων («ECDC»). Στόχος της νέας νοµοθεσίας είναι να µπορεί η ΕΕ να προλαµβάνει την εξάπλωση µεταδοτικών ασθενειών, να προετοιµάζεται γι’ αυτές και να τις διαχειρίζεται καλύτερα.

Ιστορικής σηµασίας νοµοθεσία για την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συµβούλια (Νοέµβριος)

Η σχετική οδηγία εγκρίνεται από το ΕΚ και όλες οι µεγάλες, εισηγµένες στα χρηµατιστήρια, εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να λάβουν µέτρα για να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στα ανώτατα κλιµάκιά τους. Στόχος της οδηγίας είναι να καθιερωθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στις εταιρείες, έτσι ώστε τουλάχιστον το 40% των θέσεων µη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών ή το 33% του συνόλου των θέσεων διοικητικών στελεχών να καλύπτονται από το υποεκπροσωπούµενο φύλο έως τα τέλη Ιουνίου του 2026.

Στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Η ΕΕ και το EK έχουν στηρίξει την Ουκρανία από την έναρξη της παράνοµης ρωσικής εισβολής. Έχουν θεσπίσει µια ολοκληρωµένη και ισχυρή δέσµη περιοριστικών µέτρων και κυρώσεων κατά της Ρωσίας και έχουν κινητοποιήσει πάνω από 18 δισ. ευρώ για στήριξη της Ουκρανίας µε µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, δηµοσιονοµική στήριξη, βοήθεια έκτακτης ανάγκης, αντιµετώπισης κρίσεων και ανθρωπιστική βοήθεια.

Βραβείο ∆ηµοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia 2022 (Οκτώβριος)

Το Βραβείο ∆ηµοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia θεσπίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τιµήν της Μαλτέζας ερευνήτριας δηµοσιογράφου και µπλόγκερ Daphne Caruana Galizia, που ήταν γνωστή για τον αγώνα της κατά της διαφθοράς και δολοφονήθηκε το 2017.

Το βραβείο απονέµεται κάθε χρόνο σε έργα εµπεριστατωµένης δηµοσιογραφίας που προωθούν ή υπερασπίζονται τις θεµελιώδεις αρχές και αξίες της ΕE. Tο βραβείο και το χρηµατικό έπαθλο (ύψους 20.000 ευρώ) που το συνοδεύει αποτελούν δείγµα της σηµαντικής στήριξης που παρέχει το ΕK στην ερευνητική δηµοσιογραφία και την ελευθερία του Τύπου.

Οι Clément Di Roma και Carol Valade είναι οι νικητές του βραβείου Daphne Caruana Galizia 2022 για το ντοκιµαντέρ τους σχετικά µε τη ρωσική επιρροή στην Αφρική.

Θέα Πιερίδου

Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.