Ανασκόπηση του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το 2021, παρά τις δυσκολίες, ήταν µια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά

Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούµε πόσο πολύ έχει αλλάξει η κοινωνία µας και µε πόσους τρόπους ακόµη θα αλλάξει λόγω της συλλογικής κρίσης του κορονοϊού που περάσαµε τo 2021. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) δεν σταµάτησε ούτε στιγµή να λειτουργεί. Καµία ολοµέλεια δεν ακυρώθηκε και όταν τα µέτρα ήταν απαγορευτικά για µετακινήσεις ευρωβουλευτών, οι ολοµέλειες, οι εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και οι ψηφοφορίες έπειτα από παρεµβάσεις των ευρωβουλευτών, γίνονταν εξ αποστάσεως. Σηµειώνεται ότι η ολοµέλεια του ΕΚ περιλαµβάνει 705 ευρωβουλευτές, προερχόµενους από τα 27 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 

Κατά τη διάρκεια του 2021, το ΕΚ συζήτησε και υιοθέτησε µία µεγάλη σειρά από σηµαντικά θέµατα που αφορούν τόσο την Κύπρο όσο και το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οι πιο βαρυσήµαντες αποφάσεις του 2021 συνοψίζονται σε 3 θεµατικές ενότητες ως εξής:

1. Κλίµα και περιβάλλον

«∆εν έχουµε πλέον χρόνο για χάσιµο… εάν δεν αναλάβουµε δράση τώρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες µας για το µέλλον όσον αφορά το κλίµα και να αφήσουµε έναν πιο υγιή πλανήτη στις νεότερες γενιές».

David Maria Sassoli, Πρόεδρος ΕΚ (3/7/2019 – 11/1/2022)

Πρόληψη «διαρροών άνθρακα»: Εισφορά άνθρακα στις εισαγωγές, για πιο φιλόδοξες παγκόσµιες κλιµατικές δράσεις (Μάρτιος)

Σε ψήφισµα του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την επιβολή εισφοράς άνθρακα σε εισαγωγές από λιγότερο κλιµατικά φιλόδοξες χώρες, καθώς δεν θα υπάρχει όφελος από τις παγκόσµιες προσπάθειες που καταβάλλονται για το κλίµα, εάν η παραγωγή στην ΕΕ µεταφερθεί απλά σε χώρες που έχουν λιγότερο φιλόδοξους κανόνες.

∆έσµη 17,5 δισ. ευρώ για τη δίκαιη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία (Μάιος)

Το ΕΚ εγκρίνει το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ που θα βοηθήσει τα κράτη-µέλη της ΕΕ να αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της µετάβασής τους σε µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία.

Νοµοθεσία για το κλίµα: Εγκρίνεται η συµφωνία για κλιµατικά ουδέτερη ΕΕ ως το 2050 (Ιούνιος)

Το ΕΚ εγκρίνει το νόµο για το κλίµα µετατρέποντας έτσι την πολιτική δέσµευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για µια κλιµατικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 σε νοµική υποχρέωση.

Βιοποικιλότητα: Το ΕΚ ζητά υποχρεωτική προστασία (Ιούνιος)

Οι ευρωβουλευτές συζητούν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και σε ψήφισµά τους ζητούν να κηρυχθεί προστατευόµενο το 30% τουλάχιστον των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της ΕΕ ως το 2030. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τη θέσπιση ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη βιοποικιλότητα, στο πρότυπο του νόµου για το κλίµα.

«Από το αγρόκτηµα στο πιάτο»: Το ΕΚ εγκρίνει τη νέα στρατηγική της ΕΕ για υγιεινά και βιώσιµα τρόφιµα (Οκτώβριος)

Σε ψήφισµα του ΕΚ, οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τη στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο», τονίζοντας πόσο σηµαντικό είναι να γίνει η διατροφή µας πιο βιώσιµη και υγιεινή. Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να επιτύχουµε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας.

Γεωργική πολιτική της ΕΕ 2023-2027: Οριστική έγκριση από το ΕΚ (Νοέµβριος)

Οι ευρωβουλευτές δίνουν το πράσινο φως στη νέα, πιο οικολογική, πιο δίκαιη, πιο ευέλικτη και πιο διαφανή Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ, η οποία θα ευθυγραµµίζεται µε τη νοµοθεσία και τις δεσµεύσεις της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίµα.

2. Υγεία και COVID-19

«Έχουµε την ευκαιρία να οικοδοµήσουµε τις δεξιότητες και τους µηχανισµούς που είναι απαραίτητοι για µια κοινή πολιτική υγείας».

David Maria Sassoli, Πρόεδρος ΕΚ (3/7/2019 – 11/1/2022)

EU4Health: Το ΕΚ υιοθετεί το νέο πρόγραµµα υγείας της ΕΕ (Μάρτιος)

Το ΕΚ εγκρίνει το πρόγραµµα «EU4Health», ύψους 5,1 δισ. ευρώ (2021-2027), µε στόχο την καλύτερη προετοιµασία των συστηµάτων υγείας της ΕΕ για την αντιµετώπιση µελλοντικών απειλών κατά της υγείας.

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID: Ασφαλείς µετακινήσεις χωρίς διακρίσεις (Ιούνιος)

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν το νέο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, που τίθεται σε εφαρµογή από την 1η Ιουλίου. Ο απώτερος στόχος του πιστοποιητικού είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός ΕΕ και να συµβάλει στην οικονοµική ανάκαµψη. Το ΕΚ κάνει χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος και εγκρίνει την πρόταση σε χρόνο ρεκόρ.

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Το ΕΚ ζητά στενότερη συνεργασία για την καλύτερη πρόληψη ασθενειών (Σεπτέµβριος)

Η πρόταση να διευρυνθούν οι αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εγκρίνεται από τους ευρωβουλευτές µε στόχο την καλύτερη αντιµετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Τα φάρµακα πρέπει να είναι πιο προσιτά και οικονοµικά (Νοέµβριος)

Το ΕΚ κάνει έκκληση για µια ευρωπαϊκή φαρµακευτική πολιτική µε επίκεντρο τον ασθενή και υποβάλλει προτάσεις ούτως ώστε να καταστούν τα φάρµακα διαθέσιµα και οικονοµικώς προσιτά.

Προτρέπονται τα κράτη-µέλη να συνεχίσουν τον εµβολιασµό κατά της πανδηµίας (∆εκέµβριος)

Σε συζήτηση µε την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen και τη Σλοβενική Προεδρία, οι ευρωβουλευτές απαιτούν πρόσθετες προσπάθειες βασισµένες σε επιστηµονικά επιχειρήµατα για να ξεπεραστεί η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εµβόλια και να αυξηθεί ο αριθµός των εµβολιασµένων στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσµο.

3. Άσυλο και Μετανάστευση

«Κανένας δεν πρέπει να επιτρέπει να µην υπάρχει επαρκής αντιµετώπιση σε αυτό το φαινόµενο κυρίως στις χώρες που είναι πιο εκτεθειµένες σε αυτό».

David Maria Sassoli, Πρόεδρος ΕΚ (3/7/2019 – 11/1/2022)

Μεταναστευτική πολιτική: Να ληφθούν µέτρα κατά παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων (Μάιος)

Οι ευρωβουλευτές επικρίνουν την ΕΕ και ορισµένες χώρες της για την υπερβάλλουσα χρήση άτυπων συµφωνιών αναφορικά µε την επιστροφή και επανεισδοχή παράτυπων µεταναστών.

Μεταναστευτικό: Έγκριση των ταµείων για την πολιτική ασύλου και τη διαχείριση των συνόρων (Ιούλιος)

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν: (α) Το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2021-2027 (9,88 δισ. ευρώ) που θα ενισχύσει την κοινή πολιτική ασύλου της ΕΕ, θα αναπτύξει τη νόµιµη µετανάστευση λαµβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των κρατών-µελών, θα στηρίξει την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και θα συµβάλει στην καταπολέµηση της παράτυπης µετανάστευσης. (β) Με προϋπολογισµό ύψους 6,24 δισ. ευρώ (2021-2027), το Ταµείο για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Συνόρων για ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το σεβασµό στα θεµελιώδη δικαιώµατα.

Έγκριση για έναν ισχυρό Οργανισµό Ασύλου της ΕΕ (Νοέµβριος)

Το ΕΚ δίνει το τελικό «πράσινο φως» και αναβαθµίζει την υφιστάµενη εντολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), η οποία λειτουργεί από το 2011.

Νέοι κανόνες για τη στήριξη της νόµιµης µετανάστευσης για ανεύρεση εργασίας (Νοέµβριος)

Το ΕΚ ζητά µέτρα για τη διευκόλυνση της νόµιµης µετανάστευσης εργατικού δυναµικού, ώστε να αντιµετωπιστεί η γήρανση του πληθυσµού και η έλλειψη δεξιοτήτων, καθώς και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ΕΕ.

Πέντε άλλα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν το ΕΚ το 2021

  1. Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν επιδει­νωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζονται επαναξιολόγηση σε βάθος. Σε έκθεση που εγκρίθηκε τον Μάιο οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι εάν δεν αντιστραφεί επειγό­ντως η υφιστάμενη αρνητική τάση, η Επι­τροπή θα πρέπει να προτείνει την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύ­σεων. Σχετικά με τα Βαρώσια, το EK με ψήφισμά του καταδικάζει τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας. Οι ευρωβου­λευτές ζητούν από το Ευρωπαϊκό Συμβού­λιο να διατηρήσει την ενότητά του έναντι των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και να επιβάλει σκληρές κυρώσεις.

  1. Εγκρίνεται το Erasmus+

Τον Μάιο οι ευρωβουλευτές εγκρί­νουν το Erasmus+, το εμβληματικό πρό­γραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Κατορθώνουν μάλιστα να εξασφαλίσουν επιπλέον χρηματοδότηση (1,7 δισ. ευρώ), η οποία πλέον ανέρχεται στα 28 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 σε σύγκριση με τα προηγούμενα επτά χρόνια (14,7 δισ. ευρώ).

  1. «Πράσινο φως» στο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των 672,5 δισ. ευρώ

Τον Φεβρουάριο το ΕΚ εγκρίνει το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτι­κότητας, τον βασικότερο πυλώνα του πακέτου ανάκαμψης Next Generation EU, ύψους 750 δισ. ευρώ. Μόνο από το Σχέδιο Ανάκαμψης Next Generation EU, η Κύπρος θα λάβει ως 1,2 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις.

  1. Το Βραβείο Ζαχάρωφ 2021 απονέμεται στον Alexei Navalny

Στον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευ­σης και ακτιβιστή κατά της διαφθοράς, Alexei Navalny, απονέμεται το Βραβείο Ζαχάρωφ 2021, το οποίο θεσπίστηκε το 1988 προς τιμήν όσων υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελι­ώδεις ελευθερίες.

  1. Αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο

Οι ευρωβουλευτές υπερψηφίζουν έκ­θεση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο δια­δίκτυο και ζητούν μια ευρωπαϊκή οδηγία για την αντιμετώπισή της. Σημειώνεται ότι το κόστος της έμφυλης βίας εκτιμάται στα 49 έως 89 δισ. ευρώ.

Θέα Πιερίδου

Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του ΕΚ στην Κύπρο

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.