Αναθεωρημένο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), του Υπουργείου Οικονομικών, επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού Σχεδίων Υπηρεσίας θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, το Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)), Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, έχει αναθεωρηθεί.

Ειδικότερα, σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα για διεκδίκηση της συγκεκριμένης θέσης, προστέθηκε η απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ECDL (European Computer Driving Licence), στις υποχρεωτικές ενότητες: Computing Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing, σύμφωνα με τη νέα ακολουθούμενη πολιτική και απαλείφθηκε η απαίτηση για επιτυχία σε εξετάσεις ελληνικής ή αγγλικής στενογραφίας.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για διεκδίκηση των θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στη δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους ή να αποκτήσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό του ECDL.

Το πιο πάνω Σχέδιο Υπηρεσίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19.5.2023 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΔΔΠ (http://www.mof.gov.cy/papd).  Ακολουθεί το σχετικό αναθεωρημένο Σχέδιο.

 

Σχέδιο Υπηρεσίας για το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: 

 

Α2:

 

 

Α5:

 

 

Α7(ii) :

 

€ 15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.

 

€ 16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.

 

€ 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.

 

 

Συνδυασμένες

Κλίμακες

 

 

 

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες:

(1)     Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(2)     Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(3)     Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

(4)     Συλλέγει, επεξεργάζεται και ταξινομεί στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.

(5)     Εφαρμόζει τη σχετική με τα  καθήκοντά του νομοθεσία.

(6)     Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες.

(7)     Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(8)     Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα διοίκησης.

(9)     Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας/έργου, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Υπουργείου, Υφυπουργείου, Τμήματος, Γραφείου ή Υπηρεσίας που υπηρετεί.

(10)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

(1)            Οι διοριζόμενοι υπόκεινται σε τοποθέτηση ή/και μετάθεση σε υπηρεσίες όλων των επαρχιών, καθώς και στις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό.

 

(2)            Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας καθώς και υπάλληλοι που έχουν διοριστεί μετά την έγκριση του προηγούμενου Σχεδίου Υπηρεσίας ημερ. 25/6/2004, θα εργάζονται και εκτός του κανονικού ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

(3)            Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν/αυτήν να εκτελεί τα καθήκοντά του/της σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν/αυτήν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)    Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2)    Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (European Computer Driving Licence) στις ακόλουθες τέσσερεις υποχρεωτικές ενότητες: Computing Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing.

(3)   Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει—

(α) στο 2ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) ή στην Ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στην Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών

ή

(β)  σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ικανότητας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία.

(4)    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5)    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

(1)   Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (3) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης.

(2)   Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν—

(α) στις εξετάσεις πάνω στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις, μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους, και

(β) στις εξετάσεις στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, στους περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμους και στους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς και στους Κανονισμούς Αποθηκών, μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από τον διορισμό τους.

(3)   Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (2).

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy