Άνιση αµοιβή για ίση εργασία: Το χάσµα αµοιβών ανάµεσα σε γυναίκες και άντρες εργαζοµένους

Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν περίπου 12,7% λιγότερα ανά ώρα εργασίας από τους άνδρες. Η διαφορά αµοιβών µεταξύ των φύλων αυξάνεται µε την ηλικία και είναι µεγαλύτερη στον ιδιωτικό τοµέα απ’ ό,τι στο δηµόσιο στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Ανησυχητική είναι και η υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε επαγγέλµατα που αµείβονται χαµηλότερα. Το χάσµα αυτό συσσωρεύεται και οι γυναίκες αντιµετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας.

Με αφορµή τα πιο πάνω στοιχεία και µε δεδοµένο το χάσµα αµοιβών ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες που υπάρχει στην Κύπρο, το οποίο ανέρχεται για το τρίτο τετράµηνο του 2022 σε 9%, ο ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Γιώργος Γεωργίου, θα συµµετέχει σε συζήτηση που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, Femme Fest Cyprus, στις 14 Μαΐου, στις 19:00. Η συζήτηση θα έχει τίτλο «Έµφυλο χάσµα αµοιβών και συντάξεων: διερεύνηση αιτίων και λύσεων».

Η ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο σχετικής Οδηγίας

Έχουν περάσει 25 χρόνια από την υιοθέτηση της ∆ιακήρυξης του Πεκίνου, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση µεγαλύτερης ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών ανά τον κόσµο.

Τον ίδιο στόχο έχει και η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, η οποία είναι αφοσιωµένη στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάµωση των γυναικών, καθώς και στην ένταξη της ισότητας των φύλων στους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Παρότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος µέχρι σήµερα, οι ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να υπάρχουν. Κατά µέσο όρο, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες.

Την Πέµπτη 30 Μαρτίου, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε Οδηγία για τη διαφάνεια αµοιβών στις εταιρείες της ΕΕ ως ένα µέτρο διασφάλισης της ίσης αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύµφωνα µε την Οδηγία που θα οδηγηθεί σε εφαρµογή µετά από την έγκριση από το Συµβούλιο της Ευρώπης, τα κριτήρια για τη µισθολογική διάρθρωση και την αξιολόγηση των εργαζοµένων, πρέπει να είναι ουδέτερα προς το φύλο.

Όπως αναγράφεται, οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας και οι τίτλοι αυτών των θέσεων δεν πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριµένο φύλο, ενώ χωρίς διακρίσεις πρέπει να διεξάγονται και οι προσλήψεις προσωπικού. Στις επιχειρήσεις που παρατηρείται µισθολογικό χάσµα πέραν του 5%, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται σε αξιολόγηση των αµοιβών από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων. Η Οδηγία καλεί τα κράτη-µέλη να θεσπίσουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις όπως πρόστιµα, σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες, ενώ εργαζόµενες και εργαζόµενοι που έχουν πληγεί από τέτοιου είδους διάκριση έχουν πλέον το δικαίωµα να ζητήσουν αποζηµίωση.

Την ίδια στιγµή, η ΕΕ υποχρεώνει τις εταιρείες που έχουν πάνω από 150 εργαζοµένους να δηµοσιοποιούν τα στοιχεία αναφορικά µε τους µισθούς έτσι ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι και να αποκαλύπτονται τυχόν διακρίσεις ανάµεσα στα φύλα. Η Οδηγία διευκρινίζει ότι τα εργαζόµενα άτοµα και οι εκπρόσωποί τους θα έχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες ανάλογα µε τις αποδοχές ανά φύλο.

Ακόµη υποχρεώνει στην ακύρωση του απόρρητου αµοιβών, το οποίο καθορίζουν κάποιες συµβάσεις εργασίας δίνοντας στους εργαζοµένους το δικαίωµα να γνωρίζουν τις αµοιβές στη δική τους ή σε άλλη κατηγορία απασχόλησης. Παράλληλα, το βάρος της απόδειξης τυχόν µισθολογικής διάκρισης µετατοπίζεται στην εργοδοσία. ∆ηλαδή αν µία εργαζόµενη ή ένας εργαζόµενος προσφύγουν στη δικαιοσύνη ισχυριζόµενοι σχετική αθέτηση της αρχής της ίσης αµοιβής, η εργοδοσία υποχρεώνεται να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καµία διάκριση.

Πώς τοποθετείται για το πρόβληµα αυτό η Αριστερά

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Έλενα Κουντουρά, αναφέροντας τα τελευταία αποτελέσµατα της Eurostat δήλωσε ότι «είναι απαράδεκτο οι γυναίκες να αµείβονται σήµερα κατά µέσο όρο 13% λιγότερο από τους άντρες για εργασία ίσης αξίας».

Όπως είπε, «το µισθολογικό χάσµα έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των γυναικών, εντείνει τον κίνδυνο έκθεσής τους στη φτώχεια και στο συνταξιοδοτικό χάσµα, το οποίο ανέρχεται στο 30%». Η κυρία Κουντουρά υπογράµµισε ότι οι γυναίκες πλήττονται σφοδρά από τα έµφυλα στερεότυπα που συντηρούν τις διακρίσεις ανάµεσα σε γυναίκες και άντρες στην εργασία µε αποτέλεσµα να υπερεκπροσωπούνται σε χαµηλόµισθους τοµείς, ενώ υποεκπροσωπούνται σε υψηλές θέσεις. Ταυτόχρονα, είναι πιο ευάλωτες απέναντι στη µερική και εποχική απασχόληση, καθώς και στον κίνδυνο των απολύσεων καθώς έχουν πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις να επιτελέσουν.

«Οι γυναίκες», δήλωσε, «βρίσκονται υπό µια διαρκή άτυπη και απλήρωτη εργασία, αυτήν της µητρότητας και της φροντίδας της οικογένειας». Σε δήλωση της, η Σάντρα Περέιρα, ευρωβουλευτής της Αριστεράς, υπογράµµισε ότι «τα δικαιώµατα των γυναικών πρέπει να διασφαλίζονται σε κάθε πτυχή της ζωής: προσωπική, οικογενειακή, επαγγελµατική, κοινωνική και πολιτική. Η ίση αµοιβή ανάµεσα σε γυναίκες και άντρες, που να χαρακτηρίζεται µε αύξηση των µισθών όλων των εργαζόµενων, είναι απαραίτητη».

Ο ευρωβουλευτής της Αριστεράς Μαρκ Μποτέγκα σχολιάζοντας την Οδηγία είπε τα εξής: «Θα εγκρίνουµε µια Οδηγία για τη διαφάνεια για να µειώσουµε το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των δύο φύλων. Αυτό από µόνο του είναι καλό. Αλλά ας είµαστε ειλικρινείς. Αυτή η Οδηγία δεν εγγυάται την ίση αµοιβή.

Η Οδηγία επιβάλλει κάποια διαφάνεια στις διαφορές αµοιβών µε βάση τους µέσους όρους εντός µιας εταιρείας. Αυτή η διαφάνεια σχετικά µε το µέσο µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών µπορεί και πρέπει να συµβάλει στον αγώνα για ίση αµοιβή. Αλλά η Οδηγία είναι αδύναµη. Το αφεντικό πρέπει να υπολογίσει µόνο µια διαφορά µισθού µεγαλύτερη από 5%. Αυτό σηµαίνει αποδοχή µιας διαφοράς, µιας πιθανής διάκρισης, 5%!» Ακόµη ο κ. Μποτέγκα δήλωσε ότι δεν είναι άµεσο µέτρο καθώς «τα κράτη-µέλη έχουν ακόµη τρία χρόνια για να εφαρµόσουν την Οδηγία».

Σηµείωσε δε ότι για εταιρείες µε 100 έως 150 υπαλλήλους, ο νόµος θα ισχύει µόνο σε οκτώ χρόνια. «Οι εταιρείες µε λιγότερους από 100 υπαλλήλους, δηλαδή το 99% του συνόλου των εταιρειών, παραµένουν πλήρως απαλλαγµένες από την υποχρέωση. Και φυσικά το κεντρικό ερώτηµα θα είναι η συµµόρφωση. Η Οδηγία προβλέπει ένα πολύ ασαφές σύστηµα προστίµων για εταιρείες που δεν παίζουν το παιχνίδι.

Αν θέλουµε πραγµατικά ίση αµοιβή, θα πρέπει να την επιβάλουµε. Ίση αµοιβή για ίση εργασία. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητο. Και αυτή η µάχη συνεχίζεται», είπε.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy