Ανησυχίες για τη σύνδεση οικιακών φωτοβολταϊκών µε την ΑΗΚ

  • Εντός βδοµάδας θα ληφθούν αποφάσεις για τη διαχείριση των οικιακών φωτοβολταϊκών στο σύστηµα µεταφοράς, ενώ το Γραφείο του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Ενέργειας ισχυρίζεται ότι δεν θα προκύψει κανένα πρόβληµα στις υφιστάµενες εφαρµογές οικιακών φωτοβολταϊκών. Στη σύσκεψη θα λάβουν µέρος η Υπουργός Ενέργειας καθώς και όσοι εµπλέκονται στο θέµα αυτό.
  • Σύµφωνα µε ενηµέρωση της οποίας έτυχε η «Χαραυγή», δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για όσους λειτουργούν ήδη φωτοβολταϊκά και είναι συνδεδεµένοι µε την ΑΗΚ. Παρόµοια είναι και η θέση των συντεχνιών της ΑΗΚ. ∆ιευκρινίζεται ότι η ίδια η ΑΗΚ δεν έχει καµία εξουσία στο θέµα της σύνδεσης ή της αποσύνδεσης φωτοβολταϊκών, καθώς αυτή εκτελεί αποφάσεις του ∆ιαχειριστή Μεταφοράς.

Η σύνδεση των υφιστάµενων οικιακών φωτοβολταϊκών µε την ΑΗΚ θα συνεχιστεί κανονικά και κανένας χρήστης δεν πρέπει να ανησυχεί, διαβεβαιώνουν το Γραφείο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Ενέργειας και οι συντεχνίες της ΑΗΚ.

Πληροφορίες της «Χαραυγής» από το Γραφείο του ∆ιαχειριστή αναφέρουν ότι η ανησυχία που προκλήθηκε για το ενδεχόµενο διακοπής της σύνδεσης οικιακών ΑΠΕ δεν υφίσταται. Οι διαχειριστές έστειλαν επιστολή ζητώντας όπως οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά ιδιωτικής χρήσης που εκκρεµούν να ενταχθούν στο νέο σχέδιο, στο οποίο θα µπουν κάποιες νέες τεχνικές απαιτήσεις.

Το πρόβληµα προέκυψε από το όριο το οποίο καθορίστηκε το 2021 για τα µη ελεγχόµενα φωτοβολταϊκά. Η σκέψη ήταν ότι όταν θα έφθαναν σε αυτό το όριο, θα απαιτείτο, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούσαν, η λήψη µέτρων για να µπορεί να γίνεται σύνδεση φωτοβολταϊκών. Τον τελευταίο χρόνο, µε τη ραγδαία αύξηση που παρατηρήθηκε, το όριο ήρθε πιο νωρίς απ’ ό,τι υπολογιζόταν. Από τον Μάιο ξεκίνησε να συζητείται η εισαγωγή νέων τεχνικών απαιτήσεων στο νέο σχέδιο για να τύχουν διαβούλευσης, ωστόσο συµφωνήθηκε να ικανοποιηθεί η εισήγηση της Υπουργού Ενέργειας όπως οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά ιδιωτικής χρήσης που εκκρεµούν εξεταστούν µε το υφιστάµενο σύστηµα, αλλά στη βάση των απαιτήσεων που προβάλλει ο ∆ιαχειριστής.

Επίσης, το Γραφείο του ∆ιαχειριστή θεωρεί ότι µπορεί να διευθετηθεί το θέµα και ότι δεν υπήρχε λόγος να πάρει διαστάσεις και να προκληθεί ανησυχία.

Συντεχνίες ΑΗΚ: Έπρεπε να υπήρχε χωροταξικό σχέδιο προ 10ετίας

Υπάρχουν λύσεις στο πρόβληµα που προέκυψε αναφορικά µε το θέµα της αποσύνδεσης από το σύστηµα της ΑΗΚ ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ, υποστηρίζουν οι συντεχνίες της ΑΗΚ.

Το πρώτο που επισηµαίνουν είναι ότι από δεκαετίας θα έπρεπε να γίνει ένα χωροταξικό σχέδιο µε το οποίο θα ελέγχονταν οι εισροές στο σύστηµα, τόσο από ιδιώτες επιχειρηµατίες όσο και από τα φωτοβολταϊκά οικιακής χρήσης. Όπως ανέφεραν στη «Χαραυγή», χωρίς χωροταξικό σχέδιο για κτηνοτροφικές, γεωργικές και οικιστικές ζώνες η ΑΗΚ δεν µπορεί να κάνει επεκτάσεις µεταφοράς. Λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται, όπως αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις κ.λπ. και λόγω του ότι η διαδικασία και η τοποθέτηση είναι και κοστοβόρα και χρονοβόρα, η ΑΗΚ δεν µπορεί να ανταποκριθεί και να φορτώνει το κόστος στους καταναλωτές για να εξυπηρετηθεί π.χ. ένας επιχειρηµατίας που θέλει να δηµιουργήσει ένα πάρκο φωτοβολταϊκών για κερδοσκοπικούς σκοπούς σε µια αποµακρυσµένη περιοχή.

Το σηµαντικότερο όµως, προσθέτουν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, είναι το θέµα της δηµιουργίας χώρων αποθήκευσης της ενέργειας, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται και όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

ΣΕΑΠΕΚ: Η χρήση απαρχαιωµένων τεχνολογιών δεν συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος

Για διαχρονική αδράνεια και ανεπάρκεια των ∆ιαχειριστών (∆ΣΜΚ και ∆Σ∆) να υλοποιήσουν τον ενεργειακό σχεδιασµό της Κύπρου για την πράσινη µετάβαση αλλά και να φέρουν εις πέρας τους όρους εντολής και στόχους της αποστολής τους έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσµος Εταιρειών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ).

Ο ΣΕΑΠΕΚ σηµειώνει επίσης ότι η προώθηση και εφαρµογή µέτρων µε τη χρήση απαρχαιωµένων τεχνολογιών, όπως είναι η εγκατάσταση Συστηµάτων Τηλεχειρισµού (ripple control), δεν µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην εύρυθµη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήµατος, τη στιγµή που νέες τεχνολογίες, όπως είναι οι έξυπνοι µετρητές (smart meters), δίνουν την ευχέρεια για έλεγχο των αποµακρυσµένων συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής συµβάλλοντας στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος. Ο ΣΕΑΠΕΚ θεωρεί ότι «η υλοποίηση της πρόθεσης της Πολιτείας για εισαγωγή της νέας κατηγορίας Virtual Net Billing στο Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ιδία Κατανάλωση θα διογκώσει το πρόβληµα κορεσµού του δικτύου µε αντίκτυπο στα συστήµατα ιδιοκατανάλωσης, Net Metering και Net Billing, γι’ αυτό προτείνουµε όπως η εν λόγω πρόθεση αναθεωρηθεί».

Εισήγηση του ΣΕΑΠΕΚ, όπως καταγράφηκε και σε πρόσφατο σηµείωµα προς το ΥΕΕΒ, είναι η αξιοποίηση του αποθεµατικού της ∆ιεύθυνσης ∆ικτύων σε έξυπνους µετρητές, σε όλα τα νέα νοικοκυριά που αιτούνται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων Νet Metering. Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρει ο Σύνδεσµος, θα υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους ∆ιαχειριστές και η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Ο ΣΕΑΠΕΚ απευθύνει έκκληση όπως όλα τα πιο πάνω ληφθούν υπόψιν, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να µην οδηγηθεί το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας σε αδιέξοδο.

Το ΑΚΕΛ προειδοποίησε από το 2021, αλλά η κυβέρνηση έκανε πως δεν άκουγε

Για αποτυχία της κυβέρνησης Αναστασιάδη στα ενεργειακά έκανε λόγο µιλώντας στον «Άστρα» το µέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης, τονίζοντας ότι η Υπουργός Ενέργειας δεν πρέπει να τα βάζει µε τους ∆ιαχειριστές Μεταφοράς και ∆ιανοµής ηλεκτρισµού για τα θέµα της διαχείρισης των ΑΠΕ.

Υπέδειξε ότι το ΑΚΕΛ είχε προειδοποιήσει την κα Πηλείδου από τον Οκτώβριο του 2021 για το πρόβληµα που θα προέκυπτε µε τα φωτοβολταϊκά (το δίκτυο της ΑΗΚ αδυνατεί να σηκώσει ολόκληρη την ισχύ παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, µε αποτέλεσµα να είναι αναγκαίες οι αποσυνδέσεις φ/β συστηµάτων που είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυό της), ενώ είχε προειδοποιηθεί και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Τόνισε ότι η ΑΗΚ είναι δηµόσιος οργανισµός και τις αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση, η οποία δεν µπορεί να µέµφεται τον διαχειριστή και τον διανοµέα ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση όφειλε τα χρήµατα που πληρώνουν οι πολίτες για τους ρύπους να τα επιστρέψει για την ενέργεια. Υπάρχουν, είπε, τα χρήµατα που επιστρέφονται στην κυβέρνηση από την ΕΕ, η οποία είναι υποχρεωµένη να δώσει τουλάχιστον το 50% για τα θέµατα ενέργειας. ∆ιερωτήθηκε, επίσης, γιατί δεν προκήρυξαν διαγωνισµό για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά.

Ο Ν. Συλικιώτης επέκρινε την κυβέρνηση και για το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε µειοδοτικό διαγωνισµό, ενώ βοηθά τους παραγωγούς ΑΠΕ να κάνουν υπερκέρδη τα οποία ακόµη δεν έχει φορολογήσει όπως υποσχέθηκε. Εκείνο που χρειάζεται, τόνισε, είναι να εφαρµοστεί ένας ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός.

Μιχάλης Μιχαήλ

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.