Απασχόληση και κοινωνική ανάκαµψη για τους νέους µετά την πανδηµία

Η συζήτηση σχετικά µε τις πολιτικές ενδυνάµωσης της ευρωπαϊκής νεολαίας στα ζητήµατα της απασχόλησης και της κοινωνικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία άρχισε από την Ολοµέλεια του Ιανουαρίου. Σε αυτή την Ολοµέλεια εγκρίθηκε το σχετικό ψήφισµα, µε 580 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 55 αποχές.

Με το ψήφισµα, το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει την πρακτική της µη αµειβόµενης πρακτικής άσκησης, της µαθητείας και της τοποθέτησης σε θέση εργασίας ως «µια µορφή εκµετάλλευσης των νέων εργαζοµένων, καθώς και παραβίαση των δικαιωµάτων τους» και καλούνται η Κοµισιόν και τα κράτη-µέλη να προτείνουν ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη ανταµοιβή για περιόδους πρακτικής άσκησης και µαθητείας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα επιχείρησε να αποδυναµώσει το συγκεκριµένο λεκτικό, όµως η Οµάδα της Αριστεράς, µαζί µε άλλες δυνάµεις του Ευρωκοινοβούλιο, απέτρεψαν το εγχείρηµα.


Το Ευρωκοινοβούλιο µέσω του ψηφίσµατος υπενθυµίζει πως το πρόγραµµα «Ενισχυµένη εγγύηση για τη νεολαία» πρέπει να έχει ενισχυµένη δέσµευση, να είναι αποτελεσµατικό και χωρίς αποκλεισµούς, ώστε να µπορεί να είναι γέφυρα για την απασχόληση. Προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική η επικοινωνία µε τους νέους, το Κοινοβούλιο ζητά από την Κοµισιόν να συγχωνευθούν σε κοινό ψηφιακό τόπο οι διάφορες πλατφόρµες που αφορούν τους νέους. Η πλατφόρµα αυτή θα δηµιουργούσε ένα κεντρικό σηµείο για την παροχή βοήθειας και ενηµέρωσης στους νέους σχετικά µε την κατάρτιση, την απασχόληση, την πρακτική άσκηση, τη χρηµατοδοτική στήριξη, τα προγράµµατα κινητικότητας, τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια κ.λπ. Στόχος είναι κανείς νέος κάτω των 30 χρόνων να µη βρίσκεται στην ανεργία και όλοι να λαµβάνουν ποιοτική προσφορά για απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση, µαθητεία ή πρακτική άσκηση.

Το ψήφισµα δίνει έµφαση στην ανάγκη για αντιµετώπιση των προβληµάτων ψυχικής υγείας που αντιµετωπίζουν οι νέοι, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, τα οποία έχουν επιδεινωθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Το ψήφισµα τονίζει ότι τα κράτη-µέλη θα πρέπει να καταστήσουν την ψυχική υγεία αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνικοοικονοµικής ανάκαµψης της ΕΕ. Σηµαντικό ζήτηµα που θίγεται είναι πως η ψυχική υγειονοµική περίθαλψη θα πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όλους τους νέους και να είναι οικονοµικά προσιτή.

Όπως έχει πολλές φορές τονίσει το Ευρωκοινοβούλιο µε ψηφίσµατά του, χρειάζεται να γίνουν µεγάλα βήµατα ώστε οι νέοι να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών στην Ευρώπη.


Το ψήφισµα δίνει έµφαση στην ανάγκη για πολιτικές στέγασης και το στόχο να µην υπάρχουν άστεγοι µέχρι το 2030. Για το θέµα αυτό καλεί την Κοµισιόν και τα κράτη-µέλη να δροµολογήσουν πολιτικές ιδιαίτερα για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Για οµάδες όπως είναι οι νέοι Ροµά, οι νέοι µε αναπηρία, τα νέα µέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και οι νέοι µετανάστες χρειάζεται µια συντονισµένη προσέγγιση για δηµιουργία και προσφορά σε αυτούς ευκαιριών για κοινωνική ένταξη.

Τέλος, το ψήφισµα τονίζει ότι η Ε.Ε. και τα κράτη-µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ένα πλαίσιο χωρίς διακρίσεις για όλες τις πολιτικές που στοχεύουν στη νεολαία, λαµβάνοντας υπόψη την πολυµορφία των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. Με την κατάλληλη χρηµατοδότηση από τα διάφορα προγράµµατα της ΕΕ δεν πρέπει να επιτραπεί να χαθεί µια ολόκληρη γενιά.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.