Αποθήκευση ενέργειας προς όφελος των λαών

Στη συνεδρία της ολοµέλειας ψηφίστηκε η έκθεση της Επιτροπής Ενέργειας µε θέµα «Μια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας».

Η αποθήκευση ενέργειας µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και στην υλοποίηση του στόχου για µετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστηµα µηδενικών εκποµπών, το οποίο θα βασίζεται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, δυστυχώς, τα µέτρα που προτείνονται είναι ελλιπή, ενώ αρκετά από αυτά κινούνται προς λανθασµένη κατεύθυνση.

Η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Πράσινης Βόρειας Αριστεράς (GUE/NGL), διά του σκιώδους εισηγητή της, Γιώργου Γεωργίου, τόνισε εξ αρχής πως πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής θα έπρεπε να ήταν η αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας για καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας και διασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στην ενέργεια, ως δηµόσιο αγαθό, για όλους. Αντ’ αυτού, όµως, µε τις παρεµβάσεις που έγιναν κυρίως από το ΕΛΚ και την οµάδα των Φιλελευθέρων, εν τέλει, ως πρωταρχικός στόχος τέθηκε η άρση των εµποδίων για επικράτηση των επιχειρήσεων στην αγορά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον τοµέα της ενέργειας. Προωθούνται, λοιπόν, διάφορα προβληµατικά µέτρα, όπως είναι η έκκληση προς την Κοµισιόν να αναπτύξει ένα ενιαίο φορολογικό σύστηµα.

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ κατέθεσε διάφορες τροπολογίες εκ µέρους της οµάδας της Αριστεράς για να βελτιωθεί το κείµενο, αλλά δυστυχώς οι πλείστες εξ αυτών δεν εγκρίθηκαν. Μεταξύ άλλων η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς υπογράµµισε τη σηµασία των δηµοσίων υποδοµών και την ανάγκη να υπάρχει δηµόσια ρύθµιση του τοµέα προκειµένου να διασφαλίζεται αξιόπιστη και ασφαλής ενεργειακή τροφοδοσία σε προσιτές τιµές για τους καταναλωτές. Επίσης, τόνισε πως είναι σηµαντικό όλα τα µέτρα που προτείνονται να λαµβάνουν υπόψιν τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις.

Από τις τροπολογίες που κατέθεσε η οµάδας της Αριστεράς εγκρίθηκαν οι αναφορές που ενσωµατώθηκαν στο κείµενο αναφορικά µε την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας, την ανάγκη να δοθεί έµφαση στα ευάλωτα κράτη-µέλη που είναι ενεργειακά αποµονωµένα, και στην αναγκαιότητα να λαµβάνονται υπόψιν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στις συζητήσεις που έγιναν µέχρι σήµερα στο Ευρωκοινοβούλιο, η GUE/NGL τόνισε  ιδιαίτερα πως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα κράτη-µέλη για τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών αποθήκευσης ενέργειας.

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγµα την Κύπρο που ενώ έχει µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών, ακόµη χρησιµοποιεί συµβατικά καύσιµα (µαζούτ) για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Ιδιαίτερα, δε, στον τοµέα των µεταφορών η Κύπρος χρησιµοποιεί µόλις 4% ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ο δεσµευτικός στόχος που έχει τεθεί από την ΕΕ και πρέπει να υλοποιηθεί µέχρι τις 31.12.20 είναι 10%. Ως αποτέλεσµα, καλούνται, σήµερα, οι πολίτες να φορτωθούν το δυσβάστακτο οικονοµικό βάρος της αποτυχίας της κυβέρνησης, πληρώνοντας περαιτέρω αυξήσεις στις ήδη πολύ υψηλές τιµές των καυσίµων, λόγω της υποχρεωτικής πρόσµιξης βιοκαυσίµων στα καύσιµα κίνησης.

Ως σκιώδης εισηγητής ο κ. Γεωργίου, κατά την ψήφιση της έκθεσης στην Επιτροπή Ενέργειας, κατέθεσε επίσης συγκεκριµένη τροπολογία, ζητώντας να στηριχτεί η δηµιουργία ενός τερµατικού σταθµού υγροποίησης LNG στην Κύπρο, ο οποίος να αξιοποιεί τις εγχώριες πηγές αλλά και τα κοιτάσµατα της ευρύτερης περιοχής, καθώς το υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µεταβατικό καύσιµο, µέχρι την επίτευξη του στόχου για πλήρη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ωστόσο δυστυχώς, οι άλλες πολιτικές οµάδες καταψήφισαν την πρόταση.

Λόγω των προβληµατικών αναφορών στο τελικό κείµενο που διαµορφώθηκε, η οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς τήρησε αποχή κατά την ψήφιση στην ολοµέλεια.

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy