Δεν αξιολογείται ο κίνδυνος από τις δραστηριότητες ακτοτουρισμού

 

Πολλές αδυναμίες στο σύστημα διαχείρισης των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της Κύπρου καταδεικνύει σε έλεγχό της η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο συντονισμένου ελέγχου με τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα άλλων έξι ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση των δράσεων των κυβερνητικών φορέων για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Η έκθεση σημειώνει πολλά μελανά σημεία που απασχόλησαν και την επικαιρότητα, όπως είναι η διατήρηση των θαλασσινών σπηλιών, το Κάβο Γκρέκο και ο Ακάμας.

Στην έκθεση σημειώνεται η απουσία ενιαίας εθνικής στρατηγικής στην Κύπρο για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και που ενδεχομένως να οδηγεί σε κατακερματισμό των προσπαθειών της Δημοκρατίας για την προστασία των περιοχών και των ειδών και οικοτόπων που απαντώνται σε αυτές.

Επίσης επισημαίνει το σημαντικό κίνδυνο για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στην Κύπρο από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ξηρά και στην παράκτια ζώνη, γεγονός που δεν φαίνεται να αξιολογείται επαρκώς στις αξιολογήσεις ευπάθειας και κινδύνων που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς. Τονίζεται ότι δεν φαίνεται να έχει αξιολογηθεί ο κίνδυνος στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές από τις ολοένα αυξανόμενες δραστηριότητες ακτοτουρισμού, ενώ για τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές «Νησιά» και «Μουλιά» δεν έχουν οριστικοποιηθεί Διαχειριστικά Σχέδια.

Για τις θαλάσσιες περιοχές Κάβο Γκρέκο και Ακάμα δεν έχει εκδοθεί διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η νομική βάση για εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για την περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι η εμπλοκή τεσσάρων διαφορετικών φορέων και η ετοιμασία πέντε διαφορετικών σχεδίων διαχείρισης της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής, στη βάση διαφορετικών νομοθετημάτων, ενέχει κινδύνους αδυναμιών στο συντονισμό, στην εφαρμογή των σχεδίων και στην αποτελεσματικότητά τους. Στην πλειονότητα τους, οι στόχοι του Διαχειριστικού Σχεδίου Τόπου Κοινοτικής Σημασίας του Ακάμα δεν είναι μετρήσιμοι, σημειώνεται μεταξύ άλλων στην Έκθεση, δυσχεραίνοντας την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του Σχεδίου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί ότι για το 65% των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντώνται στην Κύπρο απαιτείται ο καθορισμός πρόσθετων περιοχών «Natura 2000», ώστε το Δίκτυο στη χώρα να θεωρείται ολοκληρωμένο, ενώ για το 13% των ειδών και οικοτόπων απαιτείται περαιτέρω επιστημονική έρευνα για τον εντοπισμό των κατάλληλων περιοχών για ένταξη στο Δίκτυο. Τονίζει επίσης ότι η παρακολούθηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς, καθώς τα στοιχεία των περιπολιών δεν είναι εύκολα διαθέσιμα και τηρείται ελλιπής πληροφόρηση.

Σημειώνεται παράλληλα ότι η κατάσταση διατήρησης όλων των ειδών θαλάσσιας πανίδας που εξετάζονται χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκής», ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση διατήρησης των θαλάσσιων σπηλαίων.

 

Σπύρος Σωτηρίου