Αριστερά: Δίκαιες τιμές, δημόσιος έλεγχος και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Το κόστος ζωής είναι πλέον το νούµερο ένα µέληµα των Ευρωπαίων. Οι άνθρωποι θέλουν πολιτικές που γεφυρώνουν το χάσµα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, ευνοούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και διασφαλίζουν την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η Αριστερά παρουσιάζει 10 βασικά αιτήµατα που εγγυώνται δίκαιες τιµές για ανθρώπους και επιχειρήσεις, δηµόσιο έλεγχο της αγοράς ενέργειας και προώθηση βιώσιµων, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τα 10 αυτά αιτήµατα περιλαµβάνουν ανώτατο όριο τιµής µε βάση το κόστος παραγωγής, µόνιµο φόρο στα απροσδόκητα κέρδη και πέραν του ενεργειακού τοµέα και ένα δηµοσίως ελεγχόµενο ενεργειακό µοντέλο και ταχεία επέκταση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

(1) ΟΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Επιβολή οροφής κοντά στο κόστος παραγωγής εξασφαλίζοντας προσιτές τιµές ενέργειας για νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις.

(2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΡΟΣ∆ΟΚΗΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ: Αυτή η φορολογία θα δώσει άµεσα ρευστότητα στα κράτη-µέλη για χρηµατοδότηση της αντιµετώπισης της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόµενου κόστους ζωής.

(3) ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ∆ιασφάλιση της διαφάνειας στις συµβάσεις µε εταιρείες φυσικού αερίου, θέσπιση ανώτατου ορίου στον όγκο των συναλλαγών και αποσύνδεση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

(4) ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ίδρυση δηµόσιων επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας της ενέργειας µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(5) ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Πλήρης απαγόρευση των αποσυνδέσεων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Εξασφάλιση παροχής της ελάχιστης ζωτικής ενέργειας για όλους και δωρεάν για τις ευάλωτες οµάδες, λαµβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες.

(6) ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΚΑΙΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη σχεδίου που να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µείωση της κατανάλωσης που µπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

(7) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ: Εκπόνηση επειγόντως σχεδίου ενεργειακής αποκατάστασης κτιρίων.

(8) ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ: ∆έσµευση για την ανάπτυξη αποκεντρωµένης ανανεώσιµης παραγωγής µέσω του δηµόσιου σχεδιασµού σε συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών.

(9) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ: Ένα σύστηµα ταξινόµησης για πράσινες επενδύσεις που περιλαµβάνει το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια δεν είναι µόνο παραπλανητικό αλλά και επικίνδυνο, επιδεινώνοντας την τρέχουσα ενεργειακή και κλιµατική κρίση.

(10) ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ, ΟΧΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ! Οι εργαζόµενοι και οι οικογένειες επωµίζονται για άλλη µια φορά το κόστος αυτής της κρίσης. Άµεση αύξηση µισθών και συντάξεων για να µπει τέλος σε αυτές τις αυξανόµενες ανισότητες.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy