Προγραμματίζονται υπερυψωμένοι ταμιευτήρες νερού

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) έχει εξετάσει τη σκοπιμότητα ανέγερσης δύο φραγμάτων παρά την κοινότητα Επισκοπής και παρά την κοινότητα Σουσκιούς, ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Ηλία Μυριάνθους, σχετικά με τις ενέργειες και σχεδιασμούς του υπουργείου για αξιοποίηση του νερού της πολυομβρίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι και τα δύο πιο πάνω προτεινόμενα φράγματα χωροθετούνται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000, της Κοιλάδας Διαρίζου και της Επισκοπής Μωρού Νερού, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ για την Προστασία των Άγριων Πτηνών. Γι’ αυτό τον λόγο απαιτείται για κάθε φράγμα η εκπόνηση και Περιβαλλοντικής Μελέτης αλλά και Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, ενώ αναγκαία είναι και η σχετική έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Για το Φράγμα Σουσκιούς, το ΤΑΥ υπέβαλε τη Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στην Περιβαλλοντική Αρχή, που εκτιμά ότι το έργο θα έχει αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.

Όσον αφορά το Φράγμα Επισκοπής, το ΤΑΥ προγραμματίζει την ετοιμασία του Σημειώματος Έργου και των άλλων αναγκαίων μελετών, όπως Μελέτης Σκοπιμότητας, Περιβαλλοντικής Μελέτης, Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κ.λπ. και την υποβολή τους στο Υπουργείο Οικονομικών / Περιβαλλοντική Αρχή για έγκριση.

Κατασκευή υπερυψωμένων ταμιευτήρων

Ταυτόχρονα, ο κ. Καδής γνωστοποίησε ότι το ΤΑΥ προγραμματίζει την κατασκευή μεγάλων υπερυψωμένων ταμιευτήρων (δεξαμενές ή φράγματα χωρητικότητας άνω των 25.000 κυβικών μέτρων (κ.μ.) για σκοπούς αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων). Πρόκειται για ένα φράγμα στην Τερσεφάνου χωρητικότητας 3,6 εκατομμυρίων κ.μ. στο πλαίσιο του έργου χρήσης ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, αλλά και δύο δεξαμενές χωρητικότητας 1,3 εκ. κ.μ. και 1,6 εκ. κ.μ. στην περιοχή Βαθιάς Γωνιάς για το έργο χρήσης ανακυκλωμένου νερού της Ανατολικής Λευκωσίας. Όπως σημείωσε, η λήψη θετικής απόφασης για την κατασκευή φραγμάτων προϋποθέτει προσεκτική εξέταση και ανάλυση πολλαπλών δεδομένων, όπως την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, τα κοινωνικo-οικονομικά του οφέλη, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει η κατασκευή του στο τοπικό περιβάλλον, αλλά και στα κάτω επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα.
Σημείωσε μάλιστα ότι αναμένεται σύντομα η διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή των φραγμάτων Αραδίππου (Αρχάγγελος & Καμμίτσης), τα οποία έχουν αντιπλημμυρικό και αρδευτικό σκοπό.

Όσον αφορά στους σχεδιασμούς, ώστε να συνδεθούν όλα τα φράγματα με αγωγούς μεταφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι στην παρούσα φάση το ΤΑΥ εκτελεί τα έργα διασύνδεσης των φραγμάτων της Πάφου (φράγματα Ευρέτου, Κανναβιούς και Ασπρόκρεμμου), τα οποία ουσιαστικά ολοκληρώνονται με τη λειτουργία του κύριου αγωγού διασύνδεσης Ευρέτου – Ασπρόκρεμμου. Ο συγκεκριμένος αγωγός ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019, ωστόσο για σκοπούς ορθολογικής διαχείρισης θα λειτουργεί σε περιόδους ολιγομβρίας, κατά τις οποίες απαιτείται η ενίσχυση της υδατοπρομήθειας της ευρύτερης περιοχής Πάφου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος διευκρίνισε ότι τα φράγματα Κούρη, Αρμίνου, Καλαβασού, Διποτάμου και Λευκάρων είναι ήδη διασυνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω του Ενιαίου Συστήματος Νοτίου Αγωγού.

Άννα Μισιαούλη

Καδής: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ανέγερση φράγματος στην Σιουσκιού