Ασφάλεια και υγεία με εργοδότη το ΥΠΠΑΝ

Της Μαρίας Στυλιανού*

«Η πρόληψη των κινδύνων και η επιτήρηση της υγείας των εργαζοµένων εκεί όπου επιβάλλεται, αποτελούν υποχρεώσεις του εµπλεκόµενου εργοδότη. Σηµειώνεται ωστόσο ότι η καλή υγεία και η ευεξία των εργαζοµένων συµβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη µείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση των γενικότερων κοινωνικών και οικονοµικών δεικτών κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας» (Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας).

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αλλά και το στρατηγικό σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027, διαφαίνεται πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων είναι άµεσης προτεραιότητας. […] Αξίζει να τονιστεί πως αναφέρεται ξεκάθαρα η ανάγκη της εφαρµογής της ασφάλειας και υγείας στην εκπαίδευση. Η πανδηµία Covid-19 δεν επηρέασε µόνο τα παιδιά στα σχολικά περιβάλλοντα, αλλά και τους εκπαιδευτικούς εργαζόµενους, και το ΥΠΠΑΝ ως εργοδότης οφείλει να εφαρµόσει τις καινοτοµίες και αλλαγές που επιβάλλονται, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του στρατηγικού αυτού σχεδιασµού.

Είναι αναγκαιότητα λοιπόν το ΥΠΠΠΑΝ να αναλάβει ενεργό ρόλο και να δηµιουργήσει σχέδια δράσης, τα οποία να περιλαµβάνουν την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας στα σχολικά περιβάλλοντα τόσο των µαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Είναι καιρός να οργανωθούν εκστρατείες και επιµορφώσεις διαφώτισης για το εν λόγω θέµα, αλλά και για τους κανονισµούς και νοµοθεσίες οι οποίες τους διέπουν. Είναι ευκαιρία να γίνει µια ενδοσκόπηση των διαδικασιών, κανονισµών και νοµοθεσιών που έχει το ΥΠΠΑΝ υπό την οπτική της οργανωσιακής ψυχολογίας και όπου χρειάζεται να αναδιοργανωθεί και να εκσυγχρονιστεί µε πολιτικές φιλικές προς τον άνθρωπο εργαζόµενο εκπαιδευτικό.

Έφτασε η ώρα να στελεχωθούν ορθά τα γραφεία του ΥΠΠΑΝ, τα επαρχιακά γραφεία µε άτοµα τα οποία θα µπορούν να ανταποκριθούν σε συµβουλευτικό και επιµορφωτικό ρόλο επ’ αυτών των θεµάτων, ώστε όλες οι ∆ιευθύνσεις να ενηµερωθούν και να εφαρµόζουν στην πράξη τις κατάλληλες τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Τα Σχέδια ∆ράσης για την Αγωγή Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας δεν θα πρέπει πλέον να αφορούν µόνο στην υγεία και ευεξία των µαθητών, αλλά να περιλαµβάνουν στόχους προαγωγής και της υγείας και ευεξίας και των εκπαιδευτικών. […]

Ερευνητικά έχει εδώ και χρόνια διαφανεί πως προβλήµατα τα οποία αφορούν στον υπερβολικό φόρτο εργασίας, συγκρουόµενες απαιτήσεις, µη ξεκάθαροι στόχοι και εντολές, µη συµπερίληψη των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων, κακή οργάνωση και επικοινωνία, έλλειψη συνεργασίας, δικαιοσύνης, ισότητας, ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση, είναι θέµατα τα οποία άπτονται της κατηγορίας αυτής και χρήζουν άµεσης διαχείρισης και διάχυσης προς τους εµπλεκόµενους.

Συναφή µε το θέµα είναι και τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήγαγε ο OSH (Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία), κατά την οποία τα πιο πάνω θέµατα – προβλήµατα φαίνεται να είναι αλληλένδετα και να συµπίπτουν σε πολλές χώρες. Χαρακτηριστικό το ότι ο µεγάλος όγκος εργασίας, η κακή οργάνωση, η ανασφάλεια και η παρενόχληση (ψυχολογική και σεξουαλική) ήταν στις πρώτες θέσεις των θεµάτων που αγχώνουν και εξασθενούν ψυχικά τους εργαζόµενους, µε αποτέλεσµα να µην είναι παραγωγικοί και αποδοτικοί.

Αξιοσηµείωτο επίσης το ότι αναφέρεται πως τα ψυχολογικού περιεχοµένου θέµατα στην εργασία ανήκουν στα θέµατα δυσκολότερης διαχείρισης από ό,τι τα υπόλοιπα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη µεγαλύτερη ανάγκη για ανάληψη δράσης, διαφώτιση και έγκυρη επιστηµονική ενηµέρωση γύρω από αυτά, καθώς τα πιο πάνω αποτελούν την κυριότερη οδό πρόληψης.

Ειδικοί υπάρχουν. Οι συστάσεις του OSH είναι ήδη δηµοσιευµένες. Αυτό που µένει πλέον είναι η αξιοποίησή τους εκ µέρους του ΥΠΠΑΝ και η υιοθέτηση των ορθών πολιτικών για ανάδειξη των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων της Κύπρου στα κατάλληλα της ποιότητας των γνώσεων των εκπαιδευτικών και αντάξια του όγκου των κονδυλίων τα οποία δαπανούνται για την παιδεία.

* Εκπαιδευτικός, MBA- Employee Relations- Human Resource Management -Organizational Psychology – School Psychology – Υποψήφια Εκπαιδεύτρια ΑΝΑ∆

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.