Ατιμώρητη κακοδιαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κακώς έχοντα δεν διορθώνονται…

Του Σπύρου Σωτηρίου

Σοβαρές αδυναμίες, ελλείψεις, παραλείψεις και στοιχεία κακοδιαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεσή του για το 2014. Πολλά από αυτά έχουν υποδειχθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις, αλλά, όπως διαπιστώνεται, δεν διορθώθηκαν τα κακώς έχοντα.

Οικονομικές καταστάσεις

Διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2011 δεν συμφωνούσαν με τα ισοζύγια των αντίστοιχων ετών που δόθηκαν στην αρχή του ελέγχου, Δεκέμβριο 2014. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι μετά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έγιναν εγγραφές στο ισοζύγιο, οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ήδη έτοιμες οικονομικές καταστάσεις πριν αυτές αποσταλούν. Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014 δεν είχαν υποβληθεί μέχρι την ετοιμασία της έκθεσης για το 2014.

Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία ανέφερε ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 109, του Ν.20(Ι)/2014, Νόμου που προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
Η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ότι αναμένει όπως μελλοντικά αποστέλλονται έγκαιρα οι οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους για έλεγχο, οι οποίες θα συμφωνούν με το σχετικό ισοζύγιο.

Επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι αρκετές από τις παρατηρήσεις/συστάσεις επαναλαμβάνονται επί σειρά ετών χωρίς να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για διευθέτησή τους. Επισημάνθηκε ότι πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με το άρθρο 4(Α) του Νόμου που ρυθμίζει την κατάθεση στοιχείων και πληροφοριών προς τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ελλιπής έρευνα και μη καταλογισμός ευθυνών για θέματα κακοδιαχείρισης

Οπως σημειώνεται στην έκθεση, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, από τις οποίες προέκυψαν σημαντικές χρηματικές απώλειες χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις σε οποιουσδήποτε είχαν την ευθύνη χειρισμού τους.

Οι πιο κάτω περιπτώσεις είναι σχετικές:

(α) Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Διογένης, για το οποίο το Πανεπιστήμιο δαπάνησε μέχρι 31.Δεκεμβρίου 2014 υπό μορφή επένδυσης €640.311 και υπό μορφή ενοικίων €191.914.

(β) Σύστημα Αρχειοθέτησης «Ιριδα», για το οποίο το Πανεπιστήμιο δαπάνησε μέχρι τον Μάρτιο 2015 το συνολικό ποσό των €341.655.

(γ) Ενοικίαση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κολεγίου Τουρισμού, για την οποία το Πανεπιστήμιο δαπάνησε €119.500.

(δ) Το Πανεπιστήμιο πλήρωσε σε ενοικιαστή καφεστιατορίων του Πανεπιστημίου το ποσό των €17.437, που αφορούσε σε επίδομα γεύματος Ελλαδιτών φοιτητών, παρόλο που αυτή όφειλε στο Πανεπιστήμιο, από τον Αύγουστο 2011, ποσό ύψους €30.180 για την εκμετάλλευση καφεστιατορίων του Πανεπιστημίου για την περίοδο από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο του 2011.

Η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή είναι να διερευνηθούν τα πιο πάνω θέματα και να καταλογιστούν οι ευθύνες ανάλογα. Επίσης, αναμένεται ότι όταν προκύπτουν θέματα κακοδιαχείρισης, αυτά θα διερευνώνται άμεσα και οι ευθύνες θα καταλογίζονται όπου προκύπτουν.

«Αμαρτωλό» Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Διογένης

Οπως αναφέρεται και σε προηγούμενες Εκθέσεις, το 2003 το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε τη σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ» και καταβλήθηκε ποσό ύψους £10.000 για απόκτηση όλων των μετοχών της εταιρείας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως το Πανεπιστήμιο ζητήσει νομική συμβουλή κατά πόσον η ίδρυσή του καλυπτόταν από τους σκοπούς του Πανεπιστημίου, όπως αυτοί καθορίζονται στον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο αρ. 144/89, Αρθρο 4(2).

Ζητήθηκε νομική συμβουλή από διάφορους νομικούς συμβούλους και λήφθηκαν τέσσερις σχετικές γνωματεύσεις. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση ημερ. 17.1.2008, «αν η εταιρεία που θα ιδρυθεί θα ασκεί δραστηριότητες ή και θα επιχορηγηθεί με οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία από το Πανεπιστήμιο, είναι δυνατό να προσκρούει στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 6 του ιδίου Νόμου», ενώ σύμφωνα με τη γνωμάτευση ημερ. 11.12.2008, «εφόσον η δραστηριότητα κάποιας εταιρείας η οποία ιδρύεται από το Πανεπιστήμιο προωθεί ένα από τους σκοπούς του άρθρου 4(2)(δ) ή (ε) και εφόσον τέτοια δραστηριότητα μιας εταιρείας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως είδος ή μορφή εκμετάλλευσης της περιουσίας του Πανεπιστημίου, τότε το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα ίδρυσης νομικών προσώπων. Αυτό είναι θέμα πραγματικό και θέμα ερμηνείας και εφαρμογής, αφενός των εν λόγω διατάξεων τού περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και αφετέρου των σκοπών του ιδρυτικού εγγράφου κάποιας εταιρείας ως επίσης και το κατά πόσο τα κέρδη τής εν λόγω εταιρείας διατίθενται στην πραγματικότητα για τους σκοπούς του Πανεπιστημίου, ως πρόσοδοι του Πανεπιστημίου».

Ενόψει των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο προώθησε τροποποίηση στη νομοθεσία του, ούτως ώστε να μπορεί να ιδρύει, συστήνει και συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμούς ή άλλες οντότητες για την εκπλήρωση των σκοπών του. Η έγκρισή της ακόμα εκκρεμεί.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναμένει ότι η τροποποίηση θα συνάδει με το ακαδημαϊκό πνεύμα που πρέπει να διακατέχει το Πανεπιστήμιο.

Ο Γενικός Ελεγκτής προειδοποιεί

Οπως αναφέρθηκε και στην έκθεση για το 2011, στη συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ημερ. 10.11.2008 εγκρίθηκε συνολική αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας από 10.000 μετοχές σε 364.460 μετοχές των 1,71 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση του δανείου προς την εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €461.322 και άλλων παραχωρήσεων προς την Εταιρεία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €144.803. Στη συνεδρία του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ημερ. 18.11.2013 εγκρίθηκε η παραχώρηση δανείου ύψους €60.000 για κάλυψη των αναγκών της εταιρείας από το Πανεπιστήμιο και θα επιστραφεί όταν η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας το επιτρέψει.

Ακολούθως, στη συνεδρία του Συμβουλίου, ημερ. 16.12.2013, εγκρίθηκε η εισήγηση της Ad-Hoc Επιτροπής όπως η εταιρεία μετατραπεί άμεσα σε αδρανή.

Από το 2008, το κεφαλαιοποιηθέν ποσό ύψους €623.225 παρουσιάζεται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις του Πανεπιστημίου ως επένδυση. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, στις εκθέσεις του οποίου και για τα τρία έτη 2011 μέχρι και 2013 αναφέρει ότι «…υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα». Επίσης, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2011, 31.12.2012 και 31.12.2013, η Εταιρεία παρουσίαζε συσσωρευθείσα ζημιά ύψους €590.169, €656.465 και €741.317, αντίστοιχα.

Η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή είναι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου να απομειώσει την αξία τής πιο πάνω επένδυσής του σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία θα αναγκαστεί να εκδώσει Εκθεση Ελέγχου με επιφύλαξη.

Συμφωνούν με τις συστάσεις

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έδωσε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στις 29.10.2015, το Πανεπιστήμιο συμφωνεί με τις συστάσεις για απομείωση της αξίας της πιο πάνω επένδυσης και τη διαγραφή του ποσού που αφορά σε ενοίκια και δάνειο και θα προχωρήσει σε λήψη απόφασης για υλοποίηση της εισήγησης του Ελεγκτή εντός του έτους 2016 όταν θα έχει ενώπιόν του τα τελικά οικονομικά δεδομένα του Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων Διογένης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Πληροφόρησε, επίσης, ότι η εταιρεία Διογένης θα καταστεί ανενεργή μέχρι το τέλος του έτους 2015 και τυχόν υποχρεώσεις ή άλλες εκκρεμότητες θα τύχουν διαχείρισης με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.