Είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Τρία ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε κάθε μία από τις κατηγορίες «μαθητές», «εκπαιδευτικοί» και «γονείς/κηδεμόνες», είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στόχος είναι να απαντηθούν, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία και απόψεις των πιο πάνω εμπλεκομένων σχετικά με τις εξετάσεις τετραμήνων.

Οι απαντήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, θα στηριχθούν στην εμπειρία που αποκόμισαν από την εφαρμογή του πρώτου τετραμήνου και θα περιληφθούν στην επιστημονική αξιολόγηση του θεσμού που ετοιμάζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, η οποία απευθύνεται σε Διευθύνσεις σχολείων αλλά και σε γονείς, σκοπός αυτής της δράσης είναι η παροχή ανατροφοδότησης στο υπουργείο Παιδείας μέσω της διερεύνησης των απόψεων των εμπλεκομένων, σχετικά με την εφαρμογή και τη συνεισφορά του θεσμού.

Σημειώνεται πως στην αξιολόγηση συμμετέχουν όλα τα Λύκεια, τα εξατάξια Γυμνάσια και οι Τεχνικές Σχολές. Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια, τα οποία είναι αναρτημένα σε ειδικό σύνδεσμο «Εξετάσεις Τετραμήνων», η συμπλήρωσή τους είναι απλή, ανώνυμη και απαιτεί χρόνο που δεν ξεπερνά τα δέκα λεπτά, μπορεί να γίνει σε οποιονδήποτε χρόνο αλλά απαραίτητα μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

Οι Διευθύνσεις των σχολείων καλούνται μέσω της εγκυκλίου όπως: α) φροντίσουν ώστε οι μαθητές/μαθήτριες των τμημάτων της Α’ τάξης του σχολείου τους συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο Μαθητή/Μαθήτριας, β) ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου που διδάσκουν σε τμήματα Α’ τάξης ώστε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικού και γ) προωθήσουν στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Α’ τάξης το σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Γονέα/Κηδεμόνα.