Αυτές είναι οι βασικότερες αδυναμίες της Ελλάδας σύμφωνα με τον οίκο Moody’sΕυπάθειες που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα, τα δυσμενή δημογραφικά και τις χαμηλές επιδόσεις σε επενδύσεις και αποταμιεύσεις, αλλά και αδύναμες επιδόσεις στο Κράτος Δικαίου και στον έλεγχο της διαφθοράς, καταγράφει για την Ελλάδα ο οίκος Moody’s.

Σε περιοδική του έκθεση για την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως το πιστωτικό προφίλ της χώρα, «B1», στηρίζεται από την μέτρια οικονομική ισχύ και την αβεβαιότητα ως προς τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, δεδομένων των δυσμενών δημογραφικών καθώς και των χαμηλών επιπέδων επενδύσεων και αποταμιεύσεων.

Κατά τον οίκο, «η «μέτρια (-)» θεσμική ισχύς της Ελλάδας λαμβάνει υπ’ όψιν τις αδύναμες ακόμα επιδόσεις της χώρας για το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα του κράτους και τον έλεγχο της διαφθοράς, όπως αυτές μετρώνται από τους δείκτες της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, που εξισορροπούνται από την βελτίωση των επιδόσεων σε ό,τι αφορά τη νομοθέτηση και την εφαρμογή συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων.

Η «χαμηλή (+)» δημοσιονομική ισχύς αντανακλά το πολύ υψηλό χρέος της κυβέρνησης, το οποίο εξισορροπείται από την ήπια δομή του χρέους με πολύ χαμηλά επιτόκια και πολύ μακρές ωριμάνσεις. Η «υψηλή (+)» ευπάθεια σε κινδύνους γεγονότων, οφείλεται στους κινδύνους του τραπεζικού κλάδου».