Με αύξηση ανέργων μας αποχαιρέτησε το 2022 (Πίνακες)

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, έφτασε τα 16.132 πρόσωπα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές διακυμάνσεις σύμφωνα με τα διορθωμένα στοιχεία, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο 2022 αυξήθηκε στα 14.131 πρόσωπα σε σύγκριση με 14.081 τον προηγούμενο μήνα (Πίνακας 1).

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 σημειώθηκε αύξηση 1.332 προσώπων ή 9,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 608), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 567), της μεταφοράς και αποθήκευσης (αύξηση 145), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (αύξηση 74) και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (αύξηση 65) (Πίνακας 2).

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι – Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

 

 

 

2022

 

 

Δεκέμβριος

16.132

14.131

Νοέμβριος

15.309

14.081

Οκτώβριος

11.183

13.733

Σεπτέμβριος

11.610

13.589

Αύγουστος

14.961

14.051

Ιούλιος

14.145

13.726

Ιούνιος

12.332

13.442

Μάιος

10.586

13.106

Απρίλιος

11.664

13.168

Μάρτιος

13.818

13.297

Φεβρουάριος

15.364

13.377

Ιανουάριος

15.430

13.265

2021

 

Δεκέμβριος

14.800

13.047

Νοέμβριος

13.977

12.763

Οκτώβριος

10.974

12.890

Σεπτέμβριος

11.324

12.838

Αύγουστος

16.281

16.145

Ιούλιος

18.950

19.072

Ιούνιος

26.694

27.749

Μάιος

31.287

34.470

Απρίλιος

32.186

33.311

Μάρτιος

32.933

31.452

Φεβρουάριος

32.789

30.671

Ιανουάριος

32.333

29.631

2020

 

Δεκέμβριος

33.382

29.731

Νοέμβριος

32.968

29.234

 

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Δεκέμβριος     2021

Νοέμβριος     2022

Δεκέμβριος     2022

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

75

74

72

B

Ορυχεία και Λατομεία

19

10

15

C

Μεταποίηση

805

784

784

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

9

10

13

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

41

27

30

F

Κατασκευές

996

1.028

980

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

2.327

2.239

2.237

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

541

598

686

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

4.436

4.544

5.044

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

313

395

387

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

712

1.145

1.279

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

130

132

156

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

784

814

778

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

655

640

686

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

855

727

875

P

Εκπαίδευση

358

367

336

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

263

342

328

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

312

302

321

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

320

302

331

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

22

21

17

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

13

5

7

Νεοεισερχόμενοι

814

803

770

Σύνολο

14.800     

15.309

16.132     

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν εργασία ενεργά. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά στα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναϋπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.

Πρόσφατες Μεθοδολογικές Αλλαγές

Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας, από την Τρίτη 15 Ιουνίου, 2021, τερματίστηκε η αυτόματη ανανέωση των εγγραφών και η διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ενεργοποιήθηκε για να επιτρέπει την εγγραφή νέας αίτησης για εξεύρεση εργασίας, την ανανέωση της, όπως επίσης και την καταχώριση κενής θέσης εργασίας. Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία αξιολογείται από το Τμήμα Εργασίας, ενδεχομένως να επηρεάζει τη σύγκριση των μηνιαίων στοιχείων ανεργίας που καταγράφονται μέσω της νέας αυτής διαδικασίας με τα στοιχεία που καταγράφονταν από τις προηγούμενες διαδικασίες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, Αναθ. 2 (NACE Αναθ. 2).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά Εργασίας

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021. Για τα στοιχεία από τον Ιανουάριο 2022 και μετά η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTATDB.

Επικοινωνία

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Μαρία Χατζηπροκόπη: Τηλ:+35722602146, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy