Χάνεται το µισό νερό σε Αραδίππου, Λειβάδια και Ορόκλινη!

Το υπογειοποιηµένο δίκτυο του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λάρνακας παρουσιάζει απώλειες, οι οποίες σε τρεις περιοχές ανέρχονται στο 50% των ποσοτήτων που αγοράζονται από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων αλλά δεν τιµολογούνται, αφού το νερό δεν φτάνει ποτέ στον τελικό προορισµό του. 

Οι περιοχές αυτές είναι η Αραδίππου, τα Λειβάδια και η Ορόκλινη, για τις οποίες το ΣΥΛ τρέχει αυτό το διάστηµα µεγάλη υδραυλική µελέτη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην πόλη της Λάρνακας οι απώλειες έχουν περιοριστεί στο 15%.

Του Τάσου Περδίου

Το τεράστιο πρόβληµα των διαρροών µεγάλων ποσοτήτων νερού από το δίκτυο ύδρευσης είναι στην κορυφή της ατζέντας του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λάρνακας αυτό το διάστηµα. Το ΣΥΛ έχει εκπονήσει πλάνο διαχείρισης της προµήθειας νερού στην περιοχή αρµοδιότητάς του, στην κορυφή του οποίου είναι ο τερµατισµός των απωλειών από το υπογειοποιηµένο δίκτυο. Το πλάνο του Συµβουλίου όµως περιλαµβάνει και την εξασφάλιση επάρκειας νερού, ενώ άπτεται και της ποιότητας µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες παρουσιάζουµε πιο κάτω.

Υδραυλική µελέτη για εντοπισµό προβληµάτων και κάλυψη αναγκών µε ορίζοντα 30 χρόνων

Όπως προαναφέραµε, στις περιοχές Αραδίππου, Λειβαδιών και Ορόκλινης χάνεται το µισό νερό που αγοράζεται, προτού φτάσει στους καταναλωτές, κάτι που δηµιουργεί και οικονοµικό θέµα στο Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας και στις οικείες τοπικές Αρχές.

Με πρόσφατες δηλώσεις του ο διευθυντής του ΣΥΛ, Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, σηµείωσε ότι οι απώλειες µπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως υπόγειες διαρροές, ανακρίβεια των µετρητών ή ακόµα και κλοπές. Τονίζει ότι ο εντοπισµός και έλεγχος των απωλειών είναι προτεραιότητα για το ΣΥΛ και σε αυτό στοχεύει η υδραυλική µελέτη που θα εκπονήσει ιδιώτης για λογαριασµό του ΣΥΛ.

Τα δίκτυα υδατοπροµήθειας των ∆ήµων Αραδίππου και Λειβαδιών εντάχθηκαν στο ΣΥΛ τον Ιούνιο του 2020 και τον Μάιο του 2022 αντίστοιχα, ενώ επίκειται και η ένταξη της Ορόκλινης το πρώτο εξάµηνο του 2023. Οι περιοχές αυτές όµως παρουσιάζουν διάφορα προβλήµατα, µε πρώτο το πεπαλαιωµένο δίκτυο από το οποίο υπάρχουν σταθερές απώλειες νερού οι οποίες δεν τιµολογούνται.

Όπως αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στους όρους εντολής προς τους µελετητές:

Το 95% των καταναλωτών του ∆ήµου Αραδίππου υδροδοτείται από ένα σηµείο, το οποίο εξαρτάται άµεσα από το ΤΑΥ και τη συνεχή παροχή νερού στο δίκτυο. Εποµένως, στην περίπτωση αδυναµίας παροχής νερού από το ΤΑΥ (λόγω θραύσης, συντήρησης κ.λπ.) η διακοπή της παροχής νερού στους καταναλωτές αποτελεί τη µοναδική λύση.

Σχετικά µε το δίκτυο της Ορόκλινης, το ατιµολόγητο νερό της περιοχής προσεγγίζει το 50% και θα πρέπει, όταν αναληφθεί η περιοχή από το ΣΥΛ, να αντιµετωπιστούν διάφορα τεχνικά προβλήµατα, για τα οποία δεν υπάρχει ολοκληρωµένη εικόνα. Για την καλύτερη διαχείριση των προαναφερόµενων περιοχών θα διεξαχθεί υδραυλική µελέτη για να διαφανούν οι υφιστάµενες και µελλοντικές ανάγκες σε πόσιµο νερό και τα έργα που χρειάζεται να υλοποιηθούν, ώστε να διορθωθούν τα προβλήµατα και να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει σωστή διαχείριση νερού, επαρκείς ποσότητες και σωστές υποδοµές για κάλυψη των µελλοντικών αναγκών των περιοχών αυτών µέχρι χρονικό ορίζοντα 30 χρόνων.

Μελλοντικές δράσεις

Μελλοντικές δράσεις που ενδέχεται να εφαρµοστούν είναι: Η χρήση συσκευών καταγραφής θορύβου µε δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών στο δίκτυο, η εγκατάσταση συστήµατος Τηλεµετρίας και Τηλελέγχου και η εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος έξυπνων µετρητών για τη λήψη των καταναλώσεων σε πραγµατικό χρόνο. Οι δύο τελευταίες δράσεις θα επιτρέψουν τον καθηµερινό υπολογισµό του ισοζυγίου νερού. Απώτερος στόχος είναι η δηµιουργία Digital Twin, το οποίο θα χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση του δικτύου του ΣΥΛ χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το Σύστηµα Τηλεµετρίας και Τηλελέγχου, τους µετρητές των καταναλωτών και τους αισθητήρες πίεσης και ποιότητας νερού, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης ενεργειών.

Ο µελετητής καλείται να παρουσιάσει δύο υδραυλικά µοντέλα, το στρατηγικό µοντέλο προσοµοίωσης και το αναλυτικό υδραυλικό µοντέλο. Το Στρατηγικό Υδραυλικό Μοντέλο θα περιλαµβάνει τις δεξαµενές, τους κύριους αγωγούς τροφοδοσίας των περιοχών στις οποίες είναι διαχωρισµένο το δίκτυο και τους κόµβους ζήτησης στις κεφαλές αυτών των περιοχών, αν υπάρχουν. Το µοντέλο θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για τον έλεγχο της λειτουργίας και επάρκειας των δεξαµενών και των κύριων αγωγών του δικτύου. Το Αναλυτικό Υδραυλικό Μοντέλο θα περιλαµβάνει επιπλέον το σύνολο των αγωγών και κόµβων των δευτερευόντων δικτύων διανοµής. Το µοντέλο θα χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων όλων των περιοχών στις οποίες είναι διαχωρισµένο το δίκτυο, τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων πίεσης ή / και παροχής µέσα σε αυτές και τον έλεγχο διαφορετικών σεναρίων λειτουργίας ή / και διασύνδεσης των περιοχών µεταξύ τους.

Έρχονται οι έξυπνοι µετρητές

Το ΣΥΛ θα προκηρύξει άµεσα διαγωνισµό για εγκατάσταση σε πρώτη φάση 25 χιλιάδων νέων «έξυπνων» µετρητών από τους 56 χιλιάδες µετρητές που υπάρχουν στη Λάρνακα.  Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από αποθεµατικό του Συµβουλίου και ως εκ τούτου δεν θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές, ενώ θα τοποθετηθεί και σύστηµα τηλεµετάδοσης των µετρήσεων για να γίνεται η τιµολόγηση. Επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει πλατφόρµα εξυπηρέτησης των καταναλωτών που θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης και άµεσης ειδοποίησης σε περίπτωση διαρροής.

Αδιάκοπη παροχή νερού για 24 ώρες µε τη νέα δεξαµενή στην Κλαυδιά

Ένας από τους λόγους των προβληµάτων είναι η χωρητικότητα των δεξαµενών τόσο στον ∆ήµο Αραδίππου όσο και στον ∆ήµο Λιβαδιών, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατανάλωση και δεν εξασφαλίζει συνεχή παροχή νερού στους καταναλωτές για τουλάχιστον 24 ώρες.

Επιπλέον, λόγω του χαµηλού υψοµέτρου των δεξαµενών δεν εξασφαλίζεται ικανοποιητική πίεση σε υποστατικά που βρίσκονται σε πιο ψηλές τοποθεσίες. Για να διασφαλίσει την επάρκεια νερού, το ΣΥΛ κάνει αποφασιστικό βήµα µε την ανέγερση νέας µεγάλης υδατοδεξαµενής στον ίδιο χώρο µε τις υφιστάµενες υδατοδεξαµενές του ΣΥΛ στην Κλαυδιά. Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Μηχανισµό Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα υδατοδεξαµενή θα είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα έχει χωρητικότητα 10.000 κυβικών µέτρων. Το κόστος κατασκευής της ανέρχεται σε 3,7 εκατοµµύρια ευρώ. Πέραν της υδατοδεξαµενής, το έργο περιλαµβάνει και την εγκατάσταση καινούργιων σωληνώσεων, φρεατίων παρακολούθησης και ελέγχου µε παροχόµετρα, διακόπτες και άλλο εξοπλισµό, καθώς και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Με την ολοκλήρωση της νέας υδατοδεξαµενής θα διπλασιαστεί η αποθηκευτική δυναµικότητα του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λάρνακας και θα υπάρχει δυνατότητα συνεχούς παροχής νερού προς τους καταναλωτές της Λάρνακας για τουλάχιστον 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής της προµήθειας νερού προς το ΣΥΛ από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.