Χάρης Μίλλας: Το µεγαλύτερο Ταµείο Συντάξεων στην Κύπρο στο πλευρό των εργαζοµένων

  • Προσήλωση στους κανόνες διαφάνειας και ορθής εταιρικής διακυβέρνησης για διασφάλιση της βιωσιµότητάς του
  • Το Ταµείο κατά τα τελευταία έτη κατάφερε να είναι όχι µόνο το µεγαλύτερο Ταµείο Συντάξεων στην Κύπρο, αλλά και πρότυπο Ταµείο
  • Η αναγνώρισή του ως 2ου Καλύτερου Ταµείου Συντάξεων στην Κατηγορία «Risk Management» στην Ευρώπη στα Ετήσια Βραβεία IPE για το 2022 είναι το επιστέγασµα της δουλειάς που έχει γίνει στο Ταµείο
  • Για πρώτη φορά κατά τα τελευταία 8 έτη, και παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, το Ταµείο κατάφερε να έχει αναλογιστικό έλλειµα µικρότερο του «φράγµατος» των €100 εκ.

 

Το Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 µε σκοπό την παροχή συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων στους υπαλλήλους της Αρχής και τα εξαρτώµενά τους. Σήµερα αριθµεί περίπου 3.427 µέλη, συµπεριλαµβανοµένων εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχων, χήρων και ορφανών και διαχειρίζεται αποθεµατικά της τάξεως των €665,8 εκ. Ο πρόεδρος του Ταµείου, Χάρης Μίλλας, µας µίλησε για την πολιτική που ακολουθεί η ∆ιαχειριστική Επιτροπή και τις προτεραιότητες και προκλήσεις του Ταµείου.

 

Πώς έχει εξελιχθεί το Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ κατά τα τελευταία έτη;

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξή µας. Με την ευκαιρία αυτή σηµειώνω ότι η παρούσα ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Ταµείου αποτελείται από έξι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Cyta, τα οποία διορίστηκαν τον Σεπτέµβριο 2021, έναν ανώτερο διευθυντή της Cyta και τρία αιρετά µέλη που εκλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 για διετή θητεία από την Εκλογική Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου.

Το Ταµείο κατά τα τελευταία έτη έχει πετύχει πολλά. Εκτός από το γεγονός ότι είναι το µεγαλύτερο Ταµείο Συντάξεων στην Κύπρο, κατάφερε να είναι ένα πρότυπο Ταµείο έχοντας υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές στις συναλλαγές του, οι οποίες διενεργούνται µε σύνεση και διαφάνεια. Εφαρµόζονται κανόνες ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και θεσµοθετηµένες πολιτικές διαχείρισης ρίσκου, οι οποίες ανανεώνονται κατά τακτά διαστήµατα και/ή όποτε κριθεί αναγκαίο.

Η σηµερινή Επενδυτική Πολιτική του Ταµείου έχει υλοποιηθεί σε βαθµό πέραν του 95% και χαρακτηρίζεται ως συντηρητική, καθώς έχει ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του Ταµείου σε επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξηµένους κινδύνους και µεγάλη πολυπλοκότητα. Σήµερα το Ταµείο βρίσκεται, σε συνεννόηση µε τους συµβούλους επί επενδυτικών θεµάτων, σε διαδικασία µιας νέας µελέτης Ενεργητικού & Παθητικού και επανακαθορισµού της Επενδυτικής Πολιτικής του λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών που επικρατούν στις διεθνείς αγορές, των επιπέδων των επιτοκίων και πληθωρισµού σήµερα, της στάσης των Κεντρικών Τραπεζών για πιθανή περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τις επενδύσεις του.

Σηµαντικό να αναφέρω ότι το Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ έχει αναγνωριστεί ως το 2ο Καλύτερο Ταµείο Συντάξεων στην Κατηγορία «Risk Management» στην Ευρώπη, στα Ετήσια Βραβεία του Investments and Pensions Europe (IPE) για το 2022. Το Ταµείο κατάφερε να διακριθεί στη συγκεκριµένη κατηγορία, ανάµεσα σε πολλά άλλα Ταµεία Συντάξεων τα πλείστα από τα οποία είναι πολύ µεγαλύτερα, τόσο σε αριθµό µελών αλλά όσο και σε υπό διαχείριση ενεργητικό. Η αναγνώριση αυτή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι το επιστέγασµα της δουλειάς που έχει γίνει στο Ταµείο Συντάξεων τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και την προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του ρίσκου που αναλαµβάνει το Ταµείο, εφαρµόζοντας αυστηρά κριτήρια και ελέγχους, επιβεβαιώνοντας τη µεθοδικότητα και τη σύνεση µε την οποία διενεργείται η καθηµερινή διαχείριση του αποθεµατικού του Ταµείου.

 

 

Σε ποια επίπεδα βρίσκεται σήµερα το αναλογιστικό έλλειµμα του Ταµείου Συντάξεων και Χορηγηµάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ;

Αρχικά θέλω να αναφέρω ότι η Αναλογιστική Μελέτη Χρηµατοδότησης του Ταµείου Συντάξεων διενεργείται κάθε έτος µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους.

Η πραγµατοποιηθείσα Αναλογιστική Μελέτη µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2020 κατέδειξε αναλογιστικό έλλειµµα της τάξης των €177,2 εκ. ενώ η αντίστοιχη Αναλογιστική Μελέτη µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2021 κατέδειξε αναλογιστικό έλλειµµα της τάξης των €133 εκ., δηλαδή σηµαντικά µειωµένο κατά €44,2 εκ. σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό έλλειµµα. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εξαιρετικά µεγάλες προκλήσεις των τελευταίων δύο ετών, είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι το αναλογιστικό έλλειµα του Ταµείου σηµείωσε σηµαντική µείωση.

Ακόµα πιο αξιοσηµείωτο όµως είναι το γεγονός ότι από τα µέχρι σήµερα προκαταρκτικά στοιχεία της Αναλογιστικής Μελέτης για το 2022, διαφαίνεται µια περαιτέρω σηµαντική µείωση του Αναλογιστικού Ελλείµματος, γεγονός εξαιρετικά ενθαρρυντικό, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές εξελίξεις και τη µεγάλη µεταβλητότητα που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές.

Για πρώτη φορά κατά τα τελευταία 8 έτη, και παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν διεθνώς, το Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων Υπαλλήλων ΑΤΗΚ κατάφερε να έχει Αναλογιστικό Έλλειµμα µικρότερο του «φράγµατος» των €100 εκ.

Εδώ θέλω να σηµειώσω ότι το 2020 τα έτη πλήρους αποπληρωµής του ελλείµματος ανήλθαν σε 8,65 χρόνια, το έτος 2021 σε 6,30 χρόνια ενώ προκαταρκτικά για το 2022, και λαµβάνοντας υπόψη την ετήσια εισφορά της ΑΤΗΚ των €23εκ. προς το Ταµείο για την κάλυψη του αναλογιστικού ελλείµµατος χρηµατοδότησης, τα χρόνια αποπληρωµής του υπό αναφορά Αναλογιστικού Ελλείµματος αναµένεται να είναι κάτω των 4 χρονών.

 

 

Τι γίνεται µε τις προβληµατικές επενδύσεις του παρελθόντος σε σχέση µε το Ταµείο;

Αυτό είναι ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο για το Ταµείο, η διαχείριση των προβληµατικών επενδύσεων του παρελθόντος. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή εργάζεται στοχευµένα και σε στενή συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση του Ταµείου, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί από τις εν λόγω επενδύσεις. Και σε αυτό το σηµαντικό κεφάλαιο το Ταµείο κατάφερε κατά τα τελευταία έτη να έχει επιτυχή κατάληξη σε αριθµό προβληµατικών υποθέσεων, ενώ σήµερα βρισκόµαστε στο στάδιο της επίλυσης και άλλων τέτοιων περιπτώσεων και συνεπώς επιτυχών καταλήξεων για το Ταµείο.

Το Ταµείο, έχοντας πάντα στόχο την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών που είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα, έχει δροµολογήσει κατά τα τελευταία έτη αρκετές ουσιαστικές βελτιωτικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν πολύπλοκες διαπραγµατεύσεις, νοµικές ενέργειες καθώς και υιοθέτηση σχεδίων δράσης µε στόχο την επίλυση ή την πιο αποτελεσµατική διαχείριση των προβληµατικών αυτών έργων του παρελθόντος, οι επιπτώσεις των οποίων ταλαιπωρούν δυστυχώς ακόµα το Ταµείο.

Πηγή: Γραφείο Τύπου Cyta

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.