Χιλιάδες πολιτογραφήσεις καθ’ υπέρβαση εξουσίας και υψηλού ρίσκου

Της Νίκης Κουλέρμου

Καθ’ υπέρβαση εξουσίας το Υπουργικό Συμβούλιο από τις 20.4.2013 και εντεύθεν έχει πολιτογραφήσει «κατ’ εξαίρεση» όχι μόνο αλλοδαπούς επενδυτές και επιχειρηματίες αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους. Οι περιπτώσεις αυτές πιθανόν να αριθμούν και χιλιάδες από το 2013 μέχρι σήμερα, όπως σημειώνει σε ειδική έκθεσή της που δημοσιοποίησε χθες η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) για την παραχώρηση υπηκοοτήτων στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, όπως αυτό εγκρίθηκε το 2013 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε.

Η ΕΥ συστήνει ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, η οποία έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 113 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου. Τονίζεται ότι υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις από την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σε ενδεχομένως χιλιάδες πρόσωπα που δεν επένδυσαν ούτε ένα ευρώ στην κυπριακή οικονομία.

Σε τρεις από τις πέντε περιπτώσεις που εξετάστηκαν από την ΕΥ δημιουργούνται εύλογες υποψίες ότι πραγματικός επενδυτής ήταν ο σύζυγος, αλλά την αίτηση την υπέβαλλε η σύζυγός του, προφανώς για να μην κληθεί ο επενδυτής, που ήταν πρόσωπο με προφίλ υψηλού κινδύνου, να εξηγήσει την πηγή προέλευσης των χρημάτων του. Συνεπώς, η παροχή της ευχέρειας πολιτογράφησης των συζύγων, χωρίς την πραγματοποίηση της παραμικρής επένδυσης, αυξάνει τους κινδύνους του Προγράμματος.

Ως εκ τούτου, η ΕΥ προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης της υφιστάμενης πολιτικής που επιτρέπει την πολιτογράφηση προσώπων χωρίς να έχουν προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση. Από την ΕΥ σημειώνεται επίσης η «υπέρβαση εξουσίας» όταν το 2014 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη στη Δύναμη των αλλοδαπών επιχειρηματιών/επενδυτών και των αρρένων τέκνων τους, που πολιτογραφούνται κατ’ εξαίρεση ως Κύπριοι πολίτες για να μην είναι αντικίνητρο η υποχρέωση για θητεία στην Ε.Φ. Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη απόφαση δεν ήταν σύμφωνα με τον περί Ε.Φ. Νόμο. Από τους πέντε φακέλους που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι μαζί με τους πέντε πολιτογραφηθέντες αλλοδαπούς επιχειρηματίες και επενδυτές πολιτογραφήθηκαν επίσης άλλα πέντε πρόσωπα και συγκεκριμένα σε μία περίπτωση η σύζυγος του πολιτογραφηθέντος και το ενήλικο τέκνο τους, σε δύο περιπτώσεις ο σύζυγος και σε μία περίπτωση ο συμβίος.

Για τις δύο από τις πέντε πολιτογραφήσεις μελών της οικογένειας των πολιτογραφηθέντων διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν ούτε καν αυτά τα κριτήρια που είχε θέσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση του συμβίου είναι χαρακτηριστικό ότι η αίτηση του επενδυτή έγινε και εγκρίθηκε το 2016, ενώ το πιστοποιητικό πολιτικής συμβίωσης εκδόθηκε τον Μάρτη του 2017. Την ίδια μέρα που εκδόθηκε το πιστοποιητικό υποβλήθηκε και η αίτηση για πολιτογράφηση του συμβίου. Η ΕΥ παρατηρεί ότι για την έγκριση της πολιτογράφησης αυτής θα έπρεπε να γίνουν πρόσθετες επενδύσεις €2,5 εκ. (αν ενέπιπτε σε σχέδιο συλλογικής επένδυσης) ή €5 εκ., οι οποίες θα πρόσφεραν πρόσθετα οφέλη στον τόπο. Στη 2η περίπτωση πολιτογραφήθηκε ενήλικο τέκνο του επενδυτή ως φοιτητής, παρόλο που δεν ικανοποιούσε το συγκεκριμένο κριτήριο.

Χωρίς λευκό ποινικό μητρώο ή μόνιμη κατοικία

• Σε μία περίπτωση, υποβλήθηκε από τους τρεις αιτούντες (επενδυτής και μέλη οικογένειας) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα συνήθους διαμονής και από χώρα που φαίνεται να έχουν πρόσθετη υπηκοότητα, αλλά δεν εντοπίστηκε τέτοιο πιστοποιητικό από τη χώρα καταγωγής τους (χώρα εκτός ΕΕ) και μάλιστα φαίνεται ότι δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τέτοιο πιστοποιητικό από τη χώρα καταγωγής τους.
• Σε τρεις περιπτώσεις οι αιτούντες πήραν την κυπριακή υπηκοότητα παρόλο που δεν πληρούσαν τον όρο που προέβλεπαν οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για κατοχή μόνιμης κατοικίας. Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις γίνεται εισήγηση να εξεταστούν από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας.

Εμπλοκή και της ΜΟΚΑΣ

Η ΕΥ ωστόσο ζητά και την εμπλοκή της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και της Κεντρικής Τράπεζας για να εγκύψουν πάνω από τις περιπτώσεις όπου:

• Δεν διασφαλίστηκε επαρκώς η προέλευση των χρημάτων από το εξωτερικό (4 από τις 5 αιτήσεις πολιτογράφησης που εξετάστηκαν). Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 13.9.2016, για την επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής και για αγορά μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς και αποδεικτικά ότι τα σχετικά εμβάσματα που αφορούν την επένδυση προέρχονται από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας

• Πολιτογραφήθηκαν πρόσωπα των οποίων η επένδυση μπορεί να θεωρηθεί ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Σε μια περίπτωση ο αιτητής απέκρυψε ότι ήταν ΠΕΠ. Σε 2η περίπτωση ο αιτητής συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 3η περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψη ότι ο αιτητής ήταν ΠΕΠ. Στην 4η περίπτωση ο αιτητής ήταν υπό διερεύνηση για αδικήματα οικονομικής φύσεως στη χώρα καταγωγής του.

• Σε τρεις περιπτώσεις η εξόφληση του συμφωνημένου ποσού έγινε κατά τα αρχικά στάδια ανέγερσης κατοικίας, πριν την παραλαβή του ακινήτου, με στοιχεία που δείχνουν «μη υγιή συναλλαγή». Στη μια περίπτωση εξ αυτών η αξία των πέντε αποκτηθέντων ακινήτων, σε τιμές του 2018 του Τμήματος Κτηματολογίου, είναι ίση με €877.800, κατά €1.192.200 από τη δηλωθείσα τιμή αγοράς -τα €2.070.000.

• Σε τρεις περιπτώσεις εγκρίθηκε η πολιτογράφηση χωρίς να ικανοποιούνται ή χωρίς να τεκμηριώνεται ότι ικανοποιούνται τα επενδυτικά κριτήρια. Ζητείται να επανεξεταστούν όλες από την Κ. Τράπεζα και το Τμήμα Φορολογίας, αφού διαπιστώθηκαν διάφορες παρατυπίες στις δηλώσεις εισοδήματος, κύκλου εργασιών κ.α.

Έτσι στήθηκε το φαγοπότι των δισεκατομμυρίων

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον γιατί η κυβέρνηση εμποδίζει την Ελεγκτική Υπηρεσία να έχει πρόσβαση στους φακέλους των πολιτογραφήσεων και γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών απαιτούσε να μη δημοσιοποιηθεί αυτή η Έκθεση, αναφέρει το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του σχετικά με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις πολιτογραφήσεις. «Ούτε η συγκάλυψη ούτε ο αποπροσανατολισμός θα διασώσει την κυβέρνηση από τα ίδια τα πεπραγμένα της που διέσυραν τη χώρα ανά το παγκόσμιο.

Μόνο η διαφάνεια και η βούληση να σπάσει το απόστημα της διαφθοράς θα καθαρίσει το όνομα της χώρας μας», αναφέρει, ενώ ζητά εξηγήσεις και για τις οδηγίες που έδινε ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών για να εξεταστούν με επίσπευση κάποιες αιτήσεις. Όπως επισημαίνει, η έκθεση στις πρώτες της γραμμές καταδεικνύει ότι η παρούσα κυβέρνηση το 2013 «αναθεώρησε ριζικά το πρόγραμμα που ίσχυε από το 2007».

Αυτό ακριβώς ήταν που επέτρεψε να στηθεί ένα σκηνικό αδιαφάνειας, κατάχρησης και απληστίας και να εξελιχθεί ένα φαγοπότι δισεκατομμυρίων. Με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας ειδικά την εμπλοκή του κ. Πετρίδη, υπενθυμίζει προς την κυβέρνηση ότι το ρουσφέτι συνιστά ποινικό αδίκημα και τονίζει ότι η κυβέρνηση παραπλάνησε τη Βουλή αποκρύπτοντας ότι οι συγκεκριμένοι αιτητές ήταν υψηλού κινδύνου.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρει ότι υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για την υπόσκαψη του προγράμματος. Πολλά από τα προβλήματα που εντοπίζονται σήμερα μπορούσαν να είχαν ήδη λυθεί εάν ασκείτο έλεγχος στις διαδικασίες προ πολλού, αναφέρει το Κίνημα Οικολόγων.

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News