Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο παραχώρησης επιδόματος ενοικίου σε πρόσφυγες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, παρά τα παράπονα που υπάρχουν από τους ίδιους πως δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους πρόσφυγες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης μετά από σειρά παραπόνων από επηρεαζόμενους φοιτητές ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους πρόσφυγες φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα, ζήτησε να πληροφορηθεί σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την επιδότηση ενοικίου σε πρόσφυγες φοιτητές.

Απαντώντας ο αρμόδιος υπουργός Κωνσταντίνος Πετρίδης σημείωσε πως στο παρόν στάδιο δεν μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης επιδόματος ενοικίου σε φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς ελέγχου. Ανέφερε ακόμη πως η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων εξετάζει αιτήσεις για παροχή επιδότησης ενοικίου, σύμφωνα με τον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο και εφαρμόζοντας τους περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και Παθόντες Κανονισμούς του 2008 και τους περί Ταμείου και Διαδικασίας Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων Κανονισμούς του 1992 και τους τροποποιητικούς κανονισμούς του 1992 και του 2006.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του υπό αναφορά Νόμου «“Ενοικιαστής” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνήθως διαμένει ή έχει την έδρα αυτού εν Κύπρω και το οποίο είναι ενοικιαστής ακινήτου, εν σχέσει προς το οποίον υφίσταται ενοικίασις…»

Επίσης ο κ. Πετρίδης προσθέτει ότι βάσει νομοθεσίας «από την 1/1/2012, δικαιούχος παραχώρησης επιδόματος ενοικίου είναι και πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό εκτοπισμένου δυνάμει καταγωγής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους 2002-2011, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό φοιτά σε αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και ενοικιάζει κατοικία σε άλλη περιοχή της μόνιμης διαμονής του».

Ελένη Κωνσταντίνου