Δάνεια για λίγους, με αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις, παρά την «ένεση» των κρατικών εγγυήσεων

  • Το τραπεζικό σύστημα διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα 20,68 δις ευρώ
  • Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες και πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν νέα δάνεια από τις τράπεζες
  • Οι τράπεζες προανήγγειλαν την εφαρμογή πιο αυστηρών κριτηρίων για παραχώρηση νέων δανείων προς τις επιχειρήσεις
  • Ποσοστό 63,1% των νέων δανείων, που δόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, πήγε στους πολύ μεγάλους
  • Η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού μεταξύ των κρατών – μελών της ευρωζώνης
  • Παράθυρο στις τράπεζες να κάνουν παιχνίδι με τις συναφείς επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων κ.λπ.

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Άνοιξε ο δρόμος για την πα­ραχώρηση δανείων με κρατικές εγγυήσεις σε αυτοτελώς εργαζό­μενους και επιχειρήσεις, αφού, με βάση το διάταγμα που δημοσιεύτη­κε, οι αιτήσεις οι οποίες θα εγκρι­θούν το επόμενο διάστημα και μέ­χρι τις 31 Μαρτίου 2022 μπορούν να διεκδικήσουν να ενταχθούν στο μέτρο. Παρά ταύτα, τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι λίγοι θα πάρουν δάνεια και αυ­τοί με πολύ αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις.

Το τραπεζικό σύστημα διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους 20,68 δις ευρώ, αφού υπάρχουν 50,27 δις ευρώ καταθέσεις και 29,59 δις ευρώ δάνεια. Παρά ταύ­τα, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες και πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να εξα­σφαλίσουν νέο δάνειο από τις τρά­πεζες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα δάνεια των επιχειρήσεων στις τράπεζες υπερβαίνουν τις καταθέσεις τους (10,60 δις ευρώ έναντι 9,82 δις ευρώ), ενώ υπο­λογίζεται ότι υπάρχουν άλλα τόσα δάνεια στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (τα οποία επίσης λαμ­βάνονται υπόψη από τις τράπεζες κατά την αξιολόγηση της αίτησης για την παραχώρηση νέου δανεί­ου). Επισημαίνεται επίσης ότι στην τελευταία Έρευνα Τραπεζικών Χο­ρηγήσεων, η οποία πραγματοποι­ήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες προανήγγειλαν την εφαρμογή πιο αυστηρών κριτηρί­ων για την παραχώρηση νέων δα­νείων προς τις επιχειρήσεις.

Προτίμηση των τραπεζών στους πολύ μεγάλους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κε­ντρικής Τράπεζας, την περίοδο Ια­νουαρίου – Σεπτεμβρίου δόθηκαν νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,08 δις ευρώ. Αυτό που προκύπτει ωστόσο από την ανάλυση των στοιχείων είναι ότι τα περισσότερα δάνεια αφο­ρούν τους πολύ μεγάλους. Συγκε­κριμένα, δόθηκαν 680 εκατ. ευρώ σε δάνεια πέραν του 1 εκατ. ευρώ το καθένα και 397,9 εκατ. ευρώ σε δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα. Δηλαδή ποσοστό 63,1% των νέων δανείων αφορά τους πολύ μεγάλους. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πή­ραν ελάχιστα.

Πρόνοια από τη Βουλή για τους μικρομεσαίους

Σημειώνεται πάντως ότι η Βου­λή κατάφερε –παρά την αρχική αντίθεση της κυβέρνησης– να συ­μπεριλάβει στο σχέδιο πρόνοια η οποία είναι ευνοϊκή για αυτοτελώς εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με την πιο πάνω πρόνοια καθορίζεται ότι από τις εγγυήσεις ύψους 1 δις ευρώ που θα δοθούν στις τράπεζες, τα 300 εκατ. ευρώ πρέπει να αφορούν αυτοτελώς εργαζομένους και πολύμικρές επιχειρήσεις, 550 εκατ. ευρώ μικρές και μεσαίες επιχει­ρήσεις και 150 εκατ. ευρώ μεγάλες επιχειρήσεις.

Με τον τρόπο αυτό τα κόμμα­τα επιχείρησαν να διασφαλίσουν ότι ένα μέρος των εγγυήσεων θα αξιοποιηθούν για την παραχώρη­ση δανείων προς τους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά ταύτα, το «μα­χαίρι» συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια των τραπεζών, οι οποίες θα μοιράσουν το καρπούζι των εγγυ­ήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τα δικά τους κριτήρια.

Χρεώσεις και επιτόκια

Εν τω μεταξύ, το διάταγμα κα­θορίζει ανώτατο όριο μόνο στο επι­τόκιο, αφήνοντας ανοικτό το πα­ράθυρο στις τράπεζες να κάνουν παιχνίδι με τις συναφείς επιβα­ρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγρά­φων, εγγυήσεων κ.λπ.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και θα βασίζεται στο Euribor έξι μηνών (το οποίο σήμερα είναι αρ­νητικό αλλά με βάση τους κανόνες του διατάγματος λογίζεται ως μη­δέν), συν περιθώριο 0,75% – 1,5% για τους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 1% – 2,5% για τις μεγάλες επι­χειρήσεις. Επίσης στις περιπτώσεις δανείων χωρίς εξασφαλίσεις θα επιβάλλεται επιπρόσθετη επιβά­ρυνση της τάξης του 0,5%.

Σημειώνεται ότι με βάση στοι­χεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού. Συγκεκριμέ­να, στην Κύπρο ο σύνθετος δεί­κτης του κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 3,14%, ενώ ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,48%. Μάλιστα, στα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο ή αρχική περίοδο σταθερού επιτοκί­ου έως ένα έτος, το επιτόκιο στην Κύπρο είναι 3,27%, σε σύγκριση με 1,71% στην ευρωζώνη.

Ποιοι δικαιούνται δάνεια και πόσα

Σημειώνεται ότι το διάταγμα καθορίζει ρητά ότι «οι κυβερνη­τικές εγγυήσεις παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευ­στότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκο­λύνσεων είτε εξυπηρετούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων και/ήνα χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμε­νων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε ΠιστωτικούΙδρύμα­τος».

Αναφέρεται επίσης ότι για να ενταχθούν στο σχέδιο οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ άλ­λων να αποδείξουν ότι ο κύκλος εργασιών τους κατάτο 2020 ήταν μειωμένος τουλάχιστον κατά30% σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο κύκλος εργασιών τους ήταν μειωμένος τουλάχιστον κατά50%. Επίσης όλες οι επιχει­ρήσεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν ήταν προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να πάρει ως δάνειο η κάθε επιχείρηση είναι το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ετήσιο μισθολογικό της κόστος ή το 25% του ετήσιου κύκλου ερ­γασιών της.

Αρχίζουν οι αιτήσεις

Με βάση το διάταγμα, οι τρά­πεζες οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να το δηλώσουν εντός 30 ημερών. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι οι αιτήσεις οι οποίες θα εγκριθούν από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος (19 Νοεμβρίου) και εντεύθεν, μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο (υπό την προϋπόθεση ότι θα παραχωρηθούν μετά την υποβολή της αίτησης ενδιαφέρο­ντος από την τράπεζα για συμμε­τοχή στο σχέδιο). Αυτό σημαίνει ότι από αύριο Δευτέρα μπορούν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για δάνεια με κρατικές εγγυήσεις.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy