Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Οκτωβρίου 2018 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης εισοδήματος μισθωτού και αυτοεργοδοτουμένου με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70.000, για το φορολογικό έτος 2017.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει επίσης ότι η 31η Οκτωβρίου 2018 είναι η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου που υπολογίζεται από την αυτοφορολογία μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου, με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70.000, για το φορολογικό έτος 2017.

Εξάλλου, η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy, ενώ η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy

Πληρωμές μετά την πιο πάνω ημερομηνία γίνονται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων και φέρουν τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.

Tο Τμήμα Φορολογίας προτρέπει για την έγκαιρη εγγραφή και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας, καθώς και για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν οφειλής.

Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία πληρωμής της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για το φορολογικό έτος 2017 έχει ήδη παρέλθει, και ως εκ τούτου πληρωμή γίνεται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων και φέρει τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.