Από το 2009, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 25 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Η πρόβλεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία εκτίμηση της σύνθεσής του που προκύπτει από τις εκλογές, καθορισμένη από την Kantar ως συνάθροιση των διαθέσιμων εκλογικών αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται στα κράτη μέλη μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Με την επιφύλαξη για τη σύνθεση των νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου, η πρόβλεψη βασίζεται στη δομή του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

 

Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  •  ΕΛΚ – Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
  •  S&D – Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  •  ΕΣΜ – Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
  •  ALDE&R – Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη + Renaissance + USR PLUS
  •  GUE/NGL – Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
  •  Verts/ALE – Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
  •  EFDD – Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
  •  ΕΕΕ – Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»
  •  NI – Μη Εγγεγραμμένοι
  •  Λοιποί – Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου