Δεν λειτουργεί σωστά ο εσωτερικός έλεγχος της ΑΛΚ – Τι αναφέρει η Ειδική Έκθεσή της Ελεγκτικής

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.  • Ψευδής δήλωση από πρώην μέλος του ΔΣ, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, που διέπουν την υλοποίηση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεσή της για την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι εντόπισε σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού έλεγχου της Αρχής, που αφορούν τη μη ορθή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων μίσθωσης υπηρεσιών, τη μη διασφάλιση της πληρότητας και έγκαιρης καταχώρισης της αλληλογραφίας, των πρακτικών και άλλων εγγράφων σε φακέλους, λανθασμένη ή/και καταβολή μη πραγματοποιηθείσας υπερωριακής αποζημίωσης, μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για είσπραξη οφειλών, σημαντική καθυστέρηση στην τιμολόγηση δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών χώρων κ.ά.

Διαπίστωσε, επίσης, μη συμμόρφωση με την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, κατά παράβαση των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου, όπως είναι οι αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Επίσης, θεωρεί ότι ενδεχομένως να μην έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες από την ΑΛΚ, για σκοπούς κατάλληλης και ορθής διαχείρισης του έργου της Νέας Αίθουσας Επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού και εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για τα πολλά προβλήματα, που ακόμα και σήμερα, παρουσιάζονται στο πιο πάνω ολοκληρωμένο έργο.

«Πέραν του γεγονότος ότι η Δημοκρατία επωμίζεται επιπρόσθετα έξοδα λόγω της αποκατάστασης των κακοτεχνιών/ελαττωμάτων του κτιρίου, την ευθύνη της επιδιόρθωσης των οποίων είχε συμβατικά ο Ανάδοχος, υφίσταται περαιτέρω απώλεια εσόδων, από το Μεταβλητό Τέλος Παραχώρησης και τον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών, λόγω του ότι το εστιατόριο δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία», αναφέρεται.

Ανάμεσα στα κυριότερα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ότι πρώην μέλος του ΔΣ, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 12.9.2016 υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασχολείται επαγγελματικά και δεν κατέχει μετοχές σε επιχείρηση συναφή με τις δραστηριότητες της Αρχής, η οποία φαίνεται να ήταν ψευδής, αφού ήταν διευθυντής και μέτοχος σε εταιρεία, στην οποία η Αρχή παραχωρεί από το 2011 άδεια για τροφοδοσία πλοίων.

Επίσης, λειτουργός της Αρχής ο οποίος φαίνεται να είχε συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για αναθεώρηση συμφωνίας με εταιρεία, έχει συγγενή πρώτου βαθμού, ο οποίος είναι ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας και ως εκ τούτου φαίνεται να προκύπτει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι δόθηκαν €27 εκατ. σε 28 αδειούχους αχθοφόρους Λεμεσού και €3,6 εκατ. σε 22 αδειούχους αχθοφόρους Λάρνακας, ως αποζημίωση για τερματισμό των αδειών τους, παρ’ όλο ότι σύμφωνα με νομική συμβουλή οι αδειούχοι αχθοφόροι δεν είχαν κανένα νόμιμο δικαίωμα σε αποζημίωση και οι οποίες αφορούσαν σε εργασίες που, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, εκτελούνταν κατά τρόπο παράνομο.

Διαπιστώνει επίσης ότι για το έργο για την ανάπλαση του χερσαίου χώρου του παλαιού λιμανιού Λεμεσού δεν είχε εξασφαλισθεί Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, το οποίο αποτελεί εκ του Νόμου υποχρέωση.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.