Τα νομοσχέδια απεστάλησαν στο ΔΣ της Cyta και στις συντεχνίες των εργαζομένων.

Σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Cyta, Ρένα Ρουβιθά- Πάνου, ο Υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει τρία σημεία:

Διασφαλίζεται διά νόμου ο ιδιοκτησιακός έλεγχος τους κράτους, το οποίο θα διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών στη διάδοχο εταιρεία που θα δημιουργηθεί.

Διασφαλίζεται πλήρως το καθεστώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και δεν θα υπάρξει μετακίνηση σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίοι στο σύνολό τους θα απασχολούνται στη νέα εταιρεία, διατηρώντας όμως την ιδιότητα που κατέχουν σήμερα ως εργαζόμενοι στο δημόσιο οργανισμό Cyta.

Παράλληλα, ο ΥΠΟΙΚ αναφέρει πως ακόμη και στην περίπτωση που μελλοντικά η πλειοψηφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας δεν θα προέρχεται από το κράτος αλλά από στρατηγικό συνεργάτη, θα απαιτείται συναίνεση της πλειοψηφίας των εκπροσώπων του κράτους στο ΔΣ, ή του κράτους σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης, για την οποιαδήποτε μεταβολή σε θέματα που αφορούν όσους σήμερα απασχολούνται στο δημόσιο οργανισμό.

«Θεωρώ πως το πιο πάνω πλαίσιο διασφαλίζει με ξεκάθαρο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των εργαζομένων και διατηρεί ανοικτή την προοπτική προσέλκυσης στρατηγικού συνεργάτη/επενδυτή του οποίου η συμμετοχή, έστω και μειοψηφική, θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση της αξίας και της προοπτικής της Cyta», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Γεωργιάδης.

Το ΥΠΟΙΚ ετοίμασε δύο προσχέδια, το νόμο που τροποποιεί τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο και τους οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Τροποποιητικούς Κανονισμούς.

Το νομοσχέδιο προνοεί τη δημιουργία διαδόχου εταιρείας η οποία «πρέπει, κατά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος, να είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία και η οποία είναι εγγεγραμμένη εταιρεία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου».

«Κατά πάντα χρόνο η Δημοκρατία θα κατέχει είτε το σύνολο, είτε την πλειοψηφία του μετοχικού
κεφαλαίου της διαδόχου εταιρείας», αναφέρεται.

Βάσει του νομοσχεδίου, σε διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται με διάταγμά του, να καθορίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Cyta τα οποία θα μεταφερθούν στη διάδοχο εταιρεία, πλην των εξαιρουμένων θεμάτων.

Στα εξαιρούμενα θέματα «απαραιτήτως» περιλαμβάνουν τις συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις της Αρχής με τους εργαζομένους της, και όλες τις υποχρεώσεις αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα ωφελήματα των εργαζομένων της.

Τα εργασιακά
Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, «από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος οι υπάλληλοι της Αρχής θα συνεχίσουν να είναι υπάλληλοι της Αρχής, οι οποίοι πλην εκείνων των οποίων η εργασία κατά την κρίση της Αρχής, δεν σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της που μεταφέρονται στη διάδοχο εταιρεία θα εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη διάδοχο εταιρεία και θα θεωρείται ότι, μέχρι την αφυπηρέτησή τους τους έχει δοθεί άδεια άνευ απολαβών από την Αρχή, οι δε όροι εργοδότησής τους».

«Οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση ή άλλες συμφωνίες ευρίσκονται σε ισχύ μεταξύ της Αρχής και των υπαλλήλων της Αρχής ή /και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αρχής, θα θεωρούνται ότι έχουν συναφθεί και από την διάδοχο εταιρεία», αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμη πως εκτός και αν συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση μεταξύ της διαδόχου εταιρείας και των υπαλλήλων, οι υπάλληλοι θα εργοδοτούνται από τη διάδοχο εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της συλλογικής σύμβασης.

Στο προσχέδιο αναφέρεται ακόμη ότι οι περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικοί Κανονισμοί και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή κανονισμοί έχουν ισχύ αναφορικά με τους υπαλλήλους της Αρχής θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ισχύ αναφορικά με τους υπαλλήλους της Αρχής που θα εργάζονται στη διάδοχο εταιρεία υπό το καθεστώς της άδειας άνευ απολαβών.

«Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 28Γ, το καταστατικό της διαδόχου εταιρείας θα περιέχει πρόνοιες που θα εξασφαλίζουν ότι, ουδεμία απόφαση θα λαμβάνεται από την διάδοχο εταιρεία αναφορικά με τους όρους εργοδότησης υπαλλήλου της Αρχής που θα εργάζεται στη διάδοχο εταιρεία με άδεια άνευ απολαβών χωρίς τη σύμφωνο γνώμη της Δημοκρατίας», αναφέρεται.

Καθ’ όσον χρόνο υπάλληλος εργάζεται στη διάδοχο εταιρεία με άδεια άνευ απολαβών θα εξακολουθεί να απολαμβάνει των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει ως υπάλληλος της Αρχής και είναι μέλος του οικείου συνταξιοδοτικού ταμείου του οποίου ήταν μέλος πριν την έναρξη της εργασίας του στη διάδοχο εταιρεία υπό το καθεστώς άδειας άνευ απολαβών.

Ο χρόνος διάρκειας άδειας άνευ απολαβών ενός υπαλλήλου που θα εργάζεται στη διάδοχο εταιρεία λογίζεται ως υπηρεσία σε οργανική θέση που κατείχε.

Για σκοπούς υπολογισμού του συντάξιμου μισθού του υπαλλήλου που εργάζεται με άδεια άνευ απολαβών στη διάδοχο εταιρεία με καθεστώς άνευ απολαβών, θα υπολογίζεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του πραγματικού μισθού που λαμβάνει από τη διάδοχο εταιρεία του μισθού που θα ελάμβανε ωσάν να μην εργαζόταν με άδεια άνευ απολαβών αλλά να εργοδοτείτο από την Αρχή.